ابعاد، مؤلفه‌ها و عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش یگانی در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیارگروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

3 استادیار گروه جامعه پژشکی و خانواده، دانشگاه علوم پژشکی ایران، تهران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، تعیین ابعاد، مؤلفه‌­ها و عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش یگانی در نیروی زمینی ارتش ج. ا ایران بوده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و ازنظر رویکرد کیفی بوده است. مشارکت‌کنندگان پژوهش 13 نفر از خبرگان حوزه آموزش در نزاجا بودند. تعداد شرکت‌کنندگان بر اساس اصل اشباع نظری تعیین شد. برای گردآوری داده‌ها علاوه بر بررسی متون و اسناد از مصاحبه نیمه ساختمند استفاده شد. تحلیل داده‌ها حاصل از مصاحبه، متون و اسناد بر اساس تحلیل مضمون صورت گرفته است. نتیجه تحلیل، 12 مقوله اصلی و 68 مقوله فرعی متشکل از 4 بعد کیفیت آموزش یگانی (برنامه زمانی و محتوایی- رویکرد و روش آموزش - فضا، امکانات و تجهیزات آموزشی - پیاده‌سازی آموزش) با 23 مؤلفه و 8 عامل اثرگذار بر آموزش یگانی (قوانین و مقررات- سیاست‌های منابع انسانی- فرهنگ ‌سازمانی - ساختار سازمانی- صلاحیت اساتید- بودجه و اعتبار- نظام ارزیابی- ویژگی یادگیرنده) با 45 زیر عامل تدوین گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Dimensions, components and factors affecting the quality of unit training in the Ground Force of the Islamic Republic of Iran Army

نویسندگان [English]

