ارائه مدلی برای ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎء ﺗﻮان رزﻣی نیروهای ﻣﺴﻠﺢ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران،ایران.

2 دانشیارمدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیات، تهران، ایران.

4 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، ایران.

چکیده

هدف: ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﯽ نظامیان، آن‌ها باید ﺑه فعالیت‌های ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ورزشی ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. لذا، اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در پی پاسخ به اﯾﻦ سؤال اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪل مناسب ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎء ﺗﻮان رزﻣﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن نیروهای ﻣﺴﻠﺢ ایران با محوریت آمادگی جسمانی چگونه است؟
روش: این تحقیق از ﻟﺤﺎظ هدف ﮐﺎرﺑﺮدی، و روش اﻧﺠﺎم آن به صورت آمیخته است. مشارکت‌‌کنندگان در این پژوهش، مدیران و فرماندهان خبره حوزه ورزش درنیروهای مسلح بودند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بود. برای برآورد حجم نمونه از روش اشباع نظری استفاده شد. ابزار جمع آوری داده‌ها شامل مصاحبه و پرسشنامه بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌‌ها از روش تحلیل کیفی و معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد عوامل علی شامل: مالی، اسنانی، علمی و پزوهشی، آموزشی و پژوهشی و برنامه ریزی؛ شرایط زمینه‌ای شامل روانشناسی، جمعیتی، ساختاری و رفتاری؛ محور اصلی شامل توان رزمی و ورزش قهرمانی و همگانی است. در حالی که شرایط مداخله گر شامل تجهیزات و امکانات و فناوری؛ راهبردها شامل ساختاری، اقتصادی، اجتماعی، بین المللی، حقوقی و قانونی و استاندارسازی است. این عوامل سبب ایجاد 12 پیامد مطلوب خواهند شد.
نتیجه گیری: ایجاد بستر مناسب جهت رشد کارکنان در حوزه ورزش، توسعه زیر ساخت‌‌های ورزشی، توسعه ورزش همگانی بر پایه اصول علمی و تدوین شاخص‌‌های آمادگی جسمانی می‌تواند از عوامل کمک به حفظ و افزایش آمادگی جسمانی کارکنان در ارتقاء توان رزمی نیروهای مسلح ایران باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting a model for effective factors on maintaining and improving the combat power of Iran's armed forces with the environment of physical readiness.

نویسندگان [English]

 • Maysam Dehghan 1
 • Habib Honari 2
 • Alimohamd Safania 3
 • Reza Nikbakhsh 4
1 Phd student of Physical Education and Sports Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Unit, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Sports Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
3 Professor of Sports Management, Islamic Azad University, Department of Science and Research, Tehran, Iran.
4 Associate Professor of Sports Management, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Iran.
چکیده [English]

