تحلیل شکاف اهمیت-عملکرد در نگهداشت جنگ‌افزار بر اساس راهبرد نت مقاومتی پایدار (مورد مطالعه: یگان‌های مردم پایه یک سازمان نظامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت زنجیره تامین، دانشکده مدیریت دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

چکیده

هدف: قابلیت اطمینان اقلام و تجهیزات دفاعی در صحنه رزم، یکی از عوامل کلیدی موثر بر موفقیت نیروهای نظامی به شمار می‌‌آید. تحقیق حاضر با هدف شناسایی آسیب‌‌های سیستم نگهداشت تجهیزات دفاعی در یگان‌‌های مردم‌‌پایه یک سازمان نظامی و تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب آن انجام پذیرفته است.
روش: این تحقیق با توجه به نوع هدف، تحقیقی کاربردی بوده و از منظر نحوه گردآوری، توصیفى تحلیلی محسوب می‌‌شود که با روش پیمایشی اجرا می‌‌گردد. راهبرد نت مقاومتی پایدار به عنوان مدل پایه انتخاب شده و با توسعه و بومی‌‌سازی آن، پرسشنامه‌‌ای برای سنجش اهمیت و عملکرد عوامل مندرج در فهرست مزبور توزیع و بین گروه نمونه توزیع شد. جامعه آماری شامل 120 نفر از معاونان آماد و پشتیبانی، مدیران نت و کارشناسان تعمیرات جنگ‌افزار در یگان‌‌های مورد بررسی  می‌‌باشد. نمونه آماری پژوهش، 92 نفر می‌‌باشد که به ‌صورت نمونه‌گیری طبقه‌‌ای انتخاب شده‌‌اند. تجزیه‌وتحلیل داده‌‌ها، با استفاده از آزمون تی تک‌‌نمونه‌‌ای، آزمون فریدمن و ماتریس شکاف اهمیت-عملکرد صورت گرفت.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق حاکی از وجود آسیب در ابعاد «آموزش و منابع انسانی»، «فرآیندها و نظامات مدیریتی نگهداری و تعمیرات»، «مدیریت بر نگهداری و تأمین قطعات و مواد مصرفی»، «مدیریت بودجه و اعتبارات» و «نگهداری و تعمیرات غیر یگانی» در سیستم فعلی نگهداشت جنگ‌افزار در یگان‌‌های مورد مطالعه می‌باشد. بیشترین آسیب در حوزه بودجه و اعتبارات مشاهده شد. 
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌‌های پژوهش نتیجه گرفته شد که مسئولان حوزه نگهداری و تعمیرات در یگان‌‌های مورد مطالعه باید  اصلاح نظام حقوق و دستمزد کارکنان و  تامین قطعات یدکی مورد نیاز به منظور تامین کافی قطعات یدکی پرمصرف برای انجام تعمیرات رده میانی جنگ‌افزار را بیش از هر موضوع دیگری در اولویت کاری خود قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Significance-Performance Gap Analysis of Warfare Maintenace Based on Sustainable Resistance Maintenance Strategy (Case Study: Popular Units of a Military Organization)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Mahdi Mohtadi 1
 • Mohsen kamali ardekani 2
1 Assistant Professor, Faculty of Management, Imam Hossein University , Tehran, Iran.
2 Graduate of Master of Supply Chain, Faculty of Management and Economics, Imam Hossein University. Tehran.Iran.
چکیده [English]

