ارزشیابی مطلوبیت حوزه معنویت و اخلاق دانش‌آموختگان یک مرکز آموزش عالی نظامی مبتنی بر سند گام دوم انقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه افسری امام علی(ع)، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

چکیده

مقاله حاضر با هدف ارائه راه‌کارهای تحقق توصیه‌های بیانیه گام دوم انقلاب در حوزه معنویّت و اخلاق در نظام تربیتی-آموزشی یک مرکز آموزش عالی نظامی از طریق ارزشیابی عملکرد دانش‌آموختگان آن انجام گردید. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی-پیمایشی و مقطعی انجام شد. جامعه آماری پژوهش عبارت است از فرماندهان مستقیم کلیه دانش‌آموختگانِ سال 1395 مرکز (به تعداد 699 نفر) که پس از طی موفقیت‌آمیز دوره مقدماتی رسته‌ای و در زمان اجرای پژوهش (سال 1398) قریب به 2 الی 3 سال در یگان‌های عملیاتی خدمت کرده‌اند. جامعه نمونه به‌صورت تمام شمار انتخاب گردید. ابزارهای گردآوری داده‌ها، در روش کمّی، پرسشنامه سنجش شایستگی‌های دانش‌آموختگان جوان در حوزه معنویّت و اخلاق و نیز در روش کیفی، مصاحبه گروه کانونی است. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر خبرگان مورد تأیید قرار گرفت و هم‌چنین پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مقدار 88. 6% بدست آمد. تکمیل‌کنندگان پرسش‌نامه‌ها و مصاحبه‌شوندگان شامل فرماندهان گردان‌های عملیاتی هستند که 2 الی 3 سال در تماس کاری مستقیم با این دانش‌آموختگان بوده‌اند. بر این اساس تعداد 521 پرسشنامه تکمیل و قریب به 1268 دقیقه مصاحبه صورت گرفت. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های کمّی از شاخص‌های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون‌های t استودنت تک‌نمونه‌ای و ANOVA) و داده‌های کیفی از جدول فراوانی استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که میزان شایستگی‌های دانش‌آموختگان در حوزه معنویّت و اخلاق، به‌طور معنی‌داری بالاتر از میانگین و در وضعیت «مطلوبی» قرار دارد هم‌چنین رتبه‌بندی شایستگی‌های سه‌گانۀ دانش‌آموختگان جوان، نشان داد که شایستگی‌های ارزشی، دارای بالاترین رتبه در میان شایستگی‌های سه‌گانۀ عملکردی آنها می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the desirability of the field of spirituality and ethics of the graduates of a military higher education center based on the document of the second step of the Islamic Revolution of Iran

نویسندگان [English]

 • Mohammad Abasiyan 1
 • Alireza Mirjomehri 2
1 Assistant Prof. Officer University of Imam Ali, Tehran, Iran.
2 Faculty Member of AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present article was conducted with the aim of presenting the strategies for fulfilling the recommendations of the statement of the second step of the revolution in the field of spirituality and ethics in the educational system of a military higher education center by evaluating the performance of its graduates. This research was applied and was done by descriptive-survey and cross-sectional method. The research population is the direct commanders of all the graduates of the center in 2016 (699 people) who have served in the operational units for nearly 2 to 3 years after successfully completing the introductory course (and at the time of the research in 2019). The sample population was selected as a whole. Data collection tools include the quantitative method of the researcher-made questionnaire and the qualitative method of the focus group interview. The validity of the questionnaire was confirmed by experts and its reliability was 88.6% using Cronbach's alpha coefficient. Based on this, 521 questionnaires were completed and 1268 minutes of interviews were conducted. To analyze the quantitative data, descriptive and inferential statistical indices (sample student t-test and ANOVA) and qualitative data were used. The results show that the level of competencies of graduates in the field of spirituality and ethics is significantly higher than the average and is in a "desirable" condition. Also, the ranking of three competencies of young graduates showed that value competencies have the highest rank.

کلیدواژه‌ها [English]

