دوره و شماره: دوره 18، شماره 59، خرداد 1401، صفحه 5-270 
اثربخشی آموزش تاب‌آوری خانوادگی برخودکارآمدی خانواده‌های نظامی

صفحه 227-244

10.22034/qjmst.2022.535331.1569

یاسر حاجی آقانژاد؛ محمد زارع نیستانک؛ فاطمه سادات طباطبائی؛ مهدی داداشی