دوره و شماره: دوره 18، شماره 61، آذر 1401، صفحه 5-263