ویدیوهای آموزشی

ویدیوهای آموزشی

برای آشنایی پژوهشگران و مخاطبان فصلنامه با مراحل ثبت نام، ارسال و پیگیری مقاله در سامانه فصلنامه علوم و فنون نظامی ویدیوهایی در قسمت راهنمای نویسندگان بارگذاری شده است. پیشنهاد می شود نویسندگان قبل از انجام هر یک از این مراحل، ویدیوی مرتبط را تماشا کنند.