عوامل مؤثر بر آمادگی لجستیکی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جنگ‌های ترکیبی آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی، گروه مدیریت، مرکز تحصیلات تکمیلی تهران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دکترای مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت، دانشگاه امام علی (ع)، تهران، ایران.

3 استادیار دانشکده پشتیبانی رزمی، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران.

10.22034/qjmst.2023.550682.1684

چکیده

در جنگ‌های ترکیبی، لجستیک نقش اساسی و کلیدی در ارتقاء آمادگی رزمی و برتری عملیاتی نیروها در میدان نبرد دارد. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء آمادگی لجستیکی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جنگ‌های ترکیبی آینده است. پژوهش حاضر با توجه به اینکه به دنبال مفهوم‌سازی و تکمیل مبانی نظری پدیده موردمطالعه است، از حیث هدف اکتشافی بوده و از حیث روش‌شناسی، کیفی از نوع فرا‌ترکیب می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، متشکل از مطالعات کیفی معتبر منتشرشده‌ در حوزه آمادگی لجستیک نظامی از سال 2010 تا 2022 می‌باشد. بر اساس تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، تعداد 5 مؤلفه شامل بسیج منابع یکپارچه، خبرگی در طرح‌ریزی عملیاتی، پایداری زنجیره تأمین، آمادگی ذهنی و چابکی عملیاتی به‌عنوان عوامل مؤثر بر ارتقاء آمادگی لجستیکی آجا در جنگ‌های ترکیبی آینده استخراج گردید. درنهایت بر اساس تفسیر یافته‌ها، چنین نتیجه‌گیری گردید که آمادگی لجستیک نظامی نیازمند تحول پارادایمی و عبور از تفکر فرماندهی لجستیک کلاسیک به لجستیک ترکیبی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

factors affecting military logistics readiness of the Islamic Republic of Iran in future hybrid wars

نویسندگان [English]

  • Hamid Arvand 1
  • Amir hamzeh Alinejad 2
  • Reza Roshani 3
1 PhD, Department of Management, Tehran Postgraduate Education Center, Payam Noor University, Tehran, Iran.
2 PhD in Technology Management, Faculty of Management, Imam Ali University , Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Combat Support, Command and Staff University of the Islamic Republic of Iran Army, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In hybrid wars, logistics plays an essential and key role in advancing the combat readiness and operational superiority of the forces on the battlefield. So, the purpose of this study is to identify the factors affecting military logistics readiness of the Islamic Republic of Iran in future hybrid wars. The present study, considering that it seeks to conceptualize and theoretically complete the Phenomenon studied, is exploratory in terms of purpose and qualitative in terms of data and Meta-synthesis in terms of methodology. The statistical population of the study consists of valid qualitative studies published in the field of military logistics readiness from 2010 to 2022 and for sampling, purposive sampling method based on quality assessment of articles was used. By analyzing the data, 5 components including integrated resource mobilization, expertise in operational planning, supply chain stability, mental readiness and operational agility were extracted as effective factors in improving army logistics readiness in the field of hybrid warfare. Finally, based on the interpretation of the findings, it is concluded that military logistics readiness requires a paradigm shift and a transition from classical logistics command thinking to hybrid logistics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • logistical readiness
  • Meta-synthesis
  • hybrid wars