الزامات امنیتی کاربست لجستیک هوشمند در سازمان‌های دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مهندسی صنایع دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

2 استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد آماد دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

چکیده

لجستیک هوشمند یکی از زمینه‌های پژوهشی به روز است. مبدأ بیشتر فناور‌ی‌های نوین در حوز‌ه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات تجاری و نظامی در اختیار سازمان‌های جاسوسی و امنیتی است. لذا امنیت اطلاعات عاملی حیاتی برای سازمان‌های نظامی است. با توجه به اهمیت لجستیک هوشمند، توجه پژوهشگران و مسئولان حوزه لجستیک دفاعی به برخی ابعاد آن همچون تشخیص هویت از طریق فرکانس‌های رادیویی و اینترنت اشیاء جلب شده است. لذا ضروری است که نهادهای امنیتی بتوانند آمادگی واکنش دقیق و علمی برای پاسخ به درخواست صدور مجوزهای لازم (زمان درخواست استفاده از هر یک از فناوری‌ها توسط یگان‌های لجستیکی نظامی) کسب نمایند. بر این مبنا در این پژوهش به بررسی و شناسایی الزامات امنیتی مرتبط با پیاده‌سازی و استفاده از این فناوری‌ها پرداخته می‌شود. روش پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی بوده و در تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزار اس. پی. اس. اس. استفاده شده است. پس از مرور جامع مبانی نظری و پیشینه پژوهش‌های انجام شده مرتبط با این حوزه، مدل مفهومی مربوط به الزامات امنیتی، طراحی و سپس با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته به بررسی نظرات خبرگان امنیتی- لجستیکی و استادان این حوزه در یک سازمان منتخب دفاعی پرداخته شد و با توجه به نرمال نبودن داده‌ها، نتایج آزمون دوجمله‌ای نشان داد که الزامات شناسایی شده با سطح اطمینان بالای 99 درصد مورد تأیید است. همچنین اولویت الزامات شناسایی شده نیز مشخص شد. از جمله نتایج پژوهش می‌توان به پذیرش تمام الزامات امنیتی شناسایی شده برای استفاده از فناوری‌های نوین قابل بهره‌برداری در لجستیک هوشمند، اشاره کرد. اصلی‌ترین نوآوری پژوهش حاضر این است که علاوه بر بررسی مبانی و مفهوم‌سازی برای انجام پژوهش‌های گسترده‌ در حوزه لجستیک هوشمند و ابعاد آن، برای اولین بار به شناسایی الزامات امنیتی موردنیاز برای استفاده فناوری‌های این حوزه در سازمان‌های دفاعی پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Minimum Requirements for using Intelligent Logistics in Defense Organizations

نویسندگان [English]

