تبیین رابطه بین انعطاف‌پذیری و عملکرد افسران کنترل شکاری در شبکه یکپارچه پدافند هوایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

3 استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

چکیده

در سال‌‌های اخیر، انعطاف‌‌پذیری به عنوان رویکرد مناسبی برای  تأمین حیات سازمان‌‌ها، در مواجهه با تغییرات محیطی مطرح گردیده است. شبکه یکپارچه پدافند هوایی از جمله ساختارهایی است که به‌واسطه ماهیت انجام مأموریت، با صحنه نبرد غیرقابل پیش‌بینی روبرو می‌باشد. در این ساختار که افسران کنترل شکاری، نقش اساسی را در مدیریت صحنه نبرد ایفاء می‌نمایند، برای سازگاری با چنین محیطی، ناچار به پذیرش انواع انعطاف‌پذیری هستند. هدف از انجام این تحقیق، تبیین رابطه بین انعطاف‌‌پذیری و عملکرد افسران کنترل شکاری در شبکه یکپارچه پدافند هوایی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق، کلیه افسران کنترل شکاری هستند که در مراکز عملیاتی شبکه یکپارچه پدافند هوایی اعم از مرکز عملیات دفاع هوایی، مراکز عملیات منطقه‌‌ای و مراکز کنترل و گزارش با مشاغل و مسؤلیت‌‌های مختلف حضور داشته‌‌ و با ضریب خاصی 300 نفر در نظر گرفته شده است. جامعه نمونه نیز (168نفر)، به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌‌ای و با استفاده از فرمول کوکران تعیین گردید. نوع پژوهش، کاربردی و روش انجام آن، توصیفی- استنباطی با رویکرد آمیخته است. برای گردآوری داده‏ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد که شامل چهار بخش انعطاف‌پذیری وظیفه‌ای، انعطاف‌پذیری رفتاری، انعطاف‌پذیری مهارتی و عملکرد افسران کنترل شکاری بود. پایایی پرسشنامه با استفاده از محاسبه مقدار آلفای کرونباخ و همچنین محاسبه مقدار پایایی ترکیبی مورد تأیید قرار گرفت. برای بررسی رابطه بین متغیرهای انعطاف‌پذیری و عملکرد افسران کنترل شکاری از تجزیه و تحلیل مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین انعطاف‌پذیری و عملکرد افسران کنترل شکاری در شبکه یکپارچه پدافند هوایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relationship Between Flexibility and Performance of Fighter Control Officers in an Integrated Air Defense Network

نویسندگان [English]

 • Ahmad Jahanbaz 1
 • Payman Kharazian 2
 • MORTEZA AKBARI ALASHTI 2
 • Asgharzadeh Asgharzadeh 3
1 MSc. in Defensive Management, AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
2 Faculty Member of AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof. in Command and Staff University. Tehran. Iran.
چکیده [English]

