شناسایی مهمترین معیارهای اخلاقی موثر در مدیریت و فرماندهی با الهام از منابع دینی با استفاده از تکنیک‌ AHP در آجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

2 استادیار دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر، نوشهر، ایران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

چکیده

ملاک انتخاب و انتصاب فرماندهان و مدیران بایستى بر اساس یک روند و فرآیند چندین ساله در محیط کارى کارکنان، احصاء و بر اساس معیارهاى اخلاقی موثر صورت پذیرد که قطعاً نتایج متفاوتى را نسبت به گذشته در پى خواهد داشت. در این تحقیق تلاش گردیده با بهره‌گیری از منابع دینی و ترکیب آن با تکنیک‌های ریاضی تصمیم‌گیری و روش‌های آماری، مهم‌ترین معیارهای اخلاقی مدیران و میزان اهمیت و تأثیر هر یک را شناسایی نموده، تا ضمن ارائه داده‌های مورد نیاز برای برنامه‌ریزی و تقویت معیارهای اخلاقی مدیران و فرماندهان آجا، الگو و معیاری مناسب برای ارزیابی اخلاقی آنان در مقام تعلیم و تربیت قشر عظیمی از جوانان و آینده‌سازان این مرز و بوم ارائه نماییم. این پژوهش کاربردی بوده و رویکرد آن، آمیخته (کیفی- کمی) است. ابزار گردآوری داده‌ها اسناد و مدارک (فیش برداری) و پرسشنامه می‌باشد. به-منظور شناسایی مهم‌ترین معیارهای اخلاقی موثر در فرماندهی و مدیریت ابتدا با مطالعه منابع دینی( قرآن، احادیث و نهج‌البلاغه) و نظرات کارشناسان و خبرگان آجا، معیارهای اولیه شناسایی و سپس با بهره‌گیری از تکنیک AHP و با استفاده از نرم‌افزار Expert Choice معیارها بر اساس میزان اهمیت به‌ترتیب; محبت و مهربانی، صداقت و وفای به‌عهد، نرم‌خویی و عفو و گذشت، عدالت و مساوات، تواضع و پرهیز از غرور، مشورت و پرهیز از تملق و چاپلوسی تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the most important ethical criteria in management and command inspired by religious sources using AHP technique in AJA

نویسندگان [English]

 • Omid Ardalan 1
 • Mahhamad Hassan Moslemi 2
 • Nader Shamami 3
1 Assistant Prof. in AJA command and staff University, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof. in Imam khomeini University, Noshar, Iran.
3 Faculty Member of AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The criteria for selecting and appointing commanders and managers should be based on a multi-year process in the employees' work environment, It should be counted and based on effective ethical criteria, which will definitely lead to different results than in the past.In this research, an attempt was made to use religious sources and combine it with mathematical decision-making techniques and statistical methods, Identify the most important ethical criteria of managers and the importance and impact of each, to provide the data needed to plan and strengthen the ethical standards of AJA managers and commanders, Provide a suitable model and criterion for their moral evaluation in the position of educating a large group of young people and future creators of this region.This research is applied and its approach is mixed (qualitative-quantitative). Data collection tools are documents (receipts) and questionnaires.In order to identify the most important ethical criteria in command and management, first by studying religious sources (Quran, Hadiths and Nahj al-Balaghah) and the opinions of AJA experts,Identify the initial criteria and then using the AHP technique and using the Expert Choice software, the criteria are ranked according to the importance;Love and kindness, honesty and fulfillment of the covenant, meekness and forgiveness, justice and equality, humility and avoidance of pride, consultation and avoidance of flattery and flattery were determined.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ethical Criteria
 • Religious Resources
 • Command and Management
 • Analytic Hierarchy Process (AHP)
 • دهخدا، علی اکبر و همکاران. (1373). لغت نامه دهخدا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • رضائیان، علی. (1390). اصول مدیریت، تهران: انتشارات سمت.
 • ری شهری، محمد. (1387). میزان الحکمه، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، حدیث 6192.
 • ساجدی نیا، محمدحسین. (1389). اصول و مبانی مدیریت اسلامی، تهران: انتشارات شهر آشوب.
 • سیدرضی، محمدبن حسین. (1382). نهج‌البلاغه، ترجمه محمد دشتی، قم: مؤسسه تحقیقاتی امیرالمؤمنین(ع).
 • شمالی، محمدعلی. (1389). علم اخلاق و فلسفه اخلاق: تاملی درباره حوزه‌‌های مختلف مطالعات اخلاقی، فصلنامه معرفت اخلاقی، 1 (3): 26-7.
 • شیخ حر عاملی. (1391). وسائل الشیعه، بیروت: انتشارات دار احیاء التراث العربی.
 • صبحی، حسن. (1386). رهبری، مدیریت و فرماندهی نظامی، تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین.
 • بورقانی فراهانی، سهیلا و رضایی، مصطفی. (1394). اخلاق حرفه ای در سازمان های رسانه ای. کتاب مهر، 5(16): 108-128.
 • قاسمی، اعظم و آیت الهی، حمیدرضا. (1386). بررسی انتقادی مبانی فلسفی دیدگاههای اخلاقی جان دیویی . اخلاق در علوم و فناوری، 2(2-1): 31-41.
 • قدسی پور، س. ح. (1389). فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP تهران: دانشگاه امیر کبیر.
 • قراملکی، فرامرز. (1388). درآمدی بر اخلاق حرفه‌‌ای، تهران: انتشارات سرمد.
 • قرآن کریم، ترجمه: الهی قمشه‌‌ای، مهدی، انتشارات الهادی، قم، سال 1387 ش، سوره‌های آل عمران(159)، شعراء(214)، طه(26).
 • قربانی‌‌زاده، وجه‌‌اله و مریم کریمان. (1388). عوامل درون سازمانی موثر بر اخلاق کاری کارکنان، فصلنامه پژوهش‌‌های مدیریت منابع انسانی، 1 (4).
 • کلینی، محمد. (1388). اصول کافی، تهران: انتشارات دارالکتب الاسلامیه.
 • کنز العمال، متقی هندی، انتشارات موسسه الرساله، بیروت، 1405 ق.
 • مجلسی، محمد باقر. (1362 ش). بحار الانوار، دار الکتب اسلامیه، تهران.
 • مطهری، مرتضی. (1377). آشنایی با علوم اسلامی حکمت عملی، چاپ اول. تهران: انتشارات صدرا.
 • مکارم شیرازی. (1376). مدیریت و فرماندهی در اسلام، قم: انتشارات چاپخانه حوزه علمیه.
 • نهج‌البلاغه، ترجمه: دشتی، محمد، انتشارات اندیشه هادی. قم، سال 1386 ش، نامه‌‌های 167، 146، 53، 50، 46، 45.
 • Malczewski, J. (1999). GIS and multicriteria decision analysis. John Wiley & Sons.
 • Saaty, T. L. (2017). The Analytical Hierarchy Process. Mc Graw Hill, NewYork.
 • Al-Shalabi, M. A., Mansor, S. B., Ahmed, N. B., & Shiriff, R. (2006, October). GIS based multicriteria approaches to housing site suitability assessment. In XXIII FIG congress, shaping the change, Munich, Germany, October (pp. 8-13).