 • The second step of the revolution
 • the field of spirituality and ethics
 • the competencies of young graduates
 • performance appraisal
 • ابراهیمی‌هاتف، هادی. (1398). مقاومت در برابر تهدیدات دفاعی در گام دوم انقلاب، اولین همایش سراسری قدرت نرم انقلاب اسلامی با محوریت چهار دهه مقاومت و بایسته‌های فرهنگی گام دوم انقلاب اسلامی، تهران.
 • بابائی، محمدرضا. (1398). نقش مدیریت اخلاق‌مدار در تحقق مدیریت جهادی، همایش گام دوم انقلاب پیشران‌ها، چالش‌ها و الزامات تحقق؛ تهران.
 • بارانی، صمد؛ اسدی، اسماعیل؛ کریمی، طاهر. (1398). شناسایی پیشران‌های ارتقای معنویت و اخلاق، همایش گام دوم انقلاب پیشران‌ها، چالش‌ها و الزامات تحقق؛ تهران.
 • بایزیدی (فربد)، ابراهیم؛ اولادی، بهنام و عباسی، نرگس. (1393). تحلیل داده‌های پرسش‌نامه‌ای به‌کمک نرم‌افزار SPSS، تهران، عابد: مهرگان قلم.
 • بهرامی، تورج، غنی‌زاده، سامان. (1398). تبیین جایگاه و نقش پلیس امنیت اقتصادی در تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران. فصلنامه علمی کارآگاه، 13(48): 43-58.
 • خوشگایان‌فرد، علیرضا (1397). تحلیل داده‌های گم‌شده در SPSS، مرکز پژوهش‌های صدا و سیما.
 • رشیدزاده، فتح‌اله. (1391). ارزیابی عملکرد دانش‌آموختگان دانشگاه افسری امام علی(ع)، مدیریت نظامی، شمارۀ
 • ساوه‌درودی، مصطفی. (1400). بیانیه گام دوم در دو حرکت (شناخت تهدیدات- مقابله با تهدیدات). مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی، 11(42): 221-246.
 • سیدنقوی، میرعلی؛ صحت، سعید؛ دهقانیان و حامد؛ فرهادی علی. (1395). ارزیابی عملکرد دانشگاه‌های نظامی مبتنی بر چهارچوب تعالی و بالندگی سازمانی (مورد مطالعه: یکی از دانشگاه‌های افسری)، مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 6 (16).
 • شاکری، جواد؛ ترکان، احمد؛ رضایی، سیدمرتضی. (1398). مقاومت در برابر تهدیدهای دفاعی و امنیتی و بایسته‌های فرهنگی دفاعی امنیتی در گام دوم انقلاب اسلامی، همایش قدرت نرم انقلاب اسلامی، تهران.
 • شهلایی، ناصر. (1395). موقعیت‌یابی راهبردی و شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر جذب نخبگان در ارتش جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مدیریت نظامی، 16(64): 1-25.
 • شیرمحمدی، جواد؛ عباسیان، محمد؛ عزیزی، مهدی؛ میلانی، امید. (1397). ارزیابی عملکرد دانش‌آموختگان یک دانشگاه نظامی از منظر کاربران، فصلنامۀ مدیریت نظامی، 1 (11).
 • عباسیان، محمد؛ شیرمحمدی، جواد؛ هادی‌‌نژاد، فرهاد. (1398). ارزیابی شایستگی‌های دانش‌آموختگان یک دانشگاه در مراکز آموزشی- فرهنگی. فصلنامه مدیریت نظامی، 19(75):1-32.
 • عظمی، امجد؛ دهقان، امان‌الله. (1391). بررسی نقش نظام ارزشیابی افسران بر کارآیی آنان در ستاد نزاجا. فصلنامه مدیریت نظامی، 12 (45): 147-186.
 • قادرپناه، فریبرز؛ بهدادفر، محمدرسول؛ شیخ، علیرضا. (1393). آسیب‌شناسی نظامِ مدیریت عملکرد ارتش جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مدیریت نظامی 14 (56): 23-50.
 • کبودخانی، معصومه و فرهادی، علی؛ 1398؛ نقش نظارت در پیشبرد بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مبتنی بر قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، همایش گام دوم انقلاب پیشران‌ها، چالش‌ها و الزامات تحقق در نهاجا؛ تهران.
 • گودرزی، غلامرضا، حسنی مقدم، صادق، نوروزی، رسول، و سلطانی، مرتضی. (1399). طراحی و تبیین الگوی نهاد تمدنساز، مبتنی بر تحلیل محتوای بیانیه گام دوم انقلاب. مدیریت اسلامی، 28(3 ): 45-77.
 • محمدولی، مجید؛ صفر آهنگ، رسول. (1398). بازسازی معماری سازمان ناجا بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. مطالعات راهبردی ناجا، 4(14): 61-91.
 • مطلبی، مسعود. (1400). دیپلماسی دفاعی ایران در گام دوم انقلاب اسلامی؛ اهداف، راهبرد و الزامات. فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس، 7(2): 75-98.
 • موسوی، سیدعیدالرحیم، سپهری، محمد. (1396). راهبردهای پدافند غیرعامل الکترونیک راداری در برابر تهدیدات آتی حساسه‌های اطلاعات الکترونیکی دشمن در افق چشم انداز 1404. آینده‌پژوهی دفاعی، 2(5): 7-25.
 • نظری‌زاده، فرهاد. (1395). طراحی مدل تأثیرات آینده‌نگاری بر نوآوری‌ در صنایع دفاعی (مطالعه موردی: صنایع دفاعی ج. ا. ایران). پایان‌نامه دکتری تخصصی (PhD). استاد راهنما: صفر فضلی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره).
 • هادی نژاد، فرهاد و بیداله خانی، فریدون. (1398). مهندسی مجدد فرآیندهای مدیریت منابع انسانی آجا در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، همایش «گام دوم انقلاب پیشران‎ها، چالش‎ها و الزامات تحقق در نیروی هوایی.
 • Brumm, T., Kaleita, A., Steward, B., & Mickelson, S. (2006). Competency-based outcomes assessment for agricultural engineering programs.
 • Coll, R. K., & Zegwaard, K. E. (2006). Perceptions of desirable graduate competencies for science and technology new graduates. Research in Science & Technological Education, 24(1), 29-58.
 • Matei, Ani and Matei, Lucica (2007). “Meritocratic Aspects Concerning Performance Evaluation in the Public Sector: A Case Study for Romania”, MPRA Paper No. 18940.
 • Pujar, P. M., Kenchannavar, H. H., Kulkarni, R. M., & Kulkarni, U. P. (2020). Real-time water quality monitoring through Internet of Things and ANOVA-based analysis: a case study on river Krishna. Applied Water Science, 10(1), 1-16.
 • Julnes, P. D. L., & Holzer, M. (2001). Promoting the utilization of performance measures in public organizations: An empirical study of factors affecting adoption and implementation. Public administration review, 61(6), 693-708.