 • Hamid Reza Zarghami 1
 • Mahmood Gholami 2
 • Amir Sadeghi 2
 • Jafar Mohagheghi 3
1 Assistant Prof. Shahid Sattari Aeronautical University of Science and Technology, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof. Shahid Sattari Aeronautical University of Science and Technology, Tehran, Iran.
3 MSc. Shahid Sattari Aeronautical University of Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Based on the importance of using new technologies in Logistics, recently researchers focus on studies related in intelligent logistics. The role of intelligent logistics in effective supply chain management is increasingly critical, and researchers and practitioners have recently focused their attention in designing more systems to address today's challenges. One of the major challenges for military organizations in the logistics field is to utilize information technology to advance the speed of transmission and to find information and goods in a supply chain. The origin of all new technologies in the field of commercial and military information and communication technology is at the disposal of the intelligence and security organizations of the hostile countries, in which case, the logistical activities and support of the internal and external military organs of the country. Seriously, it has disrupted intelligence and security operations in addition to imposing sanctions or international threats on organizations by leaking military logistics information. Under such circumstances, security is a crucial logistics process for military organizations and organizations. Therefore, in this study, we intend to evaluate and identify the components of intelligent logistics cyber security by reviewing the modern scientific and research and military literature active in the military logistics industry and then using the expert assessment approach to evaluat the components in one of the most important and strategic industries. Finally, with regard to the identification of intelligent logistics security components and indicators, the identified requirements will be evaluated and analyzed using a questionnanire completed by experts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Logistics
 • New Technologies
 • Defense Organization
 • Artificial Intelligence
 • Internet of Things
 • Blockchain
 • افشاری، حمیده؛ تاجفر، امیرهوشنگ و قیصری، محمد. (۱۳۹۶). بررسی کاربردهای اینترنتی اشیا در زنجیره تأمین، نخستین کنفرانس ملی پیشرفت‌ها و فرصت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران، دانشگاه فرهنگیان.
 • آیرس، جیمز. (١٣٩١). راهنمای مدیریت زنجیره تأمین، ترجمه تیموری، ابراهیم و حافظ الکتب، اشکا. انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
 • جعفر نژاد، احمد. ، مروتی شریف‌آبادی، علی. و عطایی، عبدالرضا. (1391). مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک، انتشارات گسترش علوم، چاپ اول.
 • ﺻﺮاف ﺟﻮﺷﻘﺎﻧﯽ، ﻣﺤﻤﺪ (1391). ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺎوی در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه تأمین ﻧﻈﺎﻣﯽ. ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ (ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم).
 • طالبی، داوود. و ملاطایفه، فاطمه. (1390). رویکرد ارزیابی و انتخاب عرضه‌کنندگان در طول زنجیره تأمین با استفاده از فن ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و برنامه‌ریزی خطی چند هدفی فازی (مطالعه موردی: مرکز بهمن موتور)، چشم‌انداز مدیریت صنعتی، 2، 27-42.
 • محققی، جعفر. (1399). شناسایی الزامات امنیتی توسعه لجستیک هوشمند در یک سازمان دفاعی منتخب، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته آماد، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری.
 • Barron, S. Cho, Y. M. Hua, A. Norcross, W. Voigt, J. , and Haimes, Y. (2016, April). Systems-based cyber security in the supply chain. In IEEE Systems and Information Engineering Design Symposium (SIEDS) (pp. 20-25). IEEE.
 • Boyes, H. (2015). Cybersecurity and cyber-resilient supply chains. Technology Innovation Management Review, 5(4), 28.
 • Chen, C. L. Deng, Y. Y. Weng, W. Zhou, M. and Sun, H. (2021). A blockchain-based intelligent anti-switch package in tracing logistics system. The Journal of Supercomputing, 77(7), 7791-7832.
 • Chen, J. Huang, T. Xie, X. Lee, P. T. W. and Hua, C. (2019). Constructing governance framework of a green and smart port. Journal of Marine Science and Engineering, 7(4), 83.
 • Choi, T. -M. Wallace, S. W. and Wang, Y. (2018), Big Data Analytics in Operations Management. Prod Oper Manag, 27: 1868-1883.
 • Choi, T-M. , Wen, X. Sun, X. and Chung, S-H. (2019). "The mean-variance approach for global supply chain risk analysis with air logistics in the blockchain technology era," Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, Elsevier, vol. 127(C), pages 178-191.
 • Dauvergne, P. (2020). Is artificial intelligence greening global supply chains? Exposing the political economy of environmental costs. Review of International Political Economy, 1-23.
 • Ellram, L. Bals, L. and Tate, W. (Eds.). (2018). Supply Chain Finance: Risk Management, Resilience and Supplier Management. Kogan Page Publishers.
 • Feng, Q. and Shanthikumar, J. G. (2018), How Research in Production and Operations Management May Evolve in the Era of Big Data. Prod Oper Manag, 27: 1670-1684.
 • Gunawan, T. S. Yaldi, I. R. H. Kartiwi, M. Ismail, N. , and Za’bah, N. F. , Mansor, H. , and Nordin, A. N. (2017). Prototype design of smart home system using internet of things. Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, 7(1), 107-115.
 • -Huang, Q. and Yan, X. (2018, July). On the Application of Internet of Things (IOT) in Cold Chain Logistics Management. In 2018 International Symposium on Communication Engineering & Computer Science (CECS 2018). Atlantis Press.