Objective: According to the job and mission requirements of the military, they should engage in physical and sports activities. Therefore, this research seeks to answer this question, what is the appropriate model for maintaining and improving the combat power of the Iranian armed forces personnel with a focus on physical fitness?
Methodology: This research is mixed in terms of the purpose of application and the method of doing it. The participants in this research were managers and expert commanders in the field of sports in the armed forces. The sampling method was purposeful. The theoretical saturation method was used to estimate the sample size. Data collection tools included interviews and questionnaires. Qualitative analysis and structural equations were used to analyze the data.
Findings: The findings showed that the causal factors include: financial, humanitarian, scientific and scientific, educational and research and planning. background conditions including psychological, demographic, structural and behavioral; The main axis includes martial power and championship sports. While the intervening conditions include equipment and facilities and technology; Strategies include structural, economic, social, international, legal, and standardization. These factors will create 12 desirable outcomes.
Conclusion: Creating a suitable platform for the development of employees in the field of sports, development of sports infrastructure, development of public sports based on scientific principles and compilation of physical fitness indicators can be among the factors that help maintain and increase the physical fitness of employees in improving the combat power of Iran's armed forces.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Preservation and promotion of military power
 • Iran's armed forces
 • physical readiness
 • حیدری فرد، سمیه و شریفیان، اسماعیل. (1396). شناسایی و مقایسه موانع مشارکت خیرین در توسعۀ فضاهای ورزشی. مطالعات مدیریت ورزشی. 9(41): 96-81.
 • جهان فر، رضا، مرادیان، محسن و قاسمی، عاصمه. (1401). مطالعه جامعه شناختی نقش و نهاد‌های رزشی در ساختار جنگ(نمونه مورردی، جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه جمهوری اسلامی ایران)، فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس، 8 )1): 84-
 • خضری، داود و کشفی، سیدمسعود. (1399). تأثیر آمادگی جسمانی بر میزان بهره‌وری خلبانان‌‌جنگنده شکاری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علوم ورزشی و توان رزم. 1(1): 68-50.
 • رضوی، سید محمد، روحانی، زهرا و قنبری فیروزآبادی، علی رضا. (1392). تحلیلی بر عوامل موثر در ارتقای درس تربیت بدنی در مدارس، پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 10(19): 80-60.
 • عالینژاد، امیرحمزه و شمامی، نادر. (1400). طراحی مدل پیش‌‌بینی و تعیین سطح ورزش قهرمانی آجا با استفاده از سیستم استنتاج فازی عصبی-تطبیقی (ANFIS). آینده‌‌پژوهی دفاعی، 6(32): 151-129.
 • قنبری، هادی؛ شتاب بوشهری، ناهید؛ شفیع نیا، پروانه و مهرعلیزاده، یداله. (1397). آسیب‌شناسی تربیت بدنی و ورزش مدارس با استفاده از مدل سه شاخگی. پژوهش در ورزش تربیتی، 6(15): 160-139.
 • فرهادی، علی و صادقی، امیر. (1395). الزامات توسعه منابع انسانی سازمانهای نظامی در افق 1410 و تأثیر آن بر توسعه دفاعی، آینده پژوهی دفاعی، 1(6): 61-35.
 • مجلسی، محمدحسن؛ سپهری‎فر، سعید و متشکر آرانی، محسن. (1395). مروری بر نقش ورزش و آمادگی جسمانی در سلامتی و توانمندی نیروهای نظامی، فصلنامه پرستار و پزشک در رزم، 4(10): 42-25.
 • محمدیاری، سجاد و قارداشی، علیرضا. (1396). جایگاه ورزش همگانی درسبک زندگی کارکنان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر، معماری و مدیریت شهری، تهران، 1396.
 • Anderson, M. K. , Grier, T. , Canham-Chervak, M. , Bushman, T. T. , Nindl, B. C. , & Jones, B. H. (2017). Effect of mandatory unit and individual physical training on fitness in military men and women. American Journal of Health Promotion, 31(5), 378-387.
 • Bartlett, J. L. , Phillips, J. , & Galarneau, M. R. (2015). A descriptive study of the US Marine corps fitness tests (2000–2012). Military medicine, 180(5), 513-517.
 • Chang, C. F. , Wu, Y. C. , Lai, C. H. , Chen, P. C. , & Guo, Y. L. (2023). Effects of physical fitness training on metabolic syndrome among military personnel in Taiwan. BMJ Mil Health, 169(e1), e15-e19.
 • De Oliveira, I. , Vila, H. , Burgos-Martos, F. , & Carral, J. M. C. (2021). Physical Fitness in Spanish Naval Cadets. A 4-year Study.
 • de Araújo AO, Carral JM, Bezerra P, Chaves C, Rodrigues LP. Age-related influences on somatic and physical fitness of elite police agents. Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación. 2021(40): 281-8.
 • de Oliveira I, Vila H, Burgos-Martos F, Carral JM. Physical Fitness in Spanish Naval Cadets. A 4-year Study.
 • Gibala, M. J. , Gagnon, P. J. , & Nindl, B. C. (2015). Military applicability of interval training for health and performance. The Journal of Strength & Conditioning Research, 29, S40-S45.
 • Groeller, H. , Burley, S. , Orchard, P. , Sampson, J. A. , Billing, D. C. , & Linnane, D. (2015). How effective is initial military-specific training in the development of physical performance of soldiers?. The Journal of Strength & Conditioning Research, 29, S158-S162.
 • Roper, J. (2004). The contemporary presidency: George W. Bush and the myth of heroic presidential leadership. Presidential Studies Quarterly, 34(1), 132-142.
 • Roberts, B. M. , Rushing, K. A. , & Plaisance, E. P. (2023). Sex differences in body composition and fitness scores in military reserve officers’ training corps cadets. Military Medicine, 188(1-2), e1-e5.
 • Tingelstad, H. C. , Theoret, D. , Spicovck, M. , & Haman, F. (2016). Explaining performance on military tasks in the Canadian armed forces: the importance of morphological and physical fitness characteristics. Military medicine, 181(11-12), e1623-e1629.
 • Werts, C. E. , Linn, R. L. , & Jöreskog, K. G. (1974). Intraclass reliability estimates: Testing structural assumptions. Educational and Psychological measurement, 34(1), 25-33.