دوره و شماره: دوره 19، شماره 64، شهریور 1402 
تبیین نقش منطقه ساحلی ایران در اقیانوس هند بر امنیت ملی کشور

صفحه 177-215

10.22034/qjmst.2023.1971635.1800

حسین حسنی سعدی؛ محمدرضا حافظ نیا؛ غلامعلی رشید؛ ابراهیم رومینا