 • Seyed rahman Tabatabaie 1
 • Parivash Jaafari 2
 • Akhtar Jamali 3
1 Ph.D. Student, Department of Educational Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Prof, Department of Educational Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Profr, Department of Medical Society and Family, University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main objective of the current study was determining the dimensions, components and factors affecting the quality of unit training in the Ground Force of the Islamic Republic of Iran Army (NEZAJA). The present study has been applied in terms of purpose and qualitative in terms of approach. The participants of the study were a number of 13experts in the training and education field of the army. The number of participants was determined based on the theoretical data. In order to collect data in the qualitative section, in addition to reviewing texts and documents, a semi-structured interview was used and in the quantitative section, The result of qualitative section analysis was 12 main categories and 68 sub-categories consisting, with 4 dimensions of unit training quality (timetable and content of the program - approach and method of training - space, facilities and equipment - training implementation)with 23 components and 8 factors affecting unit training (rules and Regulations - Human resource policies - Organizational culture - Organizational structure – teachers’ quality - Budget and credit - Evaluation system - Learning characteristics) with 45 sub-factors, was developed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quality of training
 • Skill-based training
 • Unit training
 • Ground Force of the Islamic Republic of Iran Army
 • امیدی، رقیه، قبادی، کامل، قهرمانی، فریبا، حسینی، فاطمه؛ قلندری، مریم، قارلی پور، ذبیح‌الله، توسلی، الهه و چهره، هاشمیه. (۱۳۹۲). بررسی مقایسه‌ای اجرای طرح درس توسط اساتید در دانشگاه‌های شیراز و علوم پزشکی شیراز. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی اسلام، 21(۴): 113-107.
 • اناری نژاد، عباس، صادق نژاد، علی و مسلمی، زهرا. (۱۳۹۴). بررسی رابطه کیفیت محیط دانشگاه و عملکرد تحصیلی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان فارس، اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی، علوم تربیتی و آسیب‌شناسی جامعه. شیراز، دانشگاه شیراز.
 • آیین‌نامه آموزش یگانی ستاد کل نیروهای مسلح. (1390): 7.
 • بهشتی پور، فرهمند. (1384). بررسی میزان انطباق محتوای دروس تخصصی دافوس دریایی با مأموریت‌های ندسا از دیدگاه فرماندهان و مدیران ندسا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فرماندهی و ستاد، دانشگاه امام حسین (ع).
 • پارسا معین، کوروش و یزدانی، ملیحه. (1398). رابطه بین آموزش حین خدمت با کارایی و اثربخشی کارکنان ناجا در شهر تهران، فصلنامه آموزش در علوم انتظامی، 6(22): 60-11.
 • پیری زمانه، مسلم، قدمی، کاوه و نظر، علیرضا. (1397). تحلیل آسیب‌شناسی نظام آموزش مهارتی در ارتش ج. ا ایران، فصلنامه آموزش در علوم انتظامی، 6(20): 120-111.
 • تقی پور، احسان، ایران زاده، سلیمان و علوی متین، یعقوب. (1396). تأثیر آموزش‌های مهارتی حین خدمت در ارتقاء قابلیت اطمینان در صنایع دانش‌بنیان دریایی با نقش میانجی توانمندسازی منابع انسانی، فصلنامه علمی پژوهشی آموزش علوم دریایی، 4(3): 40-30.
 • حسن نتاج، فهیمه، تقی پورجوان، عباسعلی و سید علی پور، سید عباس. (1394). بررسی عوامل مؤثر برافزایش کیفیت فعالیت‌های تدریس اساتید دانشگاه فرهنگیان استان مازندران، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی. مازندران، دانشگاه ساری.
 • دبستانی، عبدالرضا. (1388). بررسی کارایی آموزش‌های مقدماتی و عالی رسته‌ای فرمانـدهان و ارائه الگوی بهینه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فرماندهی و ستاد، دانشگاه امام حسین (ع).
 • دکترین آمادگی یگانی ندسا (1385): 204.
 • رستمی، علی‌اکبر. (1377). بررسی اطلاعات رزمی دریایی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام حسین (ع).
 • رشیدزاده، فتح اله و مرادیان، محسن. (۱۳۹۱). قوت‌ها و چالش‌های نظام آموزشی دانشگاه‌های افسری آجا، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت نظامی، 12(46): 63-35.
 • رضایی، محمدرضا. (1396). بررسی رابطه بین توانمندسازی و بهره‌وری مدیران ناجا. (موردمطالعه: معاونت تربیت و آموزش ناجا)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
 • سلیمی، جمال و رمضانی، قباد. (۱۳۹۳). شناسایی مؤلفه‌های تدریس اثربخش و ارزیابی وضعیت تدریس (مطالعه موردی دانشگاه علمی کاربردی استان کردستان)، مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، ۴ (۸): 61-33.
 • شکیباراد، علی و اکبری، حسین. (1398). آسیب‌‌شناسی آموزش‌‌های مهارت محور در هیئت‌‌های آموزش تجهیزات یگانی در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علوم و فنون نظامی دافوس آجا، 15(50): 86-67.
 • طباطبایی، رحمان، جعفری، پریوش و جمالی، اختر. (1401). ارائه مدلی برای ارتقای کیفیت آموزش یگانی در ارتش ج. ا. ایران، رساله دکتری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
 • علی نژاد، پیمان. (1395). بررسی مؤلفه‌های اثربخشی اجرای آموزش یگانی در یگان‌های نیروهای مسلح و ارائه الگوی بهینه، فصلنامه مدیریت و پژوهش‌های دفاعی دانشکده و پژوهشکده دفاعی (دافوس سپاه)، 15(81): 160- 135.
 • غنچی، مستانه، حسینی، سید محمود و حجازی، یوسف. (۱۳۹۱). شناسایی و رتبه‌بندی مؤلفه‌های تبیین‌کننده کیفیت تدریس از دیدگاه استادان پردیس‌های کشاورزی دانشگاه تهران، مجله پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، ۳ (۱۵): 31-40.
 • فلاح، محمد. (1396). ارائه مدلی برای ارتقای نظام آموزش عالی نهاجا، رساله دکتری. دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
 • فلاح، محمد، رشادت جو، حمیده. (1398). آینده‌نگاری کیفیت عملکرد دانشجویان آموزش عالی نظامی با استفاده از الگوریتم پیش‌بینی شبکه عصبی مصنوعی، فصلنامه آینده‌پژوهی مدیریت، 30(119): 193-179.
 • گشمرد، رقیه، معتمد، نیلوفر و واحد پرست، حکیمه. (۱۳۹۰). دیدگاه‌های اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در مورد ویژگی‌های یک استاد خوب، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، ۱۱(۱): 57-48.
 • محمدی خانقاه، محمد و حسین زاده، امید علی. (۱۳۹۴). تدوین و اعتبار یابی مدل تدریس اثربخش برای استادان دانشگاه تبریز، نشریه علمی پژوهشی آموزش و ارزشیابی (فصلنامه)، ۸ (۳۱): 91-77.
 • مصاحبه با امیر معاونت تربیت و آموزش آجا. (1400).
 • مطلبی فرد، علیرضا، نوه ابراهیم، عبدالرحیم و محسن زاده، فرشاد. (1390). بررسی و شناسایی نشانگرهای حرفه‌ای و اخلاقی در آموزش و تدریس ازنقطه‌نظر دانشجویان کارشناسی ارشد، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، ۶ (۴): 8-1.
 • نجفی، علیرضا، محکم کار، ایمان و حلاج، محمدمهدی. (1398) احصای مؤلفه‌های اثربخش در اجرای آموزش‌های تخصصی یگانی در ناجا، فصلنامه مطالعات مدیریت در آموزش انتظامی، 3(47): 86-60.
 • نطاق پور، مهدی و دین‌دار، قدرت الله. (1399). شیوه‌های افزایش کارایی آموزش یگانی رزم در شرایط ویژه، دو فصلنامه پژوهش‌‌های علوم نظامی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، 1(2): 108-79.
 • هداوند، سعید و حیدری فر، مهدی. (۱۳۹۵). شناخت و تحلیل عوامل اثرگذار در ارتقای کیفیت تدریس مدرسان، فصلنامه مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی، ۹ (۳): ۶۰-۴۱.
 • هویدا، رضا و حسین موسوی. (1387). فرایند بهبود کیفیت آموزشی ازنظر اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های استان اصفهان: مقایسه‌ای بر اساس مقیاس AQIP، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 8(1): 140-132.
 • یاوری بافقی، امیرحسین، مرادی، عزیز مراد. (1397). مهارت محوری در نظام آموزش کارکنان ناجا، فصلنامه آموزش در علوم انتظامی، 5(20): 152-130.
 • یمنی دوزی سرخابی، محمد و بهادری حضاری، مریم. (۱۳۸۷). مقایسه برخی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش دوره‌های کارشناسی ارشد در دانشگاه‌های شهید بهشتی و صنعتی شریف، فصلنامه علمی پژوهشی انجمن آموزش عالی ایران، 5(1): 77-57.

