تحلیل شکاف اهمیت-عملکرد در نگهداشت جنگ‌افزار بر اساس راهبرد نت مقاومتی پایدار (مورد مطالعه: یگان‌های مردم پایه یک سازمان نظامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت زنجیره تامین، دانشکده مدیریت دانشگاه جامع امام حسین، تهران، ایران.

10.22034/qjmst.2023.550864.1685

چکیده

تحقیق حاضر با هدف شناسایی آسیب های سیستم نگهداشت تجهیزات دفاعی در یگان های مردم پایه یک سازمان نظامی و تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب آن انجام پذیرفته است. این تحقیق با توجه به نوع هدف، تحقیقی کاربردی بوده و در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ نحوه گردآوری، توصیفى-تحلیلی محسوب می شود که با روش پیمایشی اجرا می-گردد. راهبرد نت مقاومتی پایدار به عنوان مدل پایه انتخاب شده و با توسعه و بومی سازی آن، پرسشنامه ای برای سنجش اهمیت و عملکرد عوامل مندرج در فهرست مزبور توزیع و بین گروه نمونه توزیع شد. جامعه آماری شامل 120 نفر از معاونان آماد و پشتیبانی، مدیران نت و کارشناسان تعمیرات جنگ‌افزار در یگان های مورد بررسی می باشد. نمونه آماری پژوهش، 92 نفر می باشد.
تجزیه‌وتحلیل داده ها، با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای، آزمون فریدمن و ماتریس شکاف اهمیت-عملکرد صورت گرفت. یافته‌های تحقیق حاکی از وجود آسیب در ابعاد «آموزش و منابع انسانی»، «فرآیندها و نظامات مدیریتی نگهداری و تعمیرات»، «مدیریت بر نگهداری و تأمین قطعات و مواد مصرفی»، «مدیریت بودجه و اعتبارات» و «نگهداری و تعمیرات غیر یگانی» در سیستم فعلی نگهداشت جنگ‌افزار در یگان های مورد مطالعه می‌باشد. بیشترین آسیب در حوزه بودجه و اعتبارات مشاهده شد. بر اساس یافته های پژوهش نتیجه گرفته شد که مسئولان حوزه نگهداری و تعمیرات در یگان های مورد مطالعه باید اصلاح نظام حقوق و دستمزد کارکنان و تامین قطعات یدکی مورد نیاز به منظور تامین کافی قطعات یدکی پرمصرف را در اولویت کاری خود قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Significance-Performance Gap Analysis of Warfare Based on Sustainable Resistance Net Strategy (Case Study: Popular Units of a Military Organization)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Mohtadi 1
  • Mohsen kamali ardekani 2
1 Assistant Professor, Faculty of Management, Imam Hossein University , Tehran, Iran.
2 Graduate of Master of Supply Chain, Faculty of Management and Economics, Imam Hossein University. Tehran.Iran.
چکیده [English]

The present research was carried out with the aim of identifying the damage of the defense equipment maintenance system in the civilian units of a military organization and analyzing the gap between the current and desired conditions. According to the type of goal, this research is applied research and in relation to the method of collection, it is considered a descriptive-analytical one, which is carried out with a survey method. The sustainable resistance maintenance strategy was selected as the basic model and with its development and localization, a questionnaire was distributed to measure the importance and performance of the factors included in the list and distributed among the sample group. The statistical population includes 120 deputies of readiness and support, maintenance managers, and weapons repair experts in the investigated units. The statistical sample of the research is 92 people who were selected by stratified sampling.
Data analysis was done using one-sample t-test, Friedman test and importance-performance gap matrix. The findings of the research indicate the existence of damage in the dimensions of "training and human resources", "maintenance and repair management processes and systems", "management of maintenance and supply of parts and consumables", "budget and credit management" and "non-unit maintenance and repairs". » In the current system of keeping weapons in the studied units. The most damage was observed in the area of budget and credits. Based on the findings of the research,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Military maintenance
  • Maintenance of War Weapons
  • People-Base Army Unit
  • Maintenance Strategy
  • Sustainable Resistance Maintenance Strategy
  • Pathology