An integrated air defense network is one of the structures that, due to the nature of the mission, faces an unpredictable battle scene. In this structure, where fighter control officers play a key role in managing the battlefield, they have to accept all kinds of flexibility to adapt to such an environment. The purpose of this study is to determine the type of relationship between flexibility and performance of fighter control officers in the integrated air defense network. The statistical population of this study is all fighter control officers who are present in the operational centers of the integrated air defense network, including air defense operations center, regional operations centers, and control and reporting centers with different jobs and responsibilities, and with a specific coefficient of 300 is considered. The sample population (168 people) was determined by stratified random sampling. The type of research is applied and the method of doing it is descriptive-inferential with a mixed approach. A standard questionnaire was used to collect data, which included four sections of task flexibility, behavioral flexibility, skill flexibility and performance of hunting control officers. The reliability of the questionnaire was confirmed by calculating the Cronbach's alpha value and also calculating the combined reliability value. Structural equation modeling analysis has been used to investigate the relationship between flexibility variables and the performance of hunting control officers. The results show that there is a positive and significant relationship between flexibility and performance of fighter control officers in the integrated air defense network.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Functional flexibility
 • Behavioral flexibility
 • Skills flexibility
 • Performance
 • fighter control officer
 • Integrated air defense network
 • اکبری آلاشتی، مرتضی. (1397). بررسی تأثیر تعارض درون سازمانی بر عملکرد کارکنان پایور (مطالعه موردی در ستاد قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) آجا، فصلنامه علوم و فنون نظامی،(14) 45: 143-119.
 • آرمسترانگ، مایکل. (1395). مدیریت عملکرد (راهبردهای کلیدی راهنمای عملی)، ترجمه صفری، سعید و وهابیان، امیر، انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران.
 • آزموده، عاطفه. (1395). رابطه انعطاف‌پذیری منابع انسانی، فرهنگ سازمانی و عملکرد کارکنان در شرکت‌های بیمه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی.
 • آیین‌‌نامه 21-30/پ (1397). آموزش عملیاتی کارکنان رادار، نپاجا.
 • برومند، امید. (1400). بررسی رابطه بین هوش مثبت و عملکرد کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران-منطقه اصفهان، فصلنامه رویکردهای پژوهشی نو در علوم مدیریت، شماره یازدهم: 190-165.
 • پورزارع، هدی. و رحیمی، فرج‌اله. (1395). بررسی تأثیر انعطاف‌پذیری منابع انسانی بر مزیت رقابتی، فصلنامه پژوهش‌های منابع انسانی، (8) 4: 81-57.
 • پورقلی، سعید. (1396). بررسی تأثیر انعطاف‌پذیری منابع انسانی بر چابکی و مزیت رقابتی در سازمان‌های دانش‌محور، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه پیام نور واحد کرج.
 • خدابنده، علیرضا. (1398). بررسی عوامل مرثر بر انعطاف‌‌پذیری منابع انسانی (مطالعه موردی: شهرداری اسلام‌شهر)، پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه خوارزمی.
 • رستمی، محمود. (1386). فرهنگ واژه‌های نظامی، انتشارات ایران سبز.
 • روزبهانی، مژگان. (1399). بررسی تأثیر انعطاف‌‌پذیری منابع انسانی بر نوآوری سازمانی و فرهنگ انطباق‌پذیری با میانجی‌‌گری چرخش شغلی (مطالعه موردی: مرکز آموزش فنی و حرفه‌‌ای ملایر)، پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت تحول، دانشگاه پیام نور ملایر.
 • زرنگاریان، یوسف. (1399). ترویج رفتار کاری نوآورانه از راه اقدامات منابع انسانی و سرمایه روانشناختی: مطالعه نقش میانجی انعطاف‌پذیری منابع انسانی، فصلنامه مطالعات منابع انسانی، (10) 1: 135-154.
 • سیدنقوی، میرعلی. ، حقیقی کفاش. ، مهدی و نجفی کلیاتی، وحید. (1391). انعطاف‌‌پذیری منابع انسانی و عملکرد سازمان در صنعت بیمه، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، (22) 67: 153-129.
 • صحت، سعید. ، ایزدپناه، بهروز و قربانی پاجی، عقیل. (1398). اثر انعطاف‌‌پذیری منابع انسانی بر اثربخشی سازمانی با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در شرکت بیمه ایران، فصلنامه مدیریت بهره‌‌وری،(12)48: 180-143.
