چگونگی توانمندسازی فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران درحوزه تصمیم‌گیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

2 پژوهشگر، پژوهشکده عالی جنگ، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

چکیده

در ادبیات موضوعی روش‌های مختلفی همچون آموزش، ایفای نقش، بازی جنگ و رزمایش‌های نظامی جهت توسعه توانمندی فرماندهان ارتش در حوزه تصمیم‌گیری آورده شده است. همچنین در ادبیات موضوعی به این نکته اشاره شده است که مدل‌های تصمیم‌گیری در ارتش‌های بزرگ دنیا، باتوجه به زمینه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و سطح فناوری کشورها با هم تفاوت دارد و در هر کشور با توجه ‌به شرایط خاص خود، روش‌های منحصربه‌فردی به‌منظور توسعه توانمندی فرماندهان نظامی خود به کار گرفته شده است. در این تحقیق بعد از مطالعه ادبیات موضوعی حول موضوع تحقیق و بررسی مدل‌های مختلف تصمیم‌گیری در ارتش‌های بزرگ دنیا، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته‌ای با فرماندهان ارتش ترتیب داده شد. سپس با استفاده از نرم‌افزار Maxqda، تحلیل کیفی- اکتشافی مصاحبه‌ها صورت پذیرفت و در نهایت با استفاده از نتایج مراحل قبل به توسعه مدلی در توضیح چگونگی افزایش توانمندی‌های فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران در حوزه تصمیم‌گیری متناسب با ساختار سیاسی، فرهنگی و مدل تصمیم‌گیری ارتش جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. راستی آزمایی مدل توسعه داده شده، پرسش‌نامه‌ای طراحی گردید که با تحلیل نتایج حاصل از آن در نرم‌افزار SPSS و استفاده از آزمون‌ تی تک نمونه‌ای این نتیجه حاصل شد که 4 متغیر آموزش، تجربه، بازی‌وارسازی و بازخوردگیری بر روی توانمندسازی فرماندهان ارتش ج.ا ایران در حوزه تصمیم‌گیری تأثیر دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

How to empower the commanders of the army of the I.R. Iran in field of decision making

نویسندگان [English]

 • Mohammadhassan Ahmadzadehfard 1
 • Abed Abedzadeh 2
1 Faculty Member of Command and Staff University. Tehran. Iran.
2 Researcher, Higher Research Institute of War, AJA University of Command and Staff, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In literature, different methods such as training, role play, war play, and military training have been brought to develop the capability of army commanders in the decision making. It is also noted in the literature that models of decision making in large armies of the world are different in the fields of cultural, political, social, and technological level of countries, and in each country a unique circumstance has been employed to develop the capability of its military commanders.
In this study, after studying the thematic literature on the subject of research and reviewing various decision-making models in the world's major armies, semi-structured interviews with army commanders were conducted, then using Maxqda software, qualitative-exploratory analysis of interviews was performed and finally using the results of steps. Previously, a model has been developed to explain how to increase the capabilities of the commanders of the Army of the Islamic Republic of Iran in the field of decision-making in accordance with the political, cultural structure and decision-making model of the Army of the Islamic Republic of Iran. In order to verify the developed model, a questionnaire was designed which by analyzing the results in SPSS software and using one-sample t-test, the result was that four variables of training, experience, playfulness and feedback on the empowerment of army commanders c. Iran has influence in the field of decision making.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Decision-making
 • Army of I.R.Iran
 • Empowerment
 • Army commanders
 • Maxqda software
 • تسلیمی‌کار، بهروز و سپاسی، کیوان. (1393). الگوی اتخاذ راهکار مناسب و تصمیم‌گیری بهینه فرماندهان نظامی، فصلنامه علوم و فنون نظامی، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش ج. ا ایران. 30 (4): 119-139.
 • شیخ، علیرضا و صمیمی، مهدی. (1397). الگوی توانمندسازی عمومی فرماندهی در صحنه جنگ‌های آینده ج. ا ایران. فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش ج. ا ایران. 5 (2): 55-27.
 • فولادی، قاسم؛ صابرفرد، علیرضا و مشهدی حاجی علی، فاطمه. (1396). تحلیل الگوهای ارزیابی و ارائه چارچوب مفهومی تصمیم‌گیری در سازمان‌های دفاعی، فصلنامه علمی راهبرد دفاعی، دانشگاه عالی دفاع ملی. 15(3): 162-131.
 • مرادیان، محسن؛ مؤمنی فرد، حسین و پرتوی، محمدتقی. (1394). کاربرد داده‌کاوی در تصمیم‌گیری فرماندهان و مدیران نظامی، فصلنامه علوم و فنون نظامی، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش ج. ا ایران. 31 (1): 47-29.
 • ولیوند زمانی، حسین. (1391). تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در محیط نظامی، چاپ 1، تهران: دافوس.

 

 • Alme, T. (2005). Interoperability and Network-Centric Warfare: US Army Future Force and German Army in 2015. ARMY COMMAND AND GENERAL STAFF COLL FORT LEAVENWORTH KS SCHOOL OF ADVANCED MILITARY STUDIES.
 • Bartles, C. K. (2017). Recommendations for intelligence staffs concerning Russian new generation warfare. Military Intelligence. Foreign Military Studies Office, 10-17.
 • Creswell, J. W. , Plano Clark, V. L. , Gutmann, M. L. , & Hanson, W. E. (2003). Advanced mixed methods research designs. Handbook of mixed methods in social and behavioral research, 209(240), 209-240.
 • Gallis, P. (2003). NATO's Decision-making Procedure. library of congress washington dc congressional research service.
 • Hong, R. I. A. , & Wang, Y. C. (2009). The military decision-making process in Beijing and its implications for the PLA's evolution. The Korean Journal of Defense Analysis, 21(2), 171-183.
 • Hunsaker, D. A. (2017). Anger in negotiations: A review of causes, effects, and unanswered questions. Negotiation and Conflict Management Research, 10(3), 220-241.
 • McDermott, R. N. , & Bartles, C. (2020). The Russian military decision-making process & automated command and control. GIDS, German Institute for Defence and Strategic Studies.
 • Padgett, M. G. (2010).  Decision making models: A case study of an international military technology mining center location decision. University of Phoenix.
 • Schultz, J. V. (2018). A framework for military decision making under risks. Air uriversity maxwell afb al, 22(2), 63-78.
 • Stodola, P. , & Mazal, J. (2016). Tactical decision support system to aid commanders in their decision-making. In International Workshop on Modelling and Simulation for Autonomous Systems, 78(4), 396-406.
 • Todd, D. M. (2021). Adopting Mission Command: Developing Leaders for a Superior Command Culture. Parameters, 51(3), 153-155.
 • Townsend, G. S. , Brito, M. G. G. , Crissman, M. G. D. , & McCoy, M. K. (2019). Reinvigorating the Army’s Approach to Command and Control. Military Review, 2.