دوره و شماره: دوره 18، شماره 62، اسفند 1401، صفحه 5-283 
وضعیت سرمایه اجتماعی در ارتش جمهوری اسلامی ایران

صفحه 191-215

10.22034/qjmst.2023.547472.1656

سید مهدی حسینی گل افشانی؛ امین رازانی؛ حسین لطفی کندال