مدل ساختاری تحول در مدیریت سرمایه انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت منابع انسانی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

2 استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

چکیده

تغییرات گسترده در ماهیت صحنه نبرد هم‌چون دانش‌محور شدن جنگ‌ها، تهدیدهای نوپدید نظامی و توسعه فناوری‌های نوین نظامی و غیره، نیاز به ایجاد تحول در مدیریت سرمایه‌های انسانی برای ارتقای پاسخ‌گویی سازمان‌های نظامی به این محیط پیچیده را دوچندان ساخته است. از این‌رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های مدل تحول در مدیریت سرمایه انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا) مبتنی بر رویکردی آمیخته صورت گرفته است. جامعه آماری برای مصاحبه، شامل خبرگان حوزه منابع انسانی در سطح آجا بوده‌اند که به روش هدفمند انتخاب و مصاحبه با ایشان تا رسیدن به اشباع نظری ( 15 نفر)  ادامه یافت. جامعه آماری برای توزیع پرسشنامه، شامل برخی از مسئولین نیروی انسانی آجا (110 نفر) با حداقل مدرک کارشناسی ارشد، آشنا با حوزه سرمایه انسانی و جایگاه سازمانی 18 راهبردی بوده‌اند که از روش سرشماری برای توزیع پرسشنامه‌ها استفاده گردید. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در مرحله اول شامل مطالعه اسناد و مدارک و مصاحبه نیمه ساختاریافته و در مرحله دوم پرسشنامه 69 سؤالی می‌باشد که روایی آن به دو روش همگرایی و تشخیصی و پایایی پرسشنامه به روش پایایی مرکب و آلفای کرونباخ تأیید گردیده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌‌های کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوا (تِماتیک) و داده‌‌های کمی با روش مدلسازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار Smart-Pls 3 انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که مدل تحول در مدیریت سرمایه انسانی آجا دارای سه بخش، "پیشران‌های تحول در مدیریت سرمایه انسانی"، "اقدامات کارکردی- راهبردی تحول در سرمایه انسانی" و "برون‌دادهای تحول در مدیریت سرمایه انسانی" می‌باشد که از 17 مؤلفه و 69 شاخص تشکیل یافته است. همچنین نتایج بخش کمی گویای آن است که کلیه روابط علّی بین متغیرهای مدل تأیید گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Structural Model of Transformation in Human Capital Management of the Army's Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • Behnam Golshahi 1
 • Mohsen Sadeghi Nasab 2
 • Gholamreza Moradi Dommeneh 3
1 Assistant Prof. in HRM of AJA Command & Staff University, Tehran. Iran.
2 Assistant Prof. AJA Command & Staff University, Tehran, Iran.
3 MSc. Defensive Management, AJA Command & Staff University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Extensive changes in the nature of the battlefield such as knowledge-based wars, new types of military threats, as well as the development of new military technologies, etc., have made it necessary to create a transformation in human capital management[1] to improve the response of military organizations to this complex environment. Therefore, the current research was carried out to identify dimensions, components and indicators of the HRM transformation model in the army of the Islamic Republic of Iran based on a mixed approach. 15 people from the army's HR experts were selected for interviews to theoretical saturation by purposeful sampling. In addition, the statistical population for the questionnaire included some managers and experts in the HR field of the army with at least a master's degree and strategic organizational positions. Due to the limited number of the statistical population (110 people), the census method was used to distribute the questionnaires. In the first phase, document study and semi-structured interviews were used to provide the model. Furthermore, in the second stage, a 69-item questionnaire was used to validate the model. Validity of the questionnaire confirmed by convergence and diagnostic methods and its reliability tested by composite reliability and Cronbach's alpha method. Qualitative data analysis was done using thematic method and quantitative data was analyzed using structural equation modeling in Smart-Pls 3 software. The results showed that the model of transformation in HCM of the army’s Islamic Republic of Iran consists of three dimensions; "drivers of transformation in HCM ", "functional-strategic measures of transformation in HRM" and "Outputs of transformation in HCM". In addition, these dimensions consisting of 17 components and 69 indicators. Moreover, the results of the quantitative analyze indicated that the causal relationships between the variables of the model have confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Human capital
 • Transformation in HCM