Objective: The current research was carried out with the aim of  pathology f the defense equipment maintenance system in the popular  units of a military organization and analyzing the gap between the current and desired situation.
Method: According to the purpose, this article is an applied research, and from the point of view of the way it was collected, it is considered descriptive and analytical, which is carried out with a survey method. The sustainable resistance maintenance strategy was chosen as the based model and with its development and localization, a questionnaire was distributed to measure the importance and performance of the factors included in the aforementioned list and distributed among the sample group. The statistical population includes 120 people from the deputies of readiness and support, network managers and munitions repair experts in the investigated units. The statistical sample of the research is 92 people who were selected by stratified sampling. Data analysis was done using one-sample t-test, Friedman test and importance-performance gap analysis.
Findings: The findings of the research indicate the existence of pathology in the dimensions of "training and human resources", "maintenance and repair management processes and systems", "management of maintenance and supply of parts and consumables", "budget and credit management" and "non-unit maintenance and repairs". "In the current system of keeping weapons in the units under study. The most problem was observed in the area of ​​budget and credits.
Conclusion: Based on the findings of the research, it was concluded that the commanders and maintenance  department managers in the studied units should improve the salary structure and provide the required spare parts in order to provide enough spare parts for middle level maintenance of the military equipment more than any other issue.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Maintenance of defense items
 • maintenance and repairs of weapons
 • grassroots unit
 • maintenance and repairs strategy
 • sustainable resistance network
 • pathology
 • آقایی، اصغر؛ نصرت‌‌پناه، سیاوش و جوادیان، رضا. (1389). ارزیابى نظام موجود نگهدارى و تعمیرات در واحد خودرویى ناجا، پژوهش‌های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی). 5 (2): 321-305.
 • آقائی، اصغر. (1395). طراحی الگوی راهبردی و ترکیبی سامانه نگهداری و تعمیرات ناجا، مدیریت منابع در نیروی انتظامی. 15: 112-87.
 • آقایی، میلاد. (1391). راهبردهای نوین نگهداری و تعمیرات تجهیزات پلیس. توسعه مدیریت و منابع انسانی و پشتیبانی، 7 (23): 167-137.
 • اردستانی، محمدرضا. (1398). نگهداری و تعمیرات تخصصی. تهران: انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع).
 • اسدی شومیا، علی؛ نصرت‌‌پناه، سیاوش و مهتدی، محمدمهدی. (1400). ارزیابی آمادگی سازمان برای استقرار سیستم بر خط مکانیزه نگهداری و تعمیرات. اندیشه آماد، 20 (76): 34-1.
 • دادوند، حسین؛ حسن پور، حمید و زین الدین، تورج. (1400). عوامل عمده مؤثر بر طرح‌ریزی عملیات نظامی در جنگ آینده با رویکرد کلاسیک. علوم و فنون نظامی، 17 (57): 112-85.
 • رمضانی دهقی، رسول. (1398). راهبرد مناسب جهت نگهداری و تعمیر سامانه‌های دفاعی، مطالعات بین رشته‌‌ای دانش راهبردی. 9 (37): 113-90.
 • سید حسینی، سید محمد. (1376). برنامه‌ریزی سیستماتیک نظام نگهدارى و تعمیرات در‌بخش صنایع و خدمات (مقدمه‌ای بر TPM). تهران: سازمان مدیریت صنعتى.
 • شرافت، ابوالفضل؛ کریمی، فرحناز و داودی، سید محمد رضا. (1396). ارائه الگوی جامع سیستم نگهداری و تعمیرات با استفاده از روش متاسنتز. مدیریت صنعتی، (4)9: 734-691.
 • عرب احمدی، محمدعلی. (1399). آشنایی با نگهداری و تعمیرات (ویژه درجه‌داران). تهران: دانشگاه جامع امام حسین (ع).
 • مقدسی، محمد؛ احمدی، فاطمه؛ مقدسی، منصور و قاسمی، محمدرضا. (1398). شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات با رویکرد مدیریت دارایی فیزیکی در صنایع دفاعی، پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی، 1 (2): 41-26.
 • موحدی، مسعود؛ رمضانی، سعید و دانیالی، سید ابوالفضل. (1398). ارائه مدل ارزیابی بلوغ سیستم نگهداری و تعمیرات الکترونیکی سازمان‌های دفاعی. پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی، 1 (2): 97-76.
 • ملاوردی، ناصر؛ موسوی زادگان، فرهاد و مهدی نیا، بهنام. (1399). ارائۀ روشی برای بهینه‌سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه. پژوهش در مدیریت تولید و عملیات، 11(3): 117-137
 • ملایی، سکینه. (1395). تعیین راهبرد مناسب نگهداری و تعمیرات با استفاده از تکنیک‌های تحلیل سلسله مراتبی خاکستری و ویکور خاکستری. پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، موسسه آموزش عالی خزر.
 • مهتدی، محمدمهدی. (1400). مفهوم‌ پردازی نت مقاومتی پایدار به‌عنوان یک استراتژی بومی نگهداری و تعمیرات (اقدام‌پژوهی: یک سازمان نظامی). مدیریت زنجیره تأمین، 23 (72): 82-71.
 • نصرت پناه، سیاوش. (1384). مدیریت و فرماندهى لجستیک (آماد و پشتیبانى). تهران: جهان جام جم.
 • نصیرپور، غلامرضا و شاملو، رضا. (1398). ارتقاء توان رزمی گردان‌های زمین به هوای قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) ارتش جمهوری اسلامی ایران. علوم و فنون نظامی، 15 (50): 106-87.

 

 • Fan, C. Y. , Fan, P. S. , & Chang, P. C. (2010). A system dynamics modeling approach for a military weapon maintenance supply system. International Journal of Production Economics, 128(2), 457-469.
 • Lundgren, C. , Skoogh, A. , & Bokrantz, J. (2018). Quantifying the effects of maintenance–a literature review of maintenance models, Procedia CIRP.  72: 1305-1310.
 • Mehmeti, X. , Mehmeti, B. , & Sejdiu, R. (2018). The equipment maintenance management in manufacturing enterprises,IFAC-Papers Online.  51(30): 800-802.
 • Larbi Rebaiaia, M. , & Ait-kadi, D.  (2021) Maintenance policies with minimal repair and replacement on failures: analysis and comparison, International Journal of Production Research.  59: 23:  6995-7017,
 • Naveed, N. , Anwar, M. N. , & Haq, M. I. U. (2021). Production and maintenance in industries: impact of industry 4. 0, Industrial Robot: the international journal of robotics research and application.  doi: 10. 1108/IR-09-2021-0211
 • Patil, A. , Soni, G. , Prakash, A. , & Karwasra, K. (2021). Maintenance strategy selection: a comprehensive review of current paradigms and solution approaches, International Journal of Quality & Reliability Management. 39 (3): 675-703.
 • Tinga, T. (2013). Predictive Maintenance of Military Systems Based on Physical Failure Models, Chemical Engineering Transactions, 33: 295-300. Doi: 10. 3303/CET1333050
 • Virca,I. ,Dascalu,V. & Grigoras,C. (2015). Research On Improving The Maintenance Activities For Military Vehicles. International conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION,21(3): 896-903.  Doi: 10. 1515/kbo-2015-0152.
 • Wireman, T. (2008). Preventive maintenance (Maintenance Strategy Series, Volume1). New York: Industrial Pr