شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر طراحی سازه های امن هواپیماهای شکاری نهاجا با رویکرد پدافند کالبدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت دفاعی دافوس آجا، تهران، ایران.

2 دانشیار دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

3 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

10.22034/qjmst.2023.555704.1735

چکیده

با بهره گیری از عوامل مؤثر در طراحی سازه های امن می توان سطح حفاظتی مناسبی برای هواپیماهای شکاری نهاجا در محیط نبردهای آینده ایجاد نمود؛ به نحوی که از شناسایی و آسیب سنجنده‌ها و تسلیحات پیشرفته دشمن مخفی و مصون باشند. بنابراین در این پژوهش به شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر طراحی سازه‌های امن هواپیماهای شکاری نهاجا با رویکرد پدافند کالبَدی پرداخته شده است. نوع تحقیق کاربردی - توسعه‌ای، روش تحقیق توصیفی - موردی زمینه‌ای و با رویکرد آمیخته می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل همه خبرگان و صاحب‌نظران آشنا به مباحث پدافند غیرعامل نوین و قدرت هوایی بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، تعداد 30 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جمع آوری داده‌ها به روش میدانی با استفاده از ابزارهای مصاحبه، پرسش‌نامه و روش کتابخانه‌ای بود که روایی آن‌ها از طریق روایی محتوا و پایایی آن‌ها از طریق آلفای کرونباخ تأیید شد. بر اساس تحلیل داده‌ها، بیشترین تأثیر مؤلفه‌های متغیر مستقل مکان‌یابی؛ مربوط به آمایش سرزمینی با میانگین 4.5 و واریانس 315.و کم-ترین تأثیر مربوط به عوامل فنی و مهندسی با میانگین 4.1 و واریانس 83.، بیشترین تأثیر مؤلفه‌های متغیر مستقل اصول و تکنیک‌های معماری مربوط به طراحی معماری داخلی با میانگین 4.47و واریانس 38. و کم‌ترین تأثیر مربوط به چند منظوره بودن کاربری با میانگین 3.13 و واریانس 1.18، بیشترین تأثیر مؤلفه در زمینه‌ی بهره‌گیری از تأسیسات برقی با میانگین 4.43 و واریانس 57. و کم‌ترین تأثیر مربوط به بهره‌گیری از سامانه اعلام و اطفاء حریق با میانگین 4.33 و واریانس 56. می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and explaining the factors affecting the design of safe structures of Nahaja fighter aircraft with physical defense approach

نویسندگان [English]

  • Abbas Roozbehani 1
  • Nikbakhsh Habibi 2
  • Jamal Ghayem 3
1 PhD student of Defense Management, Dafos Aja, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Shahid Sattari Aviation University, Tehran, Iran.
3 Member of the Faculty of Aja Command and Staff University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Effective factors are playing important role for fighter jets to stay hidden and safe from detection and damage sensors and advanced weapons of the enemy to create a suitable level of protection for fighter jets in the environment of future battles.The important factors in design of the safe structures of Nahaja fighter planes have been identified and explained with the approach of physical defense. The type of applied-developmental research is a descriptive-case-based research method with a mixed approach. The statistical population of the research were 30 people which selected as the sample size using the purposeful sampling method. Validity of collected data was confirmed through content validity and reliability through Cronbach's alpha. Data analysis shows, the most influential components of the independent variable are positioning;Related to territorial planning with an average of 4533 and a variance of 0315, and the least impact related to technical and engineering factors with an average of 41 and a variance of 0.83, the highest impact of independent variable components of architectural principles and techniques related to architectural design Interior with an average of 4.47 and variance of 0.38 and the least effect related to the multi-purpose use with an average of 3.13 and a variance of 1.18, the greatest effect of the component in the field of using electrical facilities with an average of 4.43 and The variance is 0.57 and the lowest effect is related to the use of the fire alarm system with an average of 4.33 and a variance of 0.56.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Passive Defense
  • Physical Defense
  • Safe structure
  • Air force