تاثیر عوامل سازمانی و برون سازمانی بر توانمندسازی کارکنان با نقش تعدیلگر یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: مرکزآموزش توپخانه و موشک‌های نزاجا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی، دانشگاه پیام نور، شاهین‌شهر، ایران.

2 دکترای مدیریت، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 دکترای مدیریت، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

هدف: یکی از مهمترین وظایف مدیریت منابع انسانی در ارتش جمهوری اسلامی ایران، پرورش نیروهای کارآمد و توانمندی است که متناسب با تهدیدات موجود بتوانند نیازهای دفاعی کشور را در زمینه منابع انسانی فراهم آورند. به همین لحاظ کیفیت نیروهای آموزش‌‌دیده در این سازمان که بیانگر متناسب بودن این منابع با تهدیدات است، امری مهم در تعیین اثربخشی سازمان می‌‌باشد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر عوامل سازمانی و برون سازمانی بر توانمندسازی کارکنان انجام گرفته که متغیر یادگیری سازمانی نقش تعدیلگر را در رابطه علّی بین عوامل سازمانی و توانمندسازی بازی نموده است.
روش: جامعه هدف این تحقیق، شامل کلیه کارکنان مرکز آموزش توپخانه و موشک‌های نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران است که 178 نفر از ایشان  انتخاب و از طریق سه ابزار پرسشنامه عوامل سازمانی، یادگیری سازمانی و توانمندسازی مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از استراتژی توصیفی همبستگی و مدل معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزارهای آماری SPSS و Smart PLs3   استفاده شده است.
یافته‌ها:. براساس یافته‌ها، متغیر یادگیری سازمانی رابطه علی بین متغیر عوامل سازمانی و توانمندسازی تقویت می‌کند که این امر نشان از اهمیت این متغیر در تعدیل رابطه بین عوامل سازمانی و برون سازمانی و توانمندسازی کارکنان دارد.
نتیجه‌گیری: نتیجه پژوهش نشانگر تایید تاثیر عوامل سازمانی بر توانمندسازی و رد تاثیر عوامل غیرسازمانی برتوانمندسازی کارکنان مورد مطالعه است، ضمناً تعدیلگر یادگیری سازمانی، رابطه علّی بین دو متغیر عوامل سازمانی و توانمندسازی را تقویت کرده که این امر نشان از اهمیت این تعدیلگر در روند بهبود توانمندسازی کارکنان دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of organizational and extra-organizational factors on the empowerment of employees with the role of organizational learning moderator (Case of Study: Nezaja Artillery and Missile Training Center)

نویسندگان [English]

 • Hadi Mokhtari far 1
 • Mohammad Mehtari Arani 2
 • Javad Shekarriz 3
1 Master of Public Administration, Human Resources Development, Payam Noor University, Shahinshahr, Iran.
2 ph.D.in Management, Department of Management, Faculty of Business Administration, Payam Noor University, Tehran, Iran.
3 PhD in Management, Department of Management, Faculty of Business Administration, Payam Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: One of the most important tasks of human resources management in the army is to cultivate efficient and capable forces that can provide the defense needs of the country in the field of human resources according to the existing threats. In this sense, the quality of the trained forces in this organization, which indicates the proportionality of these resources with threats, is an important factor in determining the effectiveness of the organization. This study was conducted with the aim of investigating the effect of organizational and extra-organizational factors on employee empowerment, and the organizational learning variable played a moderating role in the causal relationship between organizational factors and empowerment.
Method: The target population of this research includes all the employees of the Artillery and Missile Training Center of the Islamic Republic of Iran Army, 178 of whom were selected and studied through three questionnaire tools: organizational factors, organizational learning, and empowerment. For data analysis, descriptive correlation strategy and structural equation model were used with the help of SPSS and Smart PLs3 statistical software.
Findings: Based on the findings, the variable of organizational learning strengthens the causal relationship between the variable of organizational factors and empowerment, which shows the importance of this variable in adjusting the relationship between organizational and external factors and empowering employees.
Conclusion: The result of the research indicates the confirmation of the effect of organizational factors on empowerment and the rejection of the effect of non-organizational factors on the empowerment of the studied employees. Meanwhile, the moderator of organizational learning has strengthened the causal relationship between the two variables of organizational factors and empowerment, which shows the importance of this moderator in the process of improving employee empowerment. Has it

