ارائه مدلی برای ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎء ﺗﻮان رزﻣﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران،ایران.

2 دانشیارمدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیات، تهران، ایران.

4 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، ایران.

10.22034/qjmst.2023.561442.1770

چکیده

ﻧﯿﺮوهای ﻧﻈﺎﻣﯽ علاوه بر ﺿﺮورت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ضرورت شرایط ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ جهت ﺗﺤﻘﻖ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ورزش در ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم و اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ، از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺗﺤﻘﯿﻖ در پی پاسخ به ﻣﺪﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎء ﺗﻮان رزﻣﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ایران با محوریت آمادگی جسمانی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. این تحقیق از ﻟﺤﺎظ ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺮدی، و روش اﻧﺠﺎم آن توصیفی_پیمایشی مبتنی بر داده های کمی و کیفی است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل کیفی، گراند تئوری و معادلات ساختاری استفاده شده اﺳﺖ. ﭘﮋوﻫﺶ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻣﯿﺨﺘﻪ از ﻧﻮع اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. نتایج نشان می‌دهد که وجود نگاه متفاوت فرماندهان و مدیران عالی به مقوله ورزش و تناقض در نگاه و برنامه‌های اجرایی، باعث می‌گردد که برنامه‌های مدیران ورزشی با اهداف سازمان در بسیاری از موارد متناقض و برنامه‌های فرماندهان با راهبردهای آمادگی جسمانی هم پوشانی نداشته باشد. لذا ایجاد ساختار مناسب با تامین منابع انسانی متخصص و مجرب، درکنار تدوین قوانین و آیین نامه های مشخص، می‌تواند این ناهماهنگی را تغییر داده و هم افزایی بالایی در تسریع این مهم ایجاد کند. همچنین می توان با ایجاد بستر مناسب جهت رشد کارکنان در حوزه ورزش، توسعه زیر ساخت-های ورزشی، توسعه ورزش همگانی بر پایه اصول علمی و تدوین شاخص‌های آمادگی جسمانی می تواند از عوامل کمک به حفظ و افزایش آمادگی جسمانی کارکنان در ارتقاء توان رزمی نیروهای مسلح ایران باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting a model for effective factors on maintaining and improving the combat power of Iran's armed forces with the environment of physical readiness.

نویسندگان [English]

  • Maysam Dehghan 1
  • Habib Honari 2
  • Alimohamd Safania 3
  • Reza Nikbakhsh 4
1 Phd student of Physical Education and Sports Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Unit, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Sports Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
3 Professor of Sports Management, Islamic Azad University, Department of Science and Research, Tehran, Iran.
4 Associate Professor of Sports Management, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Iran.
چکیده [English]

It is obligatory on the military forces to strive for physical and combat activities not only because of the necessities of life and personal life and to ensure their physical and mental health, but also according to the requirements of their job and mission in order to achieve their assigned duties. Paying attention to sports, especially in order to gain physical fitness, is of special importance in the armed forces, which have the duty of maintaining order and security of the society. In view of the above-mentioned matters, this research follows the general question: What model is suitable for maintaining and improving the combat power of armed forces personnel?In terms of the purpose of application, and the method of doing it, it is mixed. Mixed research method is actually a combination of qualitative research method and quantitative research method. In this research, the mixed research method is a sequential exploratory type, which is first a qualitative method and then a quantitative method. Therefore, the tools of this research are interviews and questionnaires. Among all the indicators, 33 indicators were removed from the research results and were selected as the final indicators of the research. Therefore, with the validation done, the final model is as follows, which is used for quantitative checks and structural equations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preservation and Improvement of Military Power
  • Iran's Armed Forces
  • Physical Fitnes