الگوی ارزیابی قدرت آفند سایبری ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

10.22034/qjmst.2023.550347.1678

چکیده

ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺎﻣﻲ، ﻗﺪرت ﺳﺎﻳﺒﺮ، ﺷﺎﻳﺪ مهم‌ترین اﺑﺰار ﻧﻮﻇﻬﻮر ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷد. در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻏﻠﺐ نیروهای مسلح ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ایمن‌سازی ﻣﺮزﻫﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮ و فراسایبری ﺧـﻮد در ﺑﺮاﺑـﺮ ﭼﻨـﻴﻦ ﺗﺤﻮل ﺟﺪﻳﺪی آﻣﺎده می‌شوند. رهنامه‌های ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻓﻀـﺎی ﺳـﺎﻳﺒﺮ ﺗـﺪوﻳﻦ می‌شوند. در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎزﻋﻪ، از شورش‌های داﺧﻠﻲ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗـﺎ ﺟﻨـﮓ ﻣﺘﻌـﺎرف، ﻗـﺪرت ﺳﺎﻳﺒﺮ، ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺘﻤـﻲ و ﮔﺮﻳﺰﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ توانمندی‌های ﻧﻈـﺎﻣﻲ اﺳـﺖ و اﻳـﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪی ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ فناوری‌های ﻣﺪرن شکل‌گرفته اﺳت. مراکز سایبری در ساختار نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران یک سازمان مهم به‌حساب می‌آیند و نتایج عملکرد آن نقش حیاتی در عملکرد و کارآمدی ارتش خواهد داشت. ازاین‌رو پایش عملکرد آن‌ها بر اساس الگوهای نوین ارزیابی، یکی از وظایف مهم فرماندهان عالی نیروهای مسلح به‌حساب می‌آید. این تحقیق با هدف ارائه الگوی ارزیابی قدرت آفند سایبری ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. نوع پژوهش کاربردی، روش پژوهش توصیفی و رویکرد تحقیق کیفی و کمی است. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل کیفی و کمی این پژوهش، احصا ۱۲ شاخص برای ارزیابی آفند سایبری و ارائه الگوی ارزیابی قدرت آفند سایبری ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Islamic Republic of Iran Army Cyber Offensive Evaluation Model

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ghasemi 1
  • Davod Azar 2
  • Vahid Sajadi Asil 1
1 Faculity Member of AJA Command and Staff University, Tehran, Iran
2 Phd student of Defense Management. Command and Staff University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Militaryly, cyber power is perhaps the most important emerging tool of the last few decades. Most of the armed forces of countries are now preparing to secure their cyber and extra-cyber borders against such a new development. New military guidelines are based on cyberspace. At all levels of conflict, from civil insurgency to conventional warfare, cyber power is the inevitable factor of military capabilities, and this capability is based on modern technology. Cyber centers are considered an important organization in the military structure of the Army of the Islamic Republic of Iran and the results of its performance will play a vital role in the performance and efficiency of the army. Therefore, monitoring their performance based on new evaluation models is one of the important tasks of senior commanders of the armed forces. This research has been done with the aim of presenting a model for evaluating the cyber offensive power of the Army of the Islamic Republic of Iran. The type of applied research is descriptive research method and qualitative and quantitative research approach. The results of qualitative and quantitative analysis of this study are 12 indicators to evaluate cyber offensive and provide a model for assessing the cyber offensive strength of the Army of the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyberspace
  • cyber power
  • Cyber Offensive