بررسی چالش‌های مقابله با سامانه‌های هواپیمای بدون سرنشین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

2 استادیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

3 دانشیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

4 استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی چالش‌های مقابله با سامانه‌‎های هواپیمای بدون سرنشین در صحنه نبرد آینده و ارائه راهکار‌هایی برای حل مشکلات و موانع موجود می‌باشد. این پژوهش از نوع کاربردی است و از روش‌‎های مطالعه کتابخانه‌‎ای و مراجعه به اسناد و مدارک و ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده‌‎ها و از نمونه‎‌گیری هدفمند برای انتخاب حجم نمونه جامعه آماری مورد تحقیق استفاده‌شده است. برای وزن دهی و تعیین اولویت چالش‌‎های دفاع هوایی (سامانه‌های کشف، سامانه‌های فرماندهی و کنترل و سامانه‌های سلاح) بر متغیر وابسته (مقابله با سامانه هواپیماهای بدون سرنشین) از روش AHP استفاده شده است. نتایج حاصله از انجام تحقیق، نشان داد که متغیر‌های اصلی تحقیق با ضریب هماهنگی کمتر از 0. 1 بر مقابله با سامانه هواپیماهای بدون سرنشین تاثیر دارد. پیشنهادهای این تحقیق تاکید و اهتمام بیشتر فرماندهان دفاع هوایی بر چالش‌‌های قید شده به ترتیب نتایج تحقیق و نیز لزوم ارتقاء سامانه‌‌های دفاع هوایی در صحنه‌‎های نبرد آینده، با الویت اتخاذ استراتژی‌‎های دفاعی جامع و ارتقاء قابلیت‌‎های کشف هواپیماهای بدون سرنشین با سطح مقطع راداری کم و با‌به‌کارگیری فناوری‌های نوین در سامانه‌‎های سلاح بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the challenges of dealing with unmanned aircraft systems

نویسندگان [English]

 • Ardashir mohammadi 1
 • Hossin Navade toupchi 2
 • iraj forozan 2
 • Hossine Shokohi 3
 • Ebrahim Ejabi 4
1 Faculty Member of AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
2 Assistant of Prof. in Supreme National Defense University and Strategic Research, Tehran, Iran
3 Associate Prof. Of Supreme National Defense University and Strategic Research, Tehran, Iran
4 Assistant Prof. in AJA Command & Staff University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Examining the challenges of dealing with unmanned aircraft systems