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational Learning
 • Empowerment
 • Facilitator
 • Artillery and Missile Training Center
 • اسکندری‌پور، مجتبی؛ شفیعی، شهرام. (1398). رابطه بین عوامل درون‌سازمانی (فرهنگ، تکنولوژی، ساختار) با توانمندسازی روان‌شناختی مدرسان تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های زنجان. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش. 6(1)؛ 93-75.
 • حسینی نژاد، علی. (2015). رابطه بین روانشناسی توانمندسازی و یادگیری سازمانی در صنعت: معدن و تجارت سازمان گیلان، مجله آسیایی پژوهش در علوم اجتماعی و انسانی. 2015 (1)، 246-236.
 • حقیقی‌نسب، منیژه؛ قدرت‌آبادی، لیلی. و شفیع، شکوفه. (1398). تأثیر تعهد مدیران ارشد، مدیریت دانش و یادگیری سازمانی بر سرمایه فکری، فصلنامه مدیریت بازرگانی. 2 (40): 374 – 357.
 • راد، رقیه؛ حسام، سمیه. و جدیدی، رحمت اله. (1395). شناسایی عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، مجله سلامت. 8(5): 596-606.
 • زائری، سمیه؛ نیسی، عبدالکاظم. و خواجه، نجمه. (1399). اثربخشی آموزش مدیریت استرس به‌شیوه شناختی رفتاری بر توانمندسازی روانشناختی و ابعاد فرسودگی شغلی در کارکنان، دوماهنامه علمی پژوهشی سلامت کار در ایران. 17(1): 19.
 • زربخش، علیرضا؛ علم، شهرام. و ضرغامی، مهدی. (1399). بررسی وضعیت شاخص‌های شخصیتی، روان‌شناختی و فرهنگی بر توانمندسازی دبیران، مجله علمی پژوهشی علوم پزشکی رازی. 27(9).
 • صادق، سهراب؛ مطلبی ‌ورکانی، ابوطالب؛ علیپور درویش، زهرا؛ صادقی ‌صدقیانی، جمشید. و محمدی‌مقدم، یوسف. (1399). بهره‌وری سرمایه‌های انسانی در سازمان‌های راهبردی و طراحی الگوی کاربردی با بهره‌گیری از مدل معادلات ساختاری و ماتریس کوواریانس، فصلنامه مدیریت بهره‌وری. 14(55): 48 - 24.
 • صفری، امید؛ صفری، غلامرضا. و حسینی، فاطمه. (1397). مطالعه یادگیری سازمانی و توانمندسازی روانشناختی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس، مجله توانمندسازی سرمایه انسانی. 1(2): 102 – 97.
 • طاهرنژاد، محمدابراهیم؛ حسین زاده، بابک. و فلاح، وحید. (2018). ارائه مدل آینده‌پژوهی دانشگاه‌ها (مطالعه موردی دانشگاه‌های استان مازندران). مجله سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت. 3(1): 75-65.
 • کریمی، سعید. ، شاه‌دوستی، مرتضی. (2016). از سرمایه اجتماعی تا عملکرد شغلی: نقش واسطه‌ای جهت‌گیری کارآفرینی در کشاورزی سازمان جهاد استان همدان، مجله تحقیقات ترویج و آموزش کشاورزی. 10 (3)، 53- 62.
 • محمدی، مرتضی. و سهرابی، طهمورث. (1396). بررسی نقش فرهنگ یادگیری سازمانی در توانمندسازی کارکنان با میانجی‌گری انتقال دانش ضمنی، فصلنامه علمی پژوهشی چشم‌انداز مدیریت دولتی. 8(4): 174- 155.
 • محمدی‌مقدم، یوسف؛ ولی‌اصل، جواد. و عابدی، معصومه. (1395). بررسی تأثیر تسهیم دانش بر فرآیند یادگیری سازمانی با تاکید بر فناوری و تعامل اجتماعی، فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت. 7(28): 171 – 147.
 • ناروئی، مسلم. و مسلمی‌زاده، محمد. (2020). شناسایی عوامل مؤثر در توانمندسازی کارکنان وظیفه (موردمطالعه سربازان وظیفه انتظامی شهر زاهدان)، فصلنامه مطالعات خدمت سربازی. 3(7): 64-51. ‎
 • مهدیه، امید. و محمــدی، پرویــن. (1399). تأثیر یادگیری سازمانی بر چابکی سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی، نشریه مدیریت بر آموزش سازمان‌ها. ۹ (۱): ۲۷۸-۲۵۹.
 • Amani, M. , & Ahmadi Nejad, A. (2019). Study of the relationship between social capital and knowledge management in employees of Islamic Azad University of Sanandaj. Second International Congress of Humanities and Cultural Studies. 126-135.
 • Bettis-Outland, H. & Guillory, M. D. (2018). Emotional intelligence and organizational learning at trade shows. Journal of Business & Industrial Marketing, 33(1): 126- 133.
 • Choi, H. G. & houan, A. (2015). The effects of individual creativity and organizational climate on firm innovativeness, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 9(9): 257-264.
 • Ghaffari, S. &, Zakiani, S. , & Rezaie, Z. (2018). The Effect of Information Technology (IT) in the Empowerment of Staff in Tehran University of Medical Sciences. payavard. 11 (6): 632-638
  URL: http: //payavard. tums. ac. ir/article-1-6422-fa. html
 • Hair, J. F. , Sarstedt, M. , Ringle, C. M. , & Mena, J. A. (2012). An assessment of the use of partial least squares structural equation modeling in marketing research. Journal of the academy of marketing science, 40(3): 414-433.
