اقدام‌های اساسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع بیولوژیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار علوم دفاعی راهبردی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

چکیده

حملات میکروبی و زیستی، خطرناک‌ترین تهدیدات علیه امنیت و سلامت یک کشور است. به دلیل پنهان ماندن تهاجم و دشواری تشخیص وقوع تهدیدات زیستی علیه جمعیت غیرنظامی بسیار هراس‌آور است و قطعاً در برنامه پدافند غیرعامل باید اقدامات اساسی برای مقابله با تهدیدات بیولوژیکی، صورت گیرد. هدف اصلی مقاله تبیین اقدام‌های اساسی آجا در دفاع بیولوژیکی است این تحقیق به روش توصیفی و زمینه‌­ای- موردی با رویکرد کمی انجام‌شده و از نوع توسعه­‌ای- کاربردی است. ابزار گردآوری پرسشنامه و روش جمع‌­آوری اطلاعات، میدانی و کتابخانه‌­ای است، داده­‌ها در محیط نرم‌­افزار SPSS وارد و با استفاده از روش‌­های­ آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شده است. جامعة آماری بر اساس نظر خبرگان 200 نفر می‌­باشد. بر اساس یافته‌­های تحقیق، آجا باید 4 اقدام کلان و 8  اقدام بخشی دفاع بیولوژیک آینده را انجام دهد. با توجه به اقدامات کلان و بخشی یاد شده، تعداد 43 اقدام اجرایی به ترتیب اولویت برای دفاع بیولوژیک به­‌دست آمده است. اولویت اقدامات کلان و چهارگانه آجا عبارتند از: عملیاتی- آماد و پشتیبانی- آموزشی و ساختاری. بر اساس اقدامات کلان و چهارگانه، تعداد 8 اقدام بخشی به ترتیب اولویت بدست آمده است: نظامی- مردم­‌یاری- بهداشت و درمان-  اقدامات ستادی- آموزش عمومی- اقدامات صفی- آموزش تخصصی و تجهیزات عمومی. با توجه به نتایج تحقیق، تعداد 16 پیشنهاد کاربردی بیان شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

AJA Basic Action in Biological Defense

نویسنده [English]

 • Fathollah Kalantari
Associate Prof. in Supreme National Defense University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Microbial and biological attacks are the most dangerous threats to a country's security and health. It is very frightening because of the invasiveness and the difficulty of detecting biological threats against the civilian population, and certainly in the passive defense program, basic measures must be taken to counter biological threats. The main purpose of this article is to explain the basic actions of AJA in biological defense. The collection tool is a questionnaire and the method of data collection is field and library. The data are entered in SPSS software and analyzed using descriptive statistics. The statistical population, according to experts, is 200 people. Based on the research findings, AJA should take 4 major actions and 8 future biological defense actions. According to the mentioned macro and partial measures, 43 executive measures have been obtained in order of priority for biological defense. The priorities of AJA macro and quadruple actions are: operational, readiness and support, training and structure. Based on the macro and quadruple measures, 8 sectoral measures have been obtained in order of priority: military, humanitarian, health, medical, staff, general education, line actions, specialized training and general equipment. According to the research results, 16 practical suggestions have been expressed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biological defense
 • AJA
 • readiness and support - structure - operations
 • اسکندری، حمید. (1393). فرهنگ واژگان موضوعی پدافند غیرعامل، چاپ اول، تهران: انتشارات بوستان حمید.
 • تقوی، سید رضا. (1395). تعاملات فرهنگی، تهران: انتشارات نخیل.
 • تمیزی، علیرضا. (1393). سپاه و مردم­یاری، تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین (ع).
 • شاه‌حسینی، محمدحسن. (1379). جنگ بیولوژیک و دفاع در برابر آن، تهران: انتشارات آوند.
 • دشمن زیاری، محمد. (1390). سرپرستی سازمان، تهران: انتشارات سمت.
 • رنجبر، رضا. (1394)، شناسایی و مدیریت تهدیدات زیستی در حوزه انسان، تهران: انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع).
 • جلالی، غلامرضا. (1397)، مبانی نظری دفاع بیولوژیکی ، تهران: انتشارات قرارگاه زیستی پدافند غیرعامل کشور.
 • علی­آبادی، خدیجه. (1390)، مقدمات تکنولوژی آموزشی، تهران: انتشارات پیام نور.
 • ولدبیگی و پورحیدری. ( 1392). برنامه ریزی بحران، انتشارات شرکت آرویج ایرانیان.
 • ودیعت، محمدرضا. (1394). مدیریت آماد و پشتیبانی، تهران، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی امین.
 • کرمی، علی. (1392)، پدافند غیر عامل در جنگ نوین، تهران، فصلنامه پرستار و پزشک در رزم؛ (21): 42.
 • مراد پیری، هادی. (1391). روش‌شناسی و مؤلفه‌های اندیشه دفاعی امام خامنه‌ای، تهران: انتشارات یاران شاهد.
 • معین، محمد. (1390). فرهنگ فارسی معین، چاپ هجدهم، تهران: انتشارات نامن.
 • مشایخ، فریده. (1392). فرآیند برنامه‌ریزی آموزشی، چاپ نهم، تهران: انتشارات مدرسه.
 • محسنی، منوچهر. (1396). جامعه‌شناسی پزشکی، تهران: انتشارات طهمورث.
 • پیش­نویس طرح عملیاتی دفاع زیستی کشور. (1399). قرارگاه پدافند زیستی کشور.
 • Carus, W. S. (2017). A short history of biological warfare: from from pre-history to the 21st century(Vol. 12). Government Printing Office.