تبیین نقش منطقه ساحلی ایران در اقیانوس هند بر امنیت ملی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.

4 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22034/qjmst.2023.1971635.1800

چکیده

موقعیت ممتاز جغرافیایی و ژئوپلیتیکی مناطق ساحلی اقیانوسی، نقش مهمی در ارتقای قدرت و تأمین امنیت کشورها ایفا می‎کند. امروزه اهمیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی مناطق ساحلی اقیانوسی رو به افزایش است. این مناطق تأثیر چشمگیری بر منزلت ژئوپلیتیکی و جایگاه آنها در مناسبات بین‌المللی بر جای می‌گذارند. این پژوهش با هدف تبیین نقش منطقه ساحلی ایران در اقیانوس هند بر امنیت ملی انجام شده است. تحقیق از نوع بنیادی و کاربردی بوده، روش آن توصیفی- تحلیلی است. برای گردآوری داده‌ها و اطلاعات، از روش ترکیبی (کتابخانه‌ای و میدانی)، با بهره‌گیری از ابزارهای فیش‌برداری، پرسشنامه و مشاهده استفاده شده است. در روش میدانی، جامعه آماری اعتبار سنجی مشتمل بر 12 نفر از اعضای هیئت علمی متخصص در حوزه تحقیق و جامعه آماری سنجش مشتمل بر 54 خبره بوده است. تحلیل داده و اطلاعات با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ویژگی‌های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی مناطق ترکیبی ساحلی اقیانوسی (آبی و خشکی)، از طریق تأثیر بر شاخص‌های توسعه و نیز تغییر برایند قدرت ملی کشور، در قالب هفت عامل مکانی- فضایی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زیست‌محیطی و نظامی بر امنیت ملی تأثیر‌گذارند. ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های تأثیر منطقه ساحلی اقیانوسی ایران بر امنیت ملی در قالب 79 شاخص احصا شده، وزن‌دهی، رتبه بندی و در قالب مدل معادلات ساختاری ترسیم شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the role of Iran's coastal region in the Indian Ocean on the country's national security

نویسندگان [English]

  • Hosein Hasani Sadi 1
  • Mohammad Reza Hafeznia 2
  • Gholamali Rashid 3
  • Ebrahim Romina 4
1 PhD student in political geography, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Professor of Political Geography and Geopolitics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Professor of Political Geography, Higher National Defense University, Tehran, Iran.
4 Associate Professor of Political Geography, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The privileged geographical and geopolitical position of the oceanic coastal areas plays an important role in enhancing the power and ensuring the security of countries. Today, the geopolitical and geostrategic importance of oceanic coastal areas is increasing. These regions have a significant impact on their geopolitical status and position in international relations. This research has been done with the aim of explaining the role of Iran's coastal region in the Indian Ocean on national security. The research is fundamental and applied, its method is descriptive-analytical. In order to collect data and information, a combined method (library and field) has been used, using survey tools, questionnaire and observation. In the field method, the validation statistical population consisted of 12 faculty members specializing in the field of research, and the evaluation statistical population consisted of 54 experts. Data and information analysis has been done using SmartPLS software. The results of the research show that the geographical and geopolitical characteristics of the combined oceanic coastal areas (water and land), through the influence on the development indicators and also the change, are for the national power of the country, in the form of seven spatial-spatial, political and economic factors, cultural, social, environmental and military influence on national security. The dimensions, components and indicators of the impact of Iran's oceanic coastal region on national security have been calculated, weighted, ranked and drawn in the form of a structural equation model in the form of 79 indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oceanic coastal region
  • National security
  • Southeast Iran
  • Geopolitics