Abstract

The purpose of this research is to examine the challenges of dealing with drone systems and its impact on the air defense system in the future battle scene and to provide solutions to solve the existing problems and obstacles. This research is of an applied type and library study methods and reference to documents and questionnaire tools were used to collect data and targeted sampling was used to select the sample size of the statistical population under research. AHP method has been used to weight and determine the priority of air defense challenges (detection systems, command and control systems, and weapon systems) on the dependent variable (combating drone systems). The results of the research showed that the main research variables with a correlation coefficient of less than 0.1 have an effect on dealing with the drone system. The suggestions of this research are the emphasis and attention of the air defense commanders on the stated challenges according to the results of the research, as well as the need to upgrade the air defense systems in the future battle scenes, with the priority of adopting comprehensive defense strategies and improving the capabilities of detecting drones. The passenger has a low radar cross-section and the use of new technologies in weapon systems.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Air defense
 • Drone systems
 • Battle scenes come
 • احمدیان, مهدی؛ پدرام, عبدالرحیم و زالی, سلمان. (1394). طراحی الگوی اولویت‌گذاری پابرجا در صنایع راهبردی. بهبود مدیریت، 9(4): 31-59.
 • پدرام، عبدالرحیم؛ احمدیان، مهدی، و مزلقانی، یوسف امیر. (1397). آینده پژوهی درحوزة محصولات ضد پهپاد با استفاده از اولویت گذاری پابرجا. آینده پژوهی دفاعی، 3(11 ): 143-164.
 • رستمی، محمود. (1386). فرهنگ واژه‌‌های نظامی، تهران: نشر ایران سبز
 • شهرآئینی، سید اسماعیل. (1394). " طراحی الگوی راهبردی چابک‌سازی یگان‌‌های عمده‌‌ی قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌‌الانبیاء(ص) آجا متناسب با تهدیدات ناهمطراز"، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • علی نژاد، مهدی. (1390). پهپادها چالش‎های امروز پدافند هوایی، فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی، 62 (105).
 • علی‌‌نژاد، مهدی. (1396). طراحی الگوی آرایه‌‌های پدافندی زمین بهوا در مقابله با تهدیدات علیه مناطق و مراکز حیاتی و حساس در افق چشم‌‌انداز 1404، تهران: انتشارات داعا.
 • گودرزی، ناصر. (1387). فناوریهای نظامی، نگاه 1 (4): 140.
 • محمدی سنجر، علی. (1385). فرهنگ اختصارات نظامی، تهران: نشر میعاد.
 • مختاریان، علی. (1381). پرنده‎های بدون سرنشین به عنوان اهداف کاذب، معاونت پشتیبانی، مهندسی و تحقیقات صنعتی– گروه پهپاد، سالنامه پهپاد، 11(1): 64.
 • Martins, B. O., Michel, A. H., & Silkoset, A. (2020). Countering the Drone Th reat. Peace Research Institute Oslo (PRIO).
 • Haider, A. (2014). Remotely Piloted Aircraft Systems in Contested Environ–ments. Joint Air Power Competence Centre JAPCC.
 • André Haider, ‘Unmanned Aircraft System Threat Vectors’, in ‘A Comprehensive Approach to Countering Unmanned Aircraft Systems’, JAPCC, 2020
 • André Haider, ‘A Comprehensive Approach to Countering Unmanned Aircraft Systems’, Joint Air Power Competence Centre (JAPCC), 2019. [Online]. Available: https: //www. japcc. org/portfolio/a-comprehensive-approach-to-countering-unmanned -aircraft -systems/. [Accessed 13 Aug. 2020].
 • Counter Unmanned Aircraft Systems Legal Authorities, S. Department of Homeland Security, 2019. Retireved from https: //www. dhs. gov/sites/default/files/publications/19_0502_cisa_dhs-cuas-legal-authorities-factsheet. Pdf
 • Castrillo, V. U., Manco, A., Pascarella, D., & Gigante, G. (2022). A review of counter-UAS technologies for cooperative defensive teams of drones. Drones, 6(3), 65.
 • Dictionary of Military and Assocaited Terms, 2015, Military-Strated
 • Gettinger, D. (2019). The drone databook. Center for the Study of the Drone.
 • Falanga, D., Kim, S., & Scaramuzza, D. (2019). How fast is too fast? The role of perception latency in high-speed sense and avoid. IEEE Robotics and Automation Letters, 4(2), 1884-1891.
 • Deepan Sarma and Paul Quinn, eds., “D3. 1 – Data protection, Social, Ethical and Legal Frameworks,” Diginext, Advanced hoListic Adverse Drone Detection, Identification Neutralisation program, February 2018. http: // eu/wp-content/uploads/2018/04/ALADDIN_D3. 1_DataProtectionSoEL_Framework_V1_0_PU. pdf
 • Dan Gettinger and Arthur Holland Michel, “Drones at Home: Drone Incidents,” Center for the Study of the Drone, 2017. http: //dronecenter. bard. edu/drones-at-homedrone- incidents
 • Martins, B. O., Michel, A. H., & Silkoset, A. (2020). Countering the Drone Th reat. Peace Research Institute Oslo (PRIO).
 • Balamurugan, G., Valarmathi, J., & Naidu, V. P. S. (2016, October). Survey on UAV navigation in GPS denied environments. In 2016 International conference on signal processing, communication, power and embedded system (SCOPES) (pp. 198-204). IEEE.
 • Letter from John R. Dermody, P. E., Director, Office of Airport Safety and Standards, U. S. Federal Aviation Administration, May 7, 2019. https: //www. faa. gov/airports/ airport_safety/media/Updated-Information-UAS-Detection-Countermeasures-Technology Airports-20190507. Pdf
 • Brooks, S. H., Jacobus, C., Kohestani, C. G., Stikar, J. A., & Faye, E. J. (2019). Counter unmanned aircraft systems market survey (uur) (No. SAND-2019-2801). Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States).
 • Waxman, M. C. (2018). The Caroline Affair in the Evolving International Law of Self-Defense. Matthew Waxman, The Caroline Affair in Evolving International Law of Self-Defense,(Aug. 28, 2018), The LawFare Book Review, Columbia Public Law Research Paper, (14-600).
 • NATO Standardization Office (NSO), ‘ATP-3. 3. 8. 1 Minimum Training Requirements for Unmanned Aircraft Systems (UAS) Operators and Pilots’, Edition B Version 1, May 2019.
 • Paulina Glass, “Russia’s New Arctic Drones Are Built to Spot Ships,” Defense One, December 11, 2018. https: // defenseone. com/technology/2018/12/ russias- newarctic- drones-are-built-spot-ships/153444/
 • Crino, S., & Dreby, A. (2019). Drone Technology Proliferation in Small Wars. Small Wars Journal, 3.
 • Walker-Roberts and M. Hammoudeh, Written evidence submitted by Manchester Metropolitan University, U. K. Parliament Defense Committee, Domestic Threat of Drone Inquiry, May 9, 2019. data. parliament. uk/writtenevidence/ committeeevidence. svc/evidencedocument/ defence- committee/domestic-threat-of-drones/written/ 101797. html
 • The NATO Countering Unmanned Aircraft System Working Group (NATO C-UAS WG) has been formally established through the approval of the Countering Class I UAS practical framework, endorsed by NATO’s Defense Ministers on their meeting on 13–14 Feb. 2019.
 • Zeng, Y., Lyu, J., & Zhang, R. (2018). Cellular-connected UAV: Potential, challenges, and promising technologies. IEEE Wireless Communications, 26(1), 120-127.