عوامل مؤثر بر آمادگی لجستیکی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جنگ‌های ترکیبی آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی، گروه مدیریت، مرکز تحصیلات تکمیلی تهران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دکترای مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت، دانشگاه امام علی (ع)، تهران، ایران.

3 استادیار دانشکده پشتیبانی رزمی، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: در جنگ‌های ترکیبی، لجستیک نقش اساسی و کلیدی در ارتقاء آمادگی رزمی و برتری عملیاتی نیروها در میدان نبرد دارد. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء آمادگی لجستیکی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جنگ‌های ترکیبی آینده است.
روش: پژوهش حاضر با توجه به اینکه به دنبال مفهوم‌سازی و تکمیل مبانی نظری پدیده موردمطالعه است، از حیث هدف اکتشافی بوده و از حیث روش‌شناسی، کیفی  با روش فرا‌ترکیب می‌باشد. جامعه آماری پژوهش نیز متشکل از مطالعات کیفی معتبر در حوزه آمادگی لجستیک نظامی از سال 2010 تا 2022 میلادی می‌باشد.
یافته‌ها: بر اساس تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، تعداد 5 مؤلفه شامل بسیج منابع یکپارچه، خبرگی در طرح‌ریزی عملیاتی، پایداری زنجیره تأمین، آمادگی ذهنی و چابکی عملیاتی به‌عنوان عوامل مؤثر بر ارتقاء آمادگی لجستیکی آجا در جنگ‌های ترکیبی آینده استخراج گردید.
نتیجه‌گیری: در جنگ‌های ترکیبی، آمادگی لجستیکی از طریق برنامه‌ریزی هدفمند منابع و امکانات لجستیکی و ایجاد سیستم لجستیک ترکیبی مبتنی بر ملاحظات و شاخص‌های جنگ‌ ترکیبی ازجمله ارتقاء آمادگی ذهنی سرمایه انسانی، یکپارچگی، سرعت عمل، انعطاف‌پذیری و ایمنی در عملیات، قابل‌دستیابی است. بنابراین برای جنگ‌های آینده، آمادگی لجستیک نظامی نیازمند تحول پارادایمی و عبور از تفکر فرماندهی لجستیک کلاسیک به لجستیک ترکیبی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors affecting military logistics readiness of the Islamic Republic of Iran in future hybrid wars

نویسندگان [English]

 • Hamid Arvand 1
 • Amir hamzeh Alinejad 2
 • Reza Roshani 3
1 PhD, Department of Management, Tehran Postgraduate Education Center, Payam Noor University, Tehran, Iran.
2 PhD in Technology Management, Faculty of Management, Imam Ali University , Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Combat Support, Command and Staff University of the Islamic Republic of Iran Army, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: In Hybrid warfare, logistics plays a fundamental and key role in improving combat readiness and the operational superiority of forces on the battlefield. Therefore, the aim of the current research is to identify the effective factors on improving the logistical readiness of the Islamic Republic of Iran Army in future combined wars.
Methodology: Considering that the present research seeks to conceptualize and complete the theoretical foundations of the studied phenomenon, it is exploratory in terms of its purpose, and in terms of methodology, it is qualitative with meta-synthesis method. The statistical population of the research consists of valid qualitative studies published in the field of military logistics preparation from 2010 to 2022.
Findings: Based on the data analysis, 5 components including mobilization of integrated resources, expertise in operational planning, stability of the supply chain, mental preparation and operational agility were extracted as effective factors in improving the logistics readiness of AJA in future combined wars.
Originality: In combined wars, logistics readiness can be achieved through targeted planning of logistics resources and facilities and the creation of a combined logistics system based on the considerations and indicators of combined warfare, including the improvement of the mental readiness of human capital, integration, speed of action, flexibility and safety in operations. therefore, military logistics readiness requires a paradigm shift and a transition from the classic logistics command to mixed logistics

