وضعیت سرمایه اجتماعی در ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری سیاست‌گذاری عمومی و مدرس دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده علوم پایه، دانشگاه محقق اردبیلی، تهران، ایران.

3 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

چکیده

سرمایه اجتماعی از عوامل اثرگذار بر توسعه سازمان‌ها است و بهره‌گیری از سرمایه‌های دیگر سازمانی نیز در پرتو ارتقای این سرمایه امکان‌پذیر است. اولین گام برای هر نوع برنامه‌ریزی جهت ارتقای سرمایه اجتماعی در هر سازمان، شناخت وضعیت موجود سرمایه اجتماعی است. در همین راستا، هدف این پژوهش احصای وضعیت سرمایه اجتماعی در ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا) است. این مقاله بر مبنای هدف تحقیق کاربردی، بر مبنای رویکرد ترکیبی و بر مبنای روش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی شامل تعداد 20 نفر از خبرگان آجا است، که متناسب با تجربه و تخصص لازم به  شکل قضاوتی انتخاب و با استفاده از تکنیک SWARA به وزن‌دهی ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های سرمایه اجتماعی در آجا پرداختند و در بخش کمی، کلیه کارکنان آجا که حجم نمونه آن شامل تعداد 384 نفر از نیروهای چهارگانه آجا است که به شکل طبقه‌ای و تصادفی ساده و با در نظر گرفتن نسبت جمعیتی نیروها انتخاب شدند. با توزیع پرسشنامه در این جامعه، وضعیت سرمایه اجتماعی در آجا با استفاده از میانگین وزن‌دهی جمعی احصاء شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی در آجا با ضریب 3.422 از وضعیت نسبتا خوبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The situation of social capital in the army of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • Seyed Mehdi Hoseini Golafshani 1
 • Amin Razani 2
 • Hossein Lotfi 3
1 Ph.D. in public policy, lecturer at AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
2 Master's student in Industrial Engineering, Faculty of Basic Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Tehran, Iran.
3 Faculty Member of Command and Staff University. Tehran. Iran.
چکیده [English]

Social capital is one of the factors affecting the development of organizations and the use of other organizational capital is possible in the light of the promotion of this capital. The first step for any kind of planning to promote social capital in any organization is to recognize the current state of social capital. In this regard, the purpose of this study is to calculate the status of social capital in the army of the Islamic Republic of Iran (AJA). This article is based on the purpose of research: applied, based on the approach: combined and based on the method: descriptive-analytical. The statistical population of the research in the qualitative section includes 20 AJA experts, who were judged according to the necessary experience and expertise and weighed the dimensions, components and variables of social capital in AJA using the SWARA technique, and in the quantitative section, all AJA staff, whose sample size includes 384 members of the four AJA forces, who were selected in a simple stratified and random manner, taking into account the population ratio of the forces. By distributing a questionnaire in this community, the status of social capital in AJA was calculated using the average collective weighting. The results show that social capital in AJA with a coefficient of 3.422 is relatively good.

کلیدواژه‌ها [English]

