ارائه چهارچوب معماری حاکمیت امنیت سایبری در سازمان‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت ، دانشکده مدیریت و علوم نظامی، دانشگاه افسری امام علی (ع)، تهران، ایران

3 گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/qjmst.2023.560525.1759

چکیده

در جهان امروز و به تبع آن درسازمان‌ها سرمایه‌ها، دارایی‌ها و منابع سازمان‌ها، در حال تبدیل و تغییر ماهیت به سمت سرمایه‌های سایبری می‌باشد، لذا دولت‌ها و سازمان‌ها به نقش و اهمیت روزافزون این سرمایه‌ها به خوبی واقف شده و تلاش قابل توجهی در این رابطه دارند.از سوی دیگرتهدیدهای سایبری فراگیر، رو به رشد و واقعی هستند و همانطور که اخیرا در کشور ما نیز مصداق‌هایی مشاهده شد، مناقشات سایبری در بین کشورها و دولت‌ها در حال گسترش و بسیار تعیین کننده است. این مهم در سازمان‌های دفاعی اهمیت بسیار بیشتر و جدی‌تری دارد. درپژوهش حاضر به دنبال چهارچوبی برای معماری حاکمیت امنیت سایبری در سازمان‌های دفاعی، با نگاهی متوازن مدیریتی و فنی است که امنیت سایبری را نه فقط یک‌مجموعه از تکنیک ها و ابزارهای جدید با دیدگاه فنی و مهندسی می‌داند و نه با دیدگاه مدیریتی به امنیت سایبری می پردازد. روش تحقیق ترکیبی (کیفی و کمی) است که فاز کیفی آن به وسیله تحلیل محتوا و فاز کمی آن بر مبنای یافته‌های فاز کیفی و با ابزار پرسشنامه انجام شده است و درنهایت یافته ها در یک چارچوب زکمن شکل می گیرند. در نهایت یک چهارچوب معماری حاکمیت امنیت سایبری در سازمان‌های دفاعی ارائه می گردد تا این سازمان‌ها بتوانند با نگاهی جامع و ساختاری و پیش‌کنش‌گرانه و فراتر از دیدگاه‌های مدیریتی، فنی و محدود، به برقراری امنیت سازمان در فضای سایبری دست یابند و عدم همگرایی موجود را به سمت یکپارچگی و نظام‌مندی سوق دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting the architecture framework of cyber security governance in the defense organizations of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Nima Farzamnia 1
  • Behnam Abdi 2
  • Ali Rezaeian 3
1 Department of Industrial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Management, Faculty of Management and Military Sciences, Imam Ali Officer University (AS), Tehran, Iran
3 Department of Public Administration, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In today's world and as a result in the organizations, the funds, assets and resources of the organizations are transforming and changing their nature towards cyber funds, so governments and organizations are well aware of the increasing role and importance of these funds and try to On the other hand, cyber threats are widespread, growing and real, and as examples were seen recently in our country, cyber conflicts among countries and governments are expanding and are very decisive. This matter is much more important and serious in defense organizations. In his current research, he is looking for a framework for the architecture of cyber security governance in defense organizations, with a balanced managerial and technical view, which considers cyber security not just a set of new techniques and tools from a technical and engineering perspective, and does not deal with cyber security from a managerial perspective. . The research method is a combination (qualitative and quantitative), the qualitative phase of which is done by means of content analysis and the quantitative phase of which is based on the findings of the qualitative phase and with the questionnaire tool, and finally the findings are formed in a Zackman framework. Finally, an architectural framework of cyber security governance in defense organizations is presented so that these organizations can achieve the security of the organization in the cyberspace with a comprehensive, structural and proactive view and beyond the management, technical and limited perspectives and overcome the existing lack of convergence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyber Space
  • Security
  • Cyber Security Governance Architectural Framework
  • Defense Organizations Of The Islamic Republic Of Iran
  • Organizational Levels