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hybrid warfare
 • logistics readiness
 • metasynthesis
 • آذر، داود. (1395). تبیین و تحلیل عوامل و شاخص‌های توان رزمی آجا در جنگ ترکیبی، علوم و فنون نظامی، 12(37): 47-71.
 • آروند، حمید؛ ویسی، امید؛ آیینی، محمدامین و پورعلی، علی. (1400). مطالعه نقش لجستیک نظامی در مدیریت بحرانهای زیستی ویروسی آینده، فصلنامه آینده پژوهی دفاعی، 6(21): 85-119.
 • آقا محمدی، داود. (1397). مؤلفه‌های چابک‌سازی سامانۀ پشتیبانی خدمات رزمی در رزم زمینی متناسب با تهدیدات آینده. فصلنامه مدیریت نظامی، 17(72): 1- 29.
 • اشرفی، ابوالفضل و عباسیان، غلامرضا. (1393). نقش لجستیک در مدیریت نظامی و ارتباط آن با مدیریت زنجیره تأمین و پشتیبانی، فصلنامه علوم و فنون نظامی، 10 (27): 5-27.
 • باقری، محمدحسن. (1386). نقش آماد و پشتیبانی در جنگ‌های آینده(مطالعه موردی نزاجا)، رساله دکترا، دانشگاه و پژوهشگاه دفاع ملی و تحقیقات راهبردی.
 • خلیلی، سعید و امامیان، سهیل. (1400). نقش آماد و لجستیک در جنگ‌های آینده (نبردهایی مبتنی بر جنگ نامتقارن). هشتمین کنگره ملی تازه یافته در مدیریت و مهندسی صنایع با تأکید بر توانمندی و هوش رقابت، تهران، موسسه آموزش عالی ادیبان.
 • دانایی‌فرد، حسن، الوانی، سید مهدی و آذر، عادل. (1390). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. نوبت چاپ چهارم، تهران: انتشارات صفار.
 • شهسواری، مهرداد. (1398). شناسایی و تبیین ویژگی‌ها و اولویت‌های آماد و پشتیبانی نزاجا باتوجه به نوع و ماهیت جنگ‌های آینده، طرح تحقیقاتی، مرکز مطالعات، تحقیقات و تدوین آیین نامه‌های رزمی نزاجا.
 • شهلائی، ناصر؛ نادری، علیرضا؛ قیم، جمال؛ اکبرپور، فریدون؛ ذوالفقاری، علی‌اصغر و قادری، سیامک. (1396). مدل مناسب آماد و پشتیبانی در فرماندهی مشترک منطقه‌ای در فضای نبرد آینده، فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی، 1(3): 7-34.
 • فراستخواه، مقصود. (1395). روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی، تهران: آگاه.
 • کالینز، جان‌ام. (1370). استراتژی بزرگ، کوروش بایندر، چاپ اول، تهران: نشر دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
 • کلانتری، فتح‌الله. (1395). تدوین راهبردهای جنگ احتمالی آینده با تأکید بر اجرای جنگ هیبریدی. فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی، 1(2): 143-162.
 • کمالی، یحیی. (1395). روش‌شناسی فراترکیب و کاربرد آندر سیاست‌گذاری عمومی، فصلنامه سیاست، 47(‌33): 736-721.
 • مشبکی، اصغر. (1376). مدیریت لجستیک، بایدها و نبایده، فصلنامه کنترولر، 2 (5): 79-94.
 • منشادی، محمدعلی. (1391). تدوین راهبردهای پدافند غیرعامل نزاجا در برابر تهدیدهای ناهمتراز با تأکید بر سامانه‌ی پشتیبانی خدمات رزمی، رساله دکترا، دانشگاه و پژوهشگاه دفاع ملی و تحقیقات راهبردی.
 • Acero, R. , Torralba, M. , Pérez-Moya, R. & Pozo, J. A. (2020). Value Stream Analysis in Military Logistics: The Improvement in Order Processing Procedure. Applied Science, 10(1), 1-17.
 • Ausseil, R. & Gedik, R. & Bednar, A. (2019). Identifying sufficient deception in military logistics; https: //doi. org/10. 1016/j. eswa. 2019. 112974 0957-4174.
 • Bin Abdul Rahman, A. R. & hamid, N. R. (2019). Achieving Logistics Performance in Military Environmental Dynamism: The Role of Organizational Capabilities. International Journal of Supply Chain Management, 8(2): 1004-1017.
 • Cheatham, M. M. (2018). Wars of cognition. Air and space power journal, 32(4): 16-30.
 • Dana, G. (2017). 1st Century Logistics: Designing and Developing Capabilities. Marine Corps Gazette, 101(10).
 • Estevaz, A. , Marchese, K. , Routh, A. & Marini, J. (2021). The Changing Character of Supply: Rethinking Logistics in an Era of Systems Warfare. Modern War Institute. Retrieved from: https: //mwi. usma. edu/the-changing-character-of-supply-rethinking-logistics-in-an-era-of-systems-warfare/.
 • Hoffman, F. (2007). Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars. Arlington, Virginia: Potomac Institute for Policy Studies.
 • Jakub Uziębło, J. (2017). United in Ambiguity? EU and NATO Approaches to Hybrid Warfare and Hybrid Threats. the College of Europe. EU Diplomacy Papers, 5: 1-37.
 • Kania, E. (2019). Minds at War. Institute for National Strategic Security, National Defense University, Washington, D. C. : JSTOR.
 • Lachal, J. , Raveh-Levi, A. , Orri, M. & Rose Maro, M. (2017). Metasynthesis: An Original Method to Synthesize Qualitative Literature in Psychiatry. Froniers in Psychiatry, 8(269): 1-9.
 • Li , X. et al. (2021). Wartime industrial logistics information integration: Framework and application in optimizing deployment and formation of military logistics platforms. Journal of Industrial Information Integration, 22(18): 101-126.
 • Mallick, PK (2020). Logistics Transformation. Strategic Studies. The Centre for Land Warfare Studies. Retrieved from researchgate: https: //www. researchgate. net/publication/344737506_LOGISTICS_TRANSFORMATION.
 • North Atlantic Treaty Organization (2017). Logistics. Retrieved from NATO: http: //www. nato. int/cps/en/natohq/topics_61741. htm [Accessed 21 June 2017].
 • Pawelczyk, M. (2018). Contemorary Challenges in Military Logistics Support. Security and Defence Quarterly, 20(3): 85-98.
 • Pindják, P. (2014). Deterring hybrid warfare: a chance for NATO and the EU to work together. NATO Review, 18.
 • Rurak, G. , Blacksmith, N. & Spencer Wallace, L. (2018). The Role of Creative Capacity in the 21st Century Army. Individual Creativity in the Workplace: 371-389. https: //doi. org/10. 1016/B978-0-12-813238-8. 00016-4.
 • Trimble, M. & Turner, (2022). Asymmetric Advantage or Achilles Heel: Logistics in the U. S. Military. Retrieved from The Strategy Bridge: https: //thestrategybridge. org/the-bridge/2022/6/14/asymmetric-advantage-or-achilles-heel-logistics-in-the-us-military.
 • Wissler, J. (2019). Logistics: The Lifeblood of Military Power. The Heritage, 93-104. Retrieved from: https: //www. heritage. org/military-strength-topical-essays/2019-essays/logistics-the-lifeblood-military-power.