 • AJA
 • Social capital
 • Collective weighting
 • Swara technique
 • ازکیا، غلامرضا و غفاری، غلامرضا. (1380). بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت، فصلنامه علوم اجتماعی، 17(3): 46-25
 • امیر کافی, مهدی. (1399). بررسی وضعیت سرمایۀ اجتماعی در محلات محروم. فصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری، 7(1): 150-125
 • تاج‌بخش، کیان. (1384). سرمایه اجتماعی (اعتماد، دموکراسی و توسعه)، تهران، انتشارات شیرازه.
 • جوانپور، محمدعلی؛ گرجی دوز، سمیه و سبحانی، عبدالرضا (1396). مطالعات مدیریت و حسابداری، 4(3): 125-108
 • حسینی‌فرد، سیدمجتبی، فیضی، طاهره و گرامی‌پور، مسعود. (1400). سرمایه اجتماعی به مثابه راهبرد تحقق تاب‌آوری سازمانی، مجله علمی مدیریت سرمایه اجتماعی، 2 (8 ): 260-235.
 • دماری، بهزاد؛ المدنی، حسین؛ میرزایی، حسین و رهبری بناب، مریم. (1399). بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در بین کارگران محیط‌های صنعتی در ایران، فصلنامه سلامت کار ایرانیان، 17(1): 566-557
 • زارعی‌متین، حسن و ملایی، مصطفی. (1393). بررسی وضعیت مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در سازمان‌های اجرایی استان قم، مجله علمی مدیریت سرمایه اجتماعی، 1(1). 137-119
 • -سیدنورانی، سیدمحمدرضا. (1394). بررسی نقش آموزش در ایجاد سرمایه اجتماعی در ایران (1360- 1390)، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 5(20): 22-46
 • شهرام‌نیا، امیرمسعود (1388). بررسی نقش سرمایه اجتماعی در پیروزی عملیات‌های جنگ تحمیلی، همایش بین‌المللی تحولات جدید ایران و جهان، سایت مطالعات مدیریت دفاع مقدس، تهران.
 • شهرام‌نیا، سید امیرمسعود، مهدیان، حسین، فلاحی، فریبرز و رهبرقاضی، محمودرضا (2020). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و قدرت نرم در مقابله با تهدیدهای ج. ا. ا مورد مطالعه: استادان دانشگاه‌های ارتش، فصلنامه علمی راهبرد دفاعی. 14(2):. 54
 • ضابطپور، الهام و آقاجانی، حسنعلی(1396). نقش سرمایه اجتماعی در نوآوری خوشه‌های صنعتی، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، بابلسر.
 • طالع‌زاری، مریم و سعیدی، پرویز. (1398). مروری جامع بر سرمایه اجتماعی، فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 3(12): 213-186
 • عابدینی، علی، زارعی، متین، حسن، کردنائیج، اسداله و عابدینی، حسین. (2020). طراحی و تبیین الگوی سرمایه اجتماعی بر اساس وصایای فرماندهان شهید دفاع مقدس. پژوهشنامه انقلاب اسلامی، 9(33): 89-112.
 • عرب، علیرضا، دهشیری، سید جلال‌الدین و نصیری عباس(1396). ارائه مدل کارمندیابی مبتنی بر روش تصمیم گیری چند معیاره ترکیبی سوارا و آراس. فصلنامه مهندسی تصمیم، 6(2): 169-147.
 • غفاری، غلامرضا. (1390). سرمایه اجتماعی و امنیت انتظامی، سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا، تهران، انتشارات جامعه‌شناسان.
 • فعلی، جواد، گرجی‌کرسمایی، علی و سیاه‌چشم، مهری. (1397). بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر امنیت اجتماعی، فصلنامه نظم و امنیت انتظامی. 43(11): 56-29.
 • فقیه، محمدعلی؛ سیدنقوی، میرعلی؛ قربانی‌زاده، وجه اله و واعظی، رضا. (1397). الگوی توسعه سرمایه اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 9 (4): 127-156.
 • قربانی، علی، عنابستانی، علی‌اکبر و شایان، حمید. (1399). تحلیل فضایی اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار، فصلنامه برنامه‌ریزی فضایی. 10(1): 28-1.
 • کردنائیج، اسداله وخلیلی پالندی، فرشته. (1397). تاثیر فرهنگ ایثار و شهادت بر سرمایه اجتماعی با میانجی‌گری باورهای دینی. فصلنامه مدیریت اسلامی. 104(3): 58-37.
 • محمدی‌فاتح، اصغر وکریمی، حمید. (1399). طراحی الگوی اندیشه مقام معظم فرمانده کل قوا درباره آمادگی دفاعی نیروهای مسلح، فصلنامه علمی مطالعات بین‌ رشته‌ای دانش‌ راهبرد. 1(3): 38-19.
 • مکارم شیرازی، ناصر. (1395). پیام قرآن، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات دارالکتب اسلامیه.
 • ﻣﻮﻻﺋﯽ آراﻧﯽ، مهدی و باقری کنی، مصباح‌الهدی (1395). ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻬﺖدﻫﻨﺪه‌ی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎعی در دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس، فصلنامه مدیریت اسلامی، 24(2): 24-45.
 • نریمانی، علیرضا. (1395). بررسی تأثیر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر همدلی و هم‌زبانی و قدرت ملی، فصلنامه علمی راهبرد دفاعی، 14(1)، 65-95.
 • نصیرپور، غلامرضا و شیخ‌ویسی، یاسر. (1392). تاثیر سرمایه اجتماعی بر میزان عملکرد کارکنان سازمان‌های ن. م. ج. ا. ا با تاکید بر اعتماد، مشارکت و شبکه روابط متقابل اجتماعی، فصلنامه علوم و فنون نظامی، 9(26): 23-49
 • نظری سرمازه، حمید، صیدایی، اسکندر و احمدوند، معصومه. (1399). تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری، فصلنامه برنامه‌ریزی فضایی، 10(4): 131-113

 

