شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر طراحی سازه های امن هواپیماهای شکاری نهاجا با رویکرد پدافند کالبدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت دفاعی دافوس آجا، تهران، ایران.

2 دانشیار دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

3 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

چکیده

هدف: در این پژوهش به شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر طراحی سازه‌‌های امن هواپیماهای شکاری نهاجا با رویکرد پدافند کالبَدی پرداخته شده است.
روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی-  موردی زمینه‌‌ای و با رویکرد آمیخته می‌‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل همه خبرگان و     صاحب­نظران دستگاه­های لشکری که آشنا به مباحث پدافند غیرعامل می­باشند بوده که با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند، تعداد 30 نفر به عنوان افراد نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها شامل مصاحبه، پرسشنامه و اسناد و مدارک استانداردی بود که روایی    آن­ها از طریق روایی محتوا و  پایایی آن­ها از طریق آلفای کرونباخ تأیید شد
یافته‌ها: بر اساس تحلیل داده‌‌ها، بیشترین تأثیر مؤلفه‌های متغیر مستقل مکان‌‌یابی؛ مربوط به آمایش سرزمینی با میانگین 533/۴ و واریانس 315/۰و کم‌‌ترین تأثیر مربوط به عوامل فنی و مهندسی با میانگین 1/4 و واریانس 83/0، بیشترین تأثیر مؤلفه‌های متغیر مستقل اصول و تکنیک‌‌های معماری مربوط به طراحی معماری داخلی با میانگین 47/4 و واریانس 38/0 و کم‌‌ترین تأثیر مربوط به چند منظوره بودن کاربری با میانگین 13/3 و واریانس 18/1، بیشترین تأثیر مؤلفه در زمینه‌ی بهره‌‌گیری از تأسیسات برقی با میانگین 43/4 و واریانس 57/0 و کم‌‌ترین تأثیر مربوط به بهره‌‌گیری از سامانه اعلام و اطفاء حریق با میانگین 33/4 و واریانس 56/0 می‌‌باشد
نتیجه‌گیری: عدم رعایت عوامل مؤثر بر طراحی سازه­های امن هواپیماهای شکاری نهاجا با رویکرد پدافند کالبدی علاوه بر آسیب پذیری این اماکن در حین تهدید به بروز خسارات جبران ناپذیر منجر می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and explaining the factors affecting the design of safe structures of Nahaja fighter aircraft with physical defense approach

نویسندگان [English]