 • عارف‌نژاد، محسن. ، سپهوند، رضا. و رحیمی اقدم، صمد. (1399). مدل ارتقاء چابکی سازمانی مبتنی بر انعطاف‌پذیری منابع انسانی در صنعت بانکداری، فصلنامه مطالعات منابع انسانی، (10) 1: 1-26.
 • عامری، حسین. (1396). بررسی تأثیر انعطاف‌پذیری منابع انسانی بر رفتار کاری نوآورانه با نقش میانجی‌گری سرمایه روان‌شناختی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.
 • عسگری، احمد و فتح‌‌آبادی، حسین. (1397). شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد شبکه یکپارچه فرماندهی و کنترل، فصلنامه علمی-پژوهشی فرماندهی و کنترل، (2) 2: 63-48.
 • علیزاده، سعید. (1391). بررسی رابطه انعطاف‌‌پذیری منابع انسانی و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی شعب بانک ملت)، پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
 • غفوریان شاگردی، امیر. ، آیباغی اصفهانی، سعید. ، فتاحی، محمد. (1397). بهبود رفتارهای کاری نوآورانه کارکنان با بهره گیری از انعطاف‌پذیری منابع انسانی و سرمایه روان‌شناختی سازمان، فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، (1)2: 78-51.
 • کاویانی، حسن. ، علیزاده، حمید. و فرجی، معرفت. (1398). بررسی نقش میانجی انعطاف‌‌پذیری منابع انسانی در رابطه بین دوسوتوانی سازمانی و هوش سازمانی در یگان‌‌های منتخب اطلاعات نظامی، فصلنامه مدیریت نظامی، (19):2 80-53.
 • کاویانی، حسن. ، فتح‌‌آبادی، حسین. و منوچهری، کمال. (1397). تأثیر انعطاف‌‌پذیری منابع انسانی بر دوسوتوانی سازمانی در یگان‌‌های نظامی، فصلنامه مطالعات منابع انسانی، سال هشتم، شماره 29: 116-91.
 • کاویانی، حسن. ، هداوند احمدی، رضا. و فتح‌‌آبادی، حسین. (1396). بررسی رابطه انعطاف‌‌پذیری منابع انسانی و تفکر راهبردی در سازمان‌‌های نظامی، فصلنامه علوم و فنون نظامی، (13)41: 54-29.
 • کوشا، مینا. (1395). تأثیر انعطاف‌‌پذیری منابع انسانی بر کیفیت خدمات سازمان، پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
 • محمودزاده، سید مجتبی. و صداقت، مریم. (1392). رابطه مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در صنعت هتل‌‌داری، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، (8) 24: 119-89.
 • مردعلی، رضا. (1396). بررسی تأثیر انعطاف‌پذیری منابع انسانی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی‌گری فرهنگ انطباق‌پذیری در دادگستری قزوین، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، مؤسسه آموزش عالی سهروردی.
 • نجفی کلیانی، وحید. (1390). ارتباط بین انعطاف‌پذیری منابع انسانی و خلق ارزش در سازمان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی.
 • نجفی کلیانی، وحید. ، رستگار، عباسعلی. و رحمانی، فاطمه. (1397). انعطاف‌‌پذیری منابع انسانی، خلاقیت و نوآوری سازمانی در شرکت‌‌های بیمه، فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، (16) 521-544.
 • نظرپوری، امیرهوشنگ. و رحیمی‌اقدم، صمد. (1394). بررسی رابطه بین هوش سازمانی و انعطاف‌پذیری منابع انسانی در سازمان‌های دانش بنیان، مجله مدیریت دولتی، (7)2: 392-373.
 • وکیلی، یوسف. ، جعفری‌نیا، سعید. و رفیعی، نسیم. (1397). تأثیر انعطاف‌‌پذیری منابع انسانی بر رفتار کاری نوآورانه: تبیین نقش میانجی سرمایه روان‌شناسی، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، (7)4: 52-31.
 • یزدان‌پناه، احمدعلی. (1392). بررسی رابطه انعطاف‌پذیری‌های چندگانه و عملکرد سازمان‌ها در فرایند برنامه‌ریزی راهبردی، دهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک.
 • Wilhelm, B., Moritz, H., Stefan, G., & Tobias, S. (2014). Planning flexible human resource capacity in volatile markets. IFAC Proceedings Volumes, 47(3), 4459-4464.
 • Chaturvedula, S., & Avinash, B. K. Perception of Job Stress among Fighter controllers in Indian Air Force.
 • Dreyer, B., & Grønhaug, K. (2004). Uncertainty, flexibility, and sustained competitive advantage. Journal of business research, 57(5), 484-494.
 • Fernandez, S., Martin Alcazar, F. and Sanchez Gavdey, G. (2014). Functional Flexibility in Human Resource Management System, International Journal of Business Administration, Vol 5, No 1: 1-14.
 • Sanchez, R. (1995). Strategic flexibility in product competition. Strategic management journal, 16(S1), 135-159.
 • Stavrou Costea, E. (2005). The Challenges of human resource management towards organizational effectiveness, European Industrial Training, 29 (2): 112-134.