 • Drivers of transformation in HCM
 • Functional-strategic measures of transformation in HCM"
 • جعفری، سعید.، اسفندیاری، مرضیه. و پهلوانی، مصیب. (1399). نقش عوامل تاثیرگذار بر بهره وری کل عوامل در شرق و غرب آسیا با تاکید بر سرمایه انسانی و رانت‌های نفتی، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 28(93): 295-267.
 • کیا، فاطمه.، رهنما رودپشتی، فریدون.، غفاری، فرهاد.، هاشمی، سیداحمد. و توکلی، نادر. (1400). ارائه الگوی توسعه سرمایه انسانی در نظام اقتصاد سلامت کشور، فصلنامه علوم پزشکی رازی، 28(3): 67-59.
 • گروه مؤلفین. (1395). مطالعات راهبردی تحول آینده ارتش ج.ا.ا (طرح رشد)، طرح تحقیقاتی، مرکز مطالعات راهبردی آجا.
 • Barclay, L. A., Markel, K. S., & Yugo, J. E. (2012). Virtue theory and organizations: considering persons with disabilities. Journal of Managerial Psychology.
 • Blizkiy, R. S., Malinenko, V. E., & Lebedinskaya, Y. S. (2021). Iterations of Digital Transformation of Human Capital in the Development of Economic Growth Drivers. In Socio-economic systems: paradigms for the future(pp. 1319-1328). Springer, Cham.
 • Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology3(2), 77-101.
 • Crocker, R. K. (2006). Human capital development and education. Ottawa, ON, Canada: Canadian Policy Research Networks.
 • Feiz, D., & Golshahi, B. (2021). Identifying networking human resource Practices effecs on firm performance based on a combinotrial approach: analyzing the role of strategic flexibility and environmental uncertainty. Management Research in Iran21(3), 193-215. [In Persian].
 • Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research18(1), 39-50.
 • Golshahi, B., & Rastegar, A. A. (2021). Identifying the elements of total reward package in knowledge-based companies and its role on perceived job attraction: the moderator role of knowledge employees' age. Management Research in Iran20(3), 105-125. [In Persian].
 • Golshahi, B., Arab-Ameri, R. & Lotfi, H. (2022). Identifying the Affecting Factors in Promotion of Morale of Conscripts at Job in NEZAJA Operational Units, Military Management 21 (84), 1-32. [In Persian].
 • Golshahi, B., Rastegar, A. A., Feiz, D., & Zarei, A. (2019). The architecture of developing and supporting processes at elite’s community in the field of students. The Journal of New Thoughts on Education15(1), 135-160. [In Persian].
 • Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2012). Partial least squares: the better approach to structural equation modeling?. Long range planning45(5-6), 312-319.
 • Henseler, J., & Sarstedt, M. (2013). Goodness-of-fit indices for partial least square path modeling. Computational statistics28(2), 565-580.
 • Hulland, J. (1999). Use of Partial Least Squares (PLS) in Strategic Management Research: A Review of Four Recent Studies. Strategic Management Journal, 20, 195-204.
 • Ivanova, I. A., Odinaev, A. M., Pulyaeva, V. N., Gibadullin, A. A., & Vlasov, A. V. (2020, April). The transformation of human capital during the transition to a digital environment. In Journal of Physics: Conference Series(Vol. 1515, No. 3, p. 032024). IOP Publishing.
 • Lessem, R., & Schieffer, A. (2016). Transformation management: Towards the integral enterprise. Routledge.
 • Majeed, M. T., & Ahmad, E. (2008). Human capital development and FDI in developing countries.
 • Merzlyakova, e., Obukhova, a., Kazarenkova, n., Aseev, o., & Zelenov, A. (2020). Transformation of human capital in the digital economy. In Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges(pp. 18128-18134).
 • Rastegar, A. A., & Golshahi, B. (2019). The Challenges of Relationship between Inividuals and Organization in Knowledge Based Companies. Management Studies in Development and Evolution28(92), 115-133. [In Persian].
 • Sima, V., Gheorghe, I. G., Subić, J., & Nancu, D. (2020). Influences of the industry 4.0 revolution on the human capital development and consumer behavior: A systematic review. Sustainability12(10), 4035.
 • Skuza, A., Scullion, H., & McDonnell, A. (2013). An analysis of the talent management challenges in a post-communist country: The case of Poland. The International Journal of Human Resource Management24(3), 453-470.
 • Sviridova, S. V., Kablashova, I. V., Shkarupet, E. V., & Khmeleva, G. A. (2019). Imperative of human capital management transformation in the development of economic systems. In GCPMED 2018-International Scientific Conference" Global Challenges and Prospects of the Modern Economic Development" (pp. 1355-1362).