 • Acquaah, M. Kwasi A. G. and Nceku, Q. N. (2014). measuring and valuing social capital, A Systematic Review. Network for Business Sustainability South Africa.
 • Aghajanian, A. (2012). Social Capital and Conflict, The Institute of  Development Studies , Brighton, 13(5): 67-94.
  • Ben-Hador B. (2017). Three levels of organizational social capital and their connection to performance. The Journal of Management Development. ;36(3): 348-360. DOI: 10. 1108/ JMD-01-2016-0014.
 • Ben-Hador, B and Echkaus , E. (2018). The different impact of personal social capital and intra-organizational SC: The Enron case study. International Journal of Organization Theory and Behavior21(1): 28-47.
 • Callahan, J. L. , Kang, H. J and Anne, M. (2015). An Intersectional Social Capital Model of Career Development for International Marriage Immigrants. Career Development Quarterl , 3(63): 238-252.
 • Catherine , P. (2019). Measuring social capital: A guide for organizations. Ecole Natinale, Administration Publique.
 • Chen, Y. ,Ke, Y. and Jiang, J. (2019). Social capital and the health of left-behind older adults in rural China: a cross-sectional study, School of Health Sciences, Wuhan University, Wuhan, China, (http: //dx. doi. org/10. 1136/bmjopen-2019- 030804).
 • Claridge, T. (2017). How to measure social capital, A guide for the measurement of social capital at any level in any context. SOCIAL CAPITAL REASERCH.
  • Dhakal, SP. (2016). A methodological framework for ascertaining the social capital of environmental community organisations in urban Australia. The International Journal of Sociology and Social Policy. 34(11): 730-746. DOI: 10. 1108/IJSSP-12-2013-0124.
 • Ekemen, A. M and Sesen, H. (2020). Dataset on Social Capital and Knowledge Interation in Project Management, Journal of  Pre-Proof. DIB 105233
  • Freeland-Fisher, J. (2019). Networks of support and opportunity: Exploring innovative relationshipcentered designs. San Mateo, CA: Christensen Institute. Presentation to Bill & Melinda Gates Foundation.
 • Hamdan,H. , Yusof, F. & Azziyati Marzukhi ,M. (2020). Social Capital and Quality of Life in Urban Neighborhoods High Density Housing. Procedia - Social
 • Jang Y, Park NS, Chiriboga DA, Yoon H, An S, Kim MT. (2015). Social capital in ethnic communities and mental health: A study of older Korean immigrants. Journal of Cross-Cultural Gerontology. ;30(2): 131-141. DOI: 10. 1007/s10823-015-9258-9
 • Jennings, C. , and Sanchez, S. (2017). Social capital, conflict and welfare. Journal of Development Economics, 124(9): 157-167.
 • Junshu, K(2014). Social capital: A comprehensive overview at organizational context. Periodica Polytechnica. Social and Management Sciences. 23(2): 133-141. DOI: 10. 3311/PPso. 7763
  • Kapucu N, Demiroz F.)2015(. A social network analysis approach to strengthening nonprofit collaboration. Journal of Applied Management and Entrepreneurship. ;20(1): 87-101.
  • Kapucu, N and Demiroz, F. (2017). A social network analysis approach to strengthening nonprofit collaboration. Journal of Applied Management and Entrepreneurship. 20(1): 87-101.
 • Keller, G. (2015). Statistics for Management and Economic,Abbreviated. Cengage Learning.
 • Keršuliene, V. , Zavadskas, E. K. , & Turskis, Z. (2010). Selection of rational dispute resolution method by applying new step‐wise weight assessment ratio analysis (SWARA). Journal of business economics and management, 11(2), 243-258.
 • Krasny, M. E. , Kalbacker, L. , Stedman, R. C. and Russ, A. (2015). Measuring social capital among youth: applications in environmental education. Environmental Education Research, 21(1), 1-23.
  • Milana E, Maldaon I. ( 2017). Social capital: A comprehensive overview at organizational context. Periodica Polytechnica. Social and Management Sciences. ;23(2): 133-141.
 • Moore, S. and Carpiano, R. M. (2020). Measures of personal social capital over time. Journal of Social Science & Medicine,Volume 257, July 2020,112-172.
 • Panta, H. (2020). Dose Social Capital Influence Corporate Risk Taking?, Journal of Behaviorial and Experimental Finance, School of Business.
 • Sanchez-Famoso, V. , Maseda, A. , Iturralde, T. , Danes, S. M. , & Aparicio, G. (2020). The potential of internal social capital in organizations: An assessment of past research and suggestions for the future. Journal of Small Business Management, 58(1), 32-72.
 • Soulard, J. , Knollenberg,W. , Boley, B. B. , Perdue, R. R and McGehee, N. G. (2018). Social capital and destination strategic planning, Journal of Tourism Management 69(3): 189-200
 • F. (2018). The Intraction Between Social Capital, Creativity and Efficiency in Organization. Jornal of Thinking Skill and Creativity. 27(92-100)
  • Yen Y, Tseng J, Wang H. ( 2016)The effect of internal social capital on knowledge sharing. Knowledge Management Research & Practice. ;13(2): 214-224. DOI: 10. 1057/kmrp. 2013. 43.