 • Jian, H. Xu, M. and Zhou, L. (2019). Collaborative collection effort strategies based on the “Internet+ recycling” business model. Journal of Cleaner Production, 241, 118120.
 • Khoo, L. J. (2019). Design and Develop a Cybersecurity Education Framework Using Capture the Flag (CTF). In Design, Motivation, and Frameworks in Game-Based Learning (pp. 123-153). IGI Global.
 • Kremer, S. Mé, L. Rémy, D. and Roca, V. (2019). Cybersecurity.
 • Ku, A. Y. (2017). Anticipating critical materials implications from the Internet of Things (IOT): Potential stress on future supply chains from emerging data storage technologies. Sustainable Materials and Technologies.
 • Kuo, T. C. , Chen, K. J. , Shiang, W. J. , Huang, P. B. , Otieno, W. , and Chiu, M. C. (2021). A collaborative data-driven analytics of material resource management in smart supply chain by using a hybrid Industry 3. 5 strategy. Resources, Conservation and Recycling, 164, 105160.
 • Li, X. (2020). Reducing channel costs by investing in smart supply chain technologies. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 137, 101927.
 • Liu, W. Liang, Y. Wei, S. and Wu, P. (2020a). The organizational collaboration framework of smart logistics ecological chain: a multi-case study in China. Industrial Management & Data Systems.
 • Liu, W. Shanthikumar, J. G. Lee, P. T. W. , Li, X. , and Zhou, L. (2021). Special issue editorial: Smart supply chains and intelligent logistics services. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 147, 102256.
 • Liu, W. Shanthikumar, J. G. Lee, P. T. W. , Li, X. , and Zhou, L. (2021). Special issue editorial: Smart supply chains and intelligent logistics services. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 147, 102256.
 • Liu, W. Wang, S. Lin, Y. Xie, D. and Zhang, J. (2020b). Effect of intelligent logistics policy on shareholder value: evidence from Chinese logistics companies. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 137, 101928.
 • McFarlane, D. Giannikas, V. Lu, W (2016). Intelligent Logistics: Involving the Customer. Computers in Industry. 81, 105-115.
 • Nasiri, M. M. and Pourmohammad Zia, N. (2015). A hybrid model for supplier selection and order allocation in supply chain. Advances in Industrial Engineering, 49(1), 117-128.
 • Parn, E. A. and Edwards, D. (2019). Cyber threats confronting the digital built environment: Common data environment vulnerabilities and block chain deterrence. Engineering, Construction and Architectural Management.
 • Petit, J. (2018, July). Automated Vehicles Cybersecurity: Summary AVS’17 and Stakeholder Analysis. In Automated Vehicles Symposium 2018 (pp. 171-181). Springer, Cham.
 • Poster, W. R. (2018). Cybersecurity needs women.
 • Rasouli, M. R. (2019). An architecture for IoT-enabled intelligent process-aware cloud production platform: a case study in a networked cloud clinical laboratory. International Journal of Production Research, 1-16.
 • Ricci, J. Breitinger, F. and Baggili, I. (2019). Survey results on adults and cybersecurity education. Education and Information Technologies, 24(1), 231-249.
 • Ricci, J. Breitinger, F. and Baggili, I. (2019). Survey results on adults and cybersecurity education. Education and Information Technologies, 24(1), 231-249.
 • Tao, F. Zuo, Y. Da Xu, L. and Zhang, L. (2014). IoT-based intelligent perception and access of manufacturing resource toward cloud manufacturing.  IEEE Transactions on Industrial Informatics, 10(2), 1547-1557.
 • Uckelmann, D. (2008, September). A definition approach to smart logistics. International Conference on Next Generation Wired/Wireless Networking (pp. 273-284). Springer, Berlin, Heidelberg.
 • Wang, J. Lim, M. K. Zhan, Y. and Wang, X. (2020). An intelligent logistics service system for enhancing dispatching operations in an IoT environment. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 135, 101886.
 • Winkelhaus, S. and Grosse, E. H. (2019). Logistics 4. 0: a systematic review towards a new logistics system. International Journal of Production Research, 1-26.
 • Xu, B. Wang, W. Hao, Q. Zhang, Z. Du, P. , Xia, T and Wang, X. (2018b). A security design for the detecting of buffer overflow attacks in iot device. IEEE Access, 6, 72862-72869.
 • Xu, L. Chen, L. Gao, Z. Chang, Y. , Iakovou, E. , and Shi, W. (2018a, October). Binding the Physical and Cyber Worlds: A Blockchain Approach for Cargo Supply Chain Security Enhancement. In 2018 IEEE International Symposium on Technologies for Homeland Security (HST) (pp. 1-5). IEEE.
 • Yip, N. S. M. S. (2015). The Effect of Cyber Supply Chain Security Towards Lean and Agile Supply Chain Performance in Healthcare Industry: The Mediating Effect of Organizational Capabilities (Doctoral dissertation, Universiti Sains Malaysia).
 • Yuen, J. S. , Choy, K. L. , Lam, H. Y. , and Tsang, Y. P. (2018). An Intelligent-Internet of Things (IoT) Outbound Logistics Knowledge Management System for Handling Temperature Sensitive Products. International Journal of Knowledge and Systems Science (IJKSS), 9(1), 23-40.
 • Zeng, F. Chan, H. K. and Pawar, K. (2020). The adoption of open platform for container bookings in the maritime supply chain. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 141, 102019.
 • Zhang, N. and Liu, Y. (2019, July). NB-IOT Drives Intelligent Cold Chain for Best Application. In 2019 IEEE 9th International Conference on Electronics Information and Emergency Communication (ICEIEC) (pp. 1-4). IEEE.
 • Zhang, Y. Guo, Z. , Lv, J. , and Liu, Y. (2018). A framework for smart production-logistics systems based on CPS and industrial IoT. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 14(9), 4019-4032.
 • Zhou, L. Chong, A. Y. , and Ngai, E. W. (2015). Supply chain management in the era of the internet of things. International Journal of Production Economics, 159, 1-3.