 • Abbas Roozbehani 1
 • Nikbakhsh Habibi 2
 • Jamal Ghayem 3
1 PhD student of Defense Management, Dafos Aja, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Shahid Sattari Aviation University, Tehran, Iran.
3 Member of the Faculty of Aja Command and Staff University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: By using effective factors in the design of safe structures, it is possible to create a suitable level of protection for Nahaja fighter planes in the environment of future battles; in such a way that they are hidden and safe from detection and damage sensors and advanced weapons of the enemy. Therefore, in this research, the factors affecting the design of the safe structures of Nahaja fighter planes have been identified and explained with the approach of physical defense.
Method: The type of applied-developmental research is a descriptive-case study method with a mixed approach. The statistical population of the study included all experts and experts of the military apparatus who are familiar with the topics of passive defense. Using purposive sampling method, 30 people were selected as the sample. Data collection tools included interviews, questionnaires, and standard documents whose validity was confirmed by content validity and their reliability by Cronbach's alpha.
Findings: Based on the data analysis, the most influential components of the independent variable are location; Related to territorial planning with an average of 4/533 and a variance of 0/315, and the lowest impact related to technical and engineering factors with an average of 4/1 and a variance of 0.83, the highest impact of independent variable components of architectural principles and techniques related to interior architecture design with an average of 47 4.4 and variance 0.38 and the lowest effect related to multi-purpose use with an average of 3.13 and variance 1.18, the highest effect of the component in the field of using electrical facilities with an average of 4.43 and variance 0.57 and the lowest effect related to using the fire alarm system with a mean of 4.33 and a variance of 0.56.
Conclusion: Failure to observe the factors affecting the design of safe structures of  Nahaja fighter jets with the physical defense approach, in addition to the vulnerability of these places during the threat, leads to irreparable damage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Passive Defense
 • Physical Defense
 • Safe structure
 • Air force
 • آیین نامه مرجع نهاجا. (1396). تهران: انتشارات مرکز مطالعات راهبردی نهاجا.
 • اسکندری، حمید. (1400). دانستنی‌‌های پدافند غیر عامل ویژه دوره عمومی مدیران و کارکنان دستگاه‌‌های اجرایی، تهران: انتشارات بوستان حمید.
 • اسکندری، حمید. (1400). قوانین و مقررات پدافند غیرعامل (2)؛ مبحث بیست و یک مقررات ملی ساختمان، تهران: انتشارات بوستان حمید.
 • انجمن علمی پدافند غیرعامل کشور. (1397). آنچه شهرداران از پدافند غیرعامل باید بدانند. چاپ اول، تهران: انتشارات سازمان پدافند غیر عامل کشور.
 • باغبانی، هادی. ، ریاضی، وحید. و خیراتی، عباس. (1400). شناسایی و تبیین اصول مؤثر بر دکترین پدافند غیرعامل؛ مورد مطالعه شهر مشهد، فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت نوآوری در سازمان‌‌های دفاعی. 4 (7): 152-131.
 • جلالی فراهانی، غلامرضا. (1392). پدافند غیرعامل و تهدیدهای نوین، تهران: انتشارات بوستان حمید.
 • جلالی فراهانی، غلامرضا. (1392). رویکردهای نوین به تهدیدها، تهران: انتشارات انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران.
 • حبیبی، نیک ‌بخش. (1397). ماهیت قدرت هوایی، چاپ دوم، تهران: مرکز انتشارات راهبردی نهاجا.
 • روزبهانی، عباس. (1395). حفظ هواپیماهای شکاری نهاجا با طراحی سازه‌‌های امن با رویکرد پدافند غیرعامل. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فرماندهی و ستاد، دافوس آجا.
 • سازمان پدافند غیرعامل کشور. (1392). اصول و ضوابط فنی پدافند غیرعامل در طراحی معماری ساختمان‌‌های شهری. تهران، انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر (ع).
 • سازمان پدافند غیرعامل کشور. (1396). دستورالعمل نظام فنی و اجرایی پدافند غیرعامل مراکز ثقل کشور. تهران، انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر (ع).
 • کاوند، عباس. ، حکیم زاده اصل، وحید. (1399). زیرساخت‌‌های پر خطر( شناسایی، ارزیابی و  طبقه‌بندی ، تهران: انتشارات بوستان حمید.
 • مروی نام، محمد رضا. (1397). تدوین راهبردهای مقابله با جمع‌آوری اطلاعات فضایی با رویکرد پدافند غیرعامل، رساله دکتری، دانشکده دفاع، دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • میرسمیعی، سید محمد. (1393). اصول و مبانی پدافند غیر عامل، تهران: انتشارات مرکز راهبردی نهاجا.
 • مشهدی، حسن. ، امینی ورکی، سعید. (1394). تدوین و ارایه الگوی ارزیابی تهدیدات، آسیب‌‌پذیری و تحلیل خطرپذیری زیرساخت‌‌های حیاتی با تأکید بر پدافند غیرعامل، فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت بحران. 7 (4): 85-69.
 • نیری، آرش. (1392). تحلیل و طراحی ساختمان‌‌ها در برابر اثرات انفجار، تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر (ع).
 • ولی‌‌وند زمانی، حسین. ، شهلایی، ناصر. (1399). نظریه‌‌های راهبردی، چاپ هشتم، تهران: انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
 • Ahern, J. (2011). From fail-safe to safe-to-fail: Sustainability and resilience in the new urban world. Landscape and urban Planning100(4), 341-343.
 • Xiu, C., Cheng, L., Song, W., & Wu, W. (2011). Vulnerability of large city and its implication in urban planning: A perspective of intra-urban structure. Chinese Geographical Science21, 204-210.
 • Cutter, S. L. (2014). Building disaster resilience: steps toward sustainability. Challenges in Sustainability1(2), 72-79.
 • Cutter, S. L. (2014). Building disaster resilience: steps toward sustainability. Challenges in Sustainability1(2), 72-79.
 • Ghanbarpour, H., Kachoee, M. H. A., & Nezafat, M. (2017). A Comparative Study of the Application of Passive Defense Strategies from the Perspective of Urban Design at International Airports: International Airports of Ben-Gurion, Munich and Singapore Changi. Journal of History Culture and Art Research6(3), 1118-1138.
 • JSCE (Japan Society of Civil Engineers). (2015). Critical Urban Infrastructure Hand book. Critical Urban Infrastructure Committee, CRC Press, Taylor & Francis Group.
 • Karlinsky, S. (2010). The Resilient City Part 1: Before the Disaster, Urbanist (479): 4-21.
 • Marcus, L. , Colding, J. (2014). Toward an integrated theory of spatial morphology and resilient urban systems. Ecology and Society, 19(4): 55-67.
 • Meerow, S., & Stults, M. (2016). Comparing conceptualizations of urban climate resilience in theory and practice. Sustainability8(7), 701.
 • Rose, A. (2011). Resilience and sustainability in the face of disasters. Environmental Innovation and Societal Transitions1(1), 96-100.
 • (2010). Critical Foundation: Protecting America’s Infrastructures.

inoperability input – output price model for interdependent infrastructure systems, Journal of Infrastructure Systems, 17(4): 62 – 151.

 • Salehi,S. , Saeidi ,A. (2018). urban Design Guideones for Air port Environments from the perspective of passive Defense (to Deal with Terrorist), case study northern part of spine road of imam khomeini inter national Air port.
 • United States Air Force Scientific Advisory Board. (2011). Operating Next Generation Remotely Piloted Aircraft for Irregular Warfare, United States Air Force.
 •  Upadhyay, V., & Jat, M. K. (2014). Risk assessment of petroleum fire using geo-spatial techniques. International Journal of Remote Sensing & Geoscience (IJRSG)3(4), 11-20.
 • Witt, E., Sharma, K., & Lill, I. (2014). Mapping construction industry roles to the disaster management cycle. Procedia Economics and Finance18, 103-110.
 • paydarymelli. ir (Mondy, 08 November 2021).
 • Khamenei. ir (Saturday, 06 November 2021).
 • Mehr news. Com (Sunday, 07 November 2021).