فرآیند تحلیل سلسله‌ مراتبی در مدل‌سازی و حل بازی‌های ماتریسی در محیط نوتروسوفیک و کاربرد آن در مسائل نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار تحقیق در عملیات، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

2 پژوهشگر، پژوهشکده عالی جنگ، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

10.22034/qjmst.2023.544038.1627

چکیده

محیط جنگ یک موقعیت تعارضی است و تحقیق در عملیات یکی از فنون مورد استفاده برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در شرایط مختلف نبرد است. در چنین موقعیتی انتخاب بهترین راهکار برای فرمانده اهمیت بسیار زیادی دارد. در این مقاله برای مدل‌سازی وضعیت تعارضی از نظریه بازی استفاده شده است که از جمله روش‌های پر کاربرد در حوزه نظامی است. پس از مدل‌سازی مسأله به صورت بازی ماتریسی، برای تعیین عایدی‌‍‌ها و اولویت‌بندی خروجی‌های بازی، روش تحلیل‌سلسله مراتبی پیشنهاد شده است. از طرفی با توجه به اینکه در دنیای واقعی اطلاعات به صورت نادقیق و مبهم ارائه می‌گردند، مجموعه‌های نوتروسافیک فازی برای بیان این اطلاعات به کار گرفته شده است. یک روش حل مسأله تحلیل سلسله مراتبی با داده‌های نوتروسافیک فازی پیشنهاد شده و سپس حل مسأله بازی با خروجی‌های حاصل از روش تحلیل سلسله مراتبی مورد بحث قرار گرفته است. برای حل مسأله بازی ماتریسی با عایدی‌های نوتروسافیک فازی، مفهوم تقریب نزدیکترین بازه عدد فازی نوتروسافیک فازی مثلثی تعمیم‌یافته مورد استفاده قرار گرفته و مدل بازی به صورت یک مسأله با عایدی‌های بازه‌ای نوشته شده است. در ادامه روشی برای حل این مسأله بازی پیشنهاد شده است. در نهایت حل یک نمونه مسأله کاربردی در مسائل نظامی با روش پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analytical Hierarchy Process in modeling and solving matrix games in neutrosophic environment and its application in military problems

نویسندگان [English]

  • Hamid Bigdeli 1
  • Mohammad Mousazadeh 2
1 Assistant Prof, Institute for the Study of War, AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
2 Researcher, Institute for the study of war, AJA Command and Staff University. Tehran.Iran.
چکیده [English]

War environment is a conflict situation and operations research is one of the techniques used to decision making and decision taking in different battle situations. In such a situation, choosing the best strategy for the commander is very important. In this article, game theory is used to model the conflict situation, which is one of the most widely used methods in the military field. After modeling the problem as a matrix game, an analytical hierarchy method is proposed to determine the payoffs and prioritize the game outputs. On the other hand, due to the fact that in the real world, information is presented inaccurately and vaguely, fuzzy neutrosophic sets have been used to express this information. A solving method of analytical hierarchy problem with fuzzy neutrosophic data is proposed and then the game problem solving with the outputs of the analytical hierarchy method is discussed. To solve the matrix game with fuzzy neutrosophic payoffs, the concept of approximation of the nearest generalized triangular fuzzy neutrosophic fuzzy number is used and the game model is written as a problem with interval payoffs. Then, a method is proposed to solve this game problem. Finally, the solution of an example in military problems is examined by the proposed method. To solve this problem, two optimistic and pessimistic problems have been proposed for each player, and by solving these problems, the optimal solutions of the players can be obtained in both optimistic and pessimistic states.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Game theory
  • Analytical hierarchy process
  • Neutrosophic fuzzy set
  • Military decision making