دوره و شماره: دوره 19، شماره 63، خرداد 1402، صفحه 5-270 

مقاله پژوهشی

تحلیل فضایی مخاطرات آب‌وهوایی مؤثر بر فعالیت‌های نظامی در نیمه جنوبی ایران

صفحه 5-31

10.22034/qjmst.2022.546435.1647

محمد محمدی؛ محمد حسین ناصر زاده؛ بهلول علیجانی؛ محمد سلیقه


بررسی چالش‌های مقابله با سامانه‌های هواپیمای بدون سرنشین

صفحه 199-227

10.22034/qjmst.2023.553068.1709

اردشیر محمدی؛ حسین نواده توپچی؛ ایرج فروزان؛ حسین شکوهی؛ ابراهیم ایجابی