دوره و شماره: دوره 19، شماره 65، آذر 1402، صفحه 7-270