 • Henseler, J. , Dijkstra, T. K. , Sarstedt, M. , Ringle, C. , Diamantopoulos, A. , Straub, D. , … Calantone, R. (2016). Common Beliefs and Reality about Partial Least Squares : Comments on Rönkkö and Evermann.
 • Holsen, F. , Miler, F. , Mc, A. & Bil, B. (2017). The effect of empowerment on the emotion regulation and motivation job. Journal of Motivation, 44(1): 53-70.
 • Husson, N. , Omar, S. , Noordin, F. , & Ishak, N. A. (2016). Learning Organization Culture, Organizational Performance and Organizational Innovativeness in a Public Institution of Higher Education in Malaysia: A Preliminary Study. Procedia Economics and Finance37(1): 512-519.
 • Javaid, J. , Soroya, S. and Mahmood, K. (2020). "Impact of personal and organizational factors on knowledge sharing attitude of university teachers in Pakistan", The Electronic Library2(2): 317-336.
 • Kline, R. B. (2016). Principles and practices of structural equation modelling. Methodology in the social sciences.
 • Kumar,M; Jauhari, H. (2016). "Satisfaction of learning, performance, and relatedness needs at work and employees’ organizational identification", International Journal of Productivity and Performance Management, 65(6): 760-772.
 • Lawler, E. (1994). Total quality management & employee envolvement: are they compatible, Academy of Management Executive.
 • Lopez, S. P. , J. M. Peon C. M. Ordas. (2015). Organizational Learning as a determining Factor in Business Performance, The Learning Organization, 12(3): 45-227.
 • Matthews, R. L. , MacCarthy, B. L. , & Braziotis, C. (2018). Organisational learning in SMEs: a process improvement perspective, International Journal of Operations & Production Management, 37 (7): 970-1006.
 • Mendoza-Sierra, M. I. , León-Jariego, J. C. , Orgambídez-Ramos, A. , & Borrego-Alés, Y. (2014). Evidence of validity of the Spanish adaptation of the organizational empowerment scale [Validity evidence of the Spanish adaptation of the organizational empowerment scale]. Journal of Work and Organizational Psychology, 25(3): 17-28.
 • Mitic, S. , & Nikolic, M. , & Jankov, J. , & Vukonjanski, J. , & Terek, E. (2017). The impact of information technologies on communication satisfaction and organizational learning in companies in Serbia. Computers in Human Behavior, 76(1): 87-101.
 • Mohammadi, A. , & Beheshtifar, M. , & Kazemi, H. (1398). Designing an effective leadership model in AJA based on fuzzy Delphi technique. Military Management Quarterly, 19 (76): 127-162. doi: 10. 22034 / iamu. 2020. 43080
 • Moradi, M. , & Miralmasi, A. (2020). Pragmatic research method. (F. Seydi, Ed.) (1st ed.). Tehran: School of quantitative and qualitative research. Retrieved from https: //analysisacademy. com/
 • Naqshbandi, M. M. , & Tabche, I. (2018). The interplay of leadership, absorptive capacity, and organizational learning culture in open innovation: Testing a moderated mediation model. Technological Forecasting and Social Change, 133, 156-167.
 • Neuman, W. L. (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Pearson Education Limited (7th ed.). Printed in the United States of America. https: //doi. org/10. 2307/3211488.
 • Pedersen, T. H. (2017). Analysis of the antecedents of knowledge sharing and its implication for SMEs internationalization. Retrieved from https: //brage. bibsys. no/xmlui/bitstream/handle/11250/2460262/PedersenTH. pdf?sequence=1
 • Pham Thuy Ngoc & Swierczek William Fredric. (2006). Facilitators of Organizational Learning In Design. The Learning Organization;13(2) ;186-201.
 • Sartoori, S. , & Hardiker, N. , & Staniland, K. (2019). Empowerment an essential ingredient in the clinical environment: A review of the literature. Nurse education today, 35(3), 487- 492.
 • Tallott, M. & Hilliard, R. (2016). Developing dynamic capabilities for learning and internationalization: A case study of diversification in an SME. Baltic Journal of Management, 11(3), 328-347.
 • Watkins, C. , Hart, P. L. , & Mareno, N. (2016). The effect of preceptor role effectiveness on newly licensed registered nurses' perceived psychological empowerment and professional autonomy. Nurse education in practice, 17, 36-42.
 • Wetzels, M. , Odekerken-Schröder, G. , & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS quarterly, 177-195.