الگوی تاب آوری سایبری سامانه ها و محصولات دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت راهبردی فضای سایبر، مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)، تهران، ایران.

2 دکترای مدیریت راهبردی فضای سایبر، مدیر مرکز دفاع سایبری صنایع امنیت تبادل اطلاعات، تهران، ایران.

10.22034/qjmst.2023.551755.1693

چکیده

تاب‌‌آوری سایبری شامل تمام مراحلی است که یک سازمان باید برای آماده شدن و سازگاری با شرایط در حال تغییر و مقاومت در برابر حوادث و رخدادهای سایبری و بهبود سریع پس از وقفه‌های ایجاد شده انجام دهد. با این نگاه یک سازمان زمانی تاب‌آور است که توانایی مقاومت در برابر حملات، حوادث یا تهدیدات سایبری را داشته باشد. هدف اصلی این پژوهش ارایه الگوی تاب‌آوری سایبری سامانه‌های دفاعی و اهداف فرعی آن تبیین تهدیدات سایبری سامانه‌های دفاعی، و تبیین ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های تاب‌آوری سایبری سامانه‌های دفاعی است. این پژوهش از منظر روش تحقیق در زمره تحقیقات آمیخته دسته بندی می‌گردد زیرا پژوهشگر در ابتدا با استفاده از تحلیل و دسته بندی روش‌ها و راهکارهای مطرح شده به اکتشاف الگو مقتضی می‌پردازد و بمنظور بررسی ارتباط معنی‌دار بودن ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌ها از روش تحلیلی بارعاملی و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده می نماید. ضرایب بار عاملی محاسبه شده برای سه بعد راهبری و نظارت، کنترل و فرآیند و عملیات 921/0، 917/0 و 926/0 بدست آمده است که نشان از اهمیت بالای این عوامل در افزایش تاب‌آوری سایبری دارد. الگوی تاب‌آوری سایبری سامانه‌های دفاعی در سه بعد نظارت و راهبری با 4 مولفه اصلی و 21 شاخص، بعد کنترل با 4 مولفه اصلی و 16 شاخص، بعد فرآیند و عملیات با 3 مولفه اصلی و 15 شاخص و 6 عامل تهدید اصلی سایبری سامانه‌های دفاعی ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cyber resilience model of defense systems

نویسندگان [English]

  • Rasool Ramezani Dehaghi 1
  • Ali Mohammad Aminzadeh 2
1 Ph.D. in Strategic Management of Cyber ​​Space, Lecturer and Faculty Member of Khatam Al-Anbia Air Defense University, Tehran, Iran.
2 Ph.D. in Strategic Management of Cyber ​​Space, Director of Cyber ​​Defense Center of Information Exchange Security Industries, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Cyber resilience includes all the steps that an organization must take to prepare for and adapt to changing conditions, to withstand disasters, and to recover quickly after interruptions. In this view, an organization is resilient when it has the ability to resist attacks, accidents or cyber threats.
The main purpose of this study is to provide a model of cyber resilience of defense systems and its sub-objectives are to explain the cyber threats of defense systems and to explain the dimensions, components and indicators of cyber resilience of defense systems.
This research is classified as a mixed research in terms of research method because the researcher first uses the analysis and classification of methods and strategies to explore the appropriate model and to investigate the relationship between the dimensions, components and indicators of the analytical method. And uses Smart PLS software. The calculated factor coefficients for the three dimensions of management and supervision, control and process and operations are 0.921, 0.917 and 0.926, which shows the high importance of these factors in increasing cyber resilience.
Cyber resilience model of defense systems in three dimensions of monitoring and guidance with 4 main components and 21 indicators, control dimension with 4 main components and 16 indicators, process and operation dimension with 3 main components and 15 indicators and 6 main threat factors of Defense systems provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyber Resilience
  • Defense Systems
  • Cyber Threats
  • Cyber Vulnerabilities