 

 • Constantinescu, M. (2014). Implications of information technology and communications (IT&C) introduction in education. Journal of Defense Resources Management. (JoDRM), 5(2), 153-158.
 • Janulaitienė, N. (2011). Selection of candidates to the Military Academy of Lithuania: motivation aspects. Tiltai, (4), 155-165.
 • Lupo, T. (2013). A fuzzy ServQual based method for reliable measurements of education quality in Italian higher education area. Expert systems with applications, 40(17), 7096-7110.
 • Ma, Y. , Yuan, X. , & Li, D. (2013). Two-Tier Quality Supervision Mechanism for Education of Military Academies Based on System and Relationship Arrangement in New Period. In Proceedings of the 2nd International Conference on Green Communications and Networks. (GCN 2012): Volume 2 (pp. 537-543). Springer Berlin Heidelberg.
 • Mann, G. J. , & Brinkley, A. J. (2021). Life in the army reserves–the balance of work, training and physical activity: an ethnographic study. Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, 13(6), 990-1005.
 • Owens, K. P. , Gupton, M. K. , Hellman, M. K. , Center, C. A. , & Goldberg, B. (2020). Re-Thinking the Tactical Small Unit Synthetic Training Model. In Interservice/ Industry Training, Simulation, and Education Conference (I/ITSEC).
 • Scoppio, G. , & Covell, L. (2016). Mapping Trends in Pedagogical Approaches and Learning Technologies: Perspectives from the Canadian, International, and Military Education Contexts. Canadian Journal of Higher Education, 46(2), 127-147.
 • Seyfried, M. , & Ansmann, M. (2018). Unfreezing higher education institutions? Understanding the introduction of quality management in teaching and learning in Germany. Higher Education, 75, 1061-1076.