تاثیر عوامل سازمانی و برون سازمانی بر توانمندسازی کارکنان با نقش تعدیلگر یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: مرکزآموزش توپخانه و موشک‌های نزاجا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی، دانشگاه پیام نور، شاهین‌شهر، ایران.

2 دکترای مدیریت، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22034/qjmst.2023.553624.1716

چکیده

یکی از مهمترین وظایف مدیریت منابع انسانی در ارتش جمهوری اسلامی ایران، پرورش نیروهای کارآمد و توانمندی است که متناسب با تهدیدات موجود بتوانند نیازهای دفاعی کشور را در زمینه منابع انسانی فراهم آورند؛ به همین لحاظ کیفیت نیروهای آموزش‌دیده در این سازمان که بیانگر متناسب بودن این منابع با تهدیدات است، امری مهم در تعیین اثربخشی سازمان می‌باشد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر عوامل سازمانی و برون سازمانی بر توانمندسازی کارکنان انجام گرفته که متغیر یادگیری سازمانی نقش تعدیلگر را در رابطه علّی بین عوامل سازمانی و توانمندسازی بازی نموده است. جامعه هدف این تحقیق، شامل کلیه کارکنان مرکز آموزش توپخانه و موشک‌های نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که 178 نفر از ایشان انتخاب و از طریق سه ابزار پرسشنامه عوامل سازمانی، یادگیری سازمانی و توانمندسازی مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از استراتژی توصیفی همبستگی و مدل معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزارهای آماری SPSS و Smart PLs3 استفاده شد. براساس یافته‌ها، متغیر یادگیری سازمانی رابطه علی بین متغیر عوامل سازمانی و توانمندسازی تقویت می‌کند که این امر نشان از اهمیت این متغیر در تعدیل رابطه بین عوامل سازمانی و برون سازمانی و توانمندسازی کارکنان دارد. نتیجه پژوهش تایید تاثیر عوامل سازمانی بر توانمندسازی و عدم تایید تاثیر عوامل غیرسازمانی برتوانمندسازی کارکنان مورد مطالعه می‌باشد، ضمناً تعدیلگر یادگیری سازمانی، رابطه علی بین دو متغیر عوامل سازمانی و توانمندسازی را تقویت کرده که این امر نشان از اهمیت این تعدیلگر در روند بهبود توانمندسازی کارکنان دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of organizational and extra-organizational factors on employee empowerment with the role of moderator of organizational learning (Case study: Nezaja Artillery and Missile Training Center)

نویسندگان [English]

  • Hadi Mokhtari far 1
  • Javad Shekarriz 2
1 Master of Public Administration, Human Resources Development, Payam Noor University, Shahinshahr, Iran.
2 PhD in Management, Department of Management, Faculty of Business Administration, Payam Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the most important tasks of human resources management in the army of the Islamic Republic of Iran is to cultivate efficient and capable forces that can meet the country's defense needs in the field of human resources in accordance with the existing threats. In this sense, the quality of the trained forces in this organization, which indicates the proportionality of these resources with threats, is an important factor in determining the effectiveness of the organization. This study was conducted with the aim of investigating the effect of organizational and extra-organizational factors on employee empowerment, and the variable of organizational learning played a moderating role in the causal relationship between organizational factors and empowerment. The target population of this research includes all the employees of the Artillery and Missile Training Center of the Islamic Republic of Iran Army, 178 of whom were selected and studied through three questionnaire tools: organizational factors, organizational learning, and empowerment. To analyze the data, descriptive correlation strategy and structural equation model were used with the help of SPSS and Smart PLs3 statistical software. Based on the findings, the variable of organizational learning strengthens the causal relationship between the variable of organizational factors and empowerment, which shows the importance of this variable in adjusting the relationship between organizational and external factors and empowering employees. The result of the research is confirming the effect of organizational factors on empowerment and disconfirming the effect of non-organizational factors on empowering the studied employees. Meanwhile,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyber Resilience
  • Defense Systems
  • Cyber Threats
  • Cyber Vulnerabilities