کاهش نویز آکوستیکی زیردریایی در عملیات زیرسطحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، تهران، ایران.

چکیده

انتشار نویز آکوستیکی در زیردریایی از اهمیت بسیار بالایی در آشکارسازی موقعیت یگان برخوردار است؛ کــاهش نویزهای آکوستیکی باعث مخفی ماندن زیردریـایی از دید دشمن و هم‌چنین سامانه‌های سـوناری زیردریایی کارایی بالاتری (آشکارسازی) پیدا می‌کند. منابع تولید نویز، به سه دسته نویز بدنه، تجهیزات داخلی و سامانه تحرک به‌ویژه نویز پروانه تقسیم‌بندی می‌گردد. هدف محقق شناسایی منابع نویز آکوستیکی زیردریایی و روش‌های کاهش آن می‌باشد. نوع این مقاله، کاربردی و روش اجرا توصیفی با رویکرد آمیخته است که محقق قصد دارد با جمع‌آوری اطلاعات واقعی و مبسوط منابع نویز آکوستیکی زیردریایی، روش‌های کاهش نویز را در عملیات زیرسطحی مورد بررسی علمی قرار دهد. در این مقاله پژوهشی حجم جامعه آماری محدود و مختص به واجدین شرایط در تحقیق که در ناوتیپ زیرسطحی منطقه یکم امامت نداجا/ بندرعباس خدمت می‌نمایند، به تعداد 86 نفر در نظر گرفته شده و بنابراین حجم نمونه منطبق با حجم جامعه آماری به صورت تمام شمار و به تعداد همان 86 نفر می‌باشد. محقق در نهایت پس از جمع‌آوری منابع، با استفاده از روش آماری متناسب (همبستگی)؛ با انجام آزمون‌های آلفای کرونباخ و پیرسون روابط بین متغیرها را با کاهش نویز بررسی نموده است. اطلاعات مورد استفاده در این مقاله پژوهشی، به دو روش کتابخانه‌ای و میدانی جمع‌آوری شده که در روش کتابخانه‌ای در ابتدا با مطالعه اسناد و مدارک قطعی و مستند موجود و نیز وبگاه‌های معتبر؛ اطلاعات موردنظر گرد‌آوری و در روش میدانی هم با انجام مصاحبه با صاحب‌نظران و خبرگان مرتبط با موضوع این مقاله پژوهشی و نیز ارائه پرسش‌نامه به جامعه آماری اطلاعات مورد نیاز جمع‌آوری استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل در این مقاله پژوهشی به دو صورت کیفی و کمّی (با استفاده از روش‌های آمار توصیفی/ نرم‌افزار SPSS و اکسل) انجام شده است. محقق در نهایت بـه ایـن نتیجـه رسیده‌ است که در تمام مراحل طراحی و ساخت، ضمن بررسی منابع تولید نویز زیردریایی، بایستی روش‌های فعال و غیرفعال مؤثر در کاهش نویز با اولویت سامانه تحرک، بدنه و در نهایت تجهیزات داخلی مورد توجه قرارگیرد تا امکان اجرای عملیات زیرسطحی در اختفای کامل فراهم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reduction of submarine acoustic noise in subsurface operation

نویسندگان [English]

 • Ramin Nejati 1
 • Gholam Reza Tahani 2
 • Mohmoud baratian 2
1 MSc. in Defensive Management, AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
2 Faculty Member of Command and Staff University. Tehran. Iran.
چکیده [English]

Submarines can be identified in several ways, which acoustic noise is one of the most important of them. In submarines, the highest score is acoustic stealth. Acoustic noise emission is very important in detecting the position of the submarine; Because it can be emissioned at high speed and over long distances according to the nature of the sea environment and can be detected and classified. Considering the impact that submarines had on World Wars I and II as a result of the war and the importance of their presence in naval wars, reducing acoustic noise, in addition to hiding the submarine from the enemy, makes submarine sonar systems more efficient (in detecting operation). Sources of noise production in submarines are divided into three categories: hull noise, internal machinery and equipment, and propulsion system, especially submarine propeller noise. In this research while studying on the source of noise production in submarine, the active and inactive methods for reducing the submarine acoustic noise has been investigated. The first step in eliminating or reducing noise and controlling it, is to know the mechanisms of noise production and emission, so that subsurface operations can be performed in complete secrecy. In order to reduce noise, we can use the first effective methods that are applied directly to the source of noise as well as the secondary method (active and inactive) that is applied to the emission path and the submarine hull. This research is an applied, descriptive method with a mixed approach that collecting real and detailed information, the researcher has expressed the methods of reducing acoustic noise in subsurface operations. In this study, the value of the statistical population is limited and specified to the subsurface flotilla of the first naval district in Strategic Navy of the Army of the Islamic Republic of Iran (I.R.I.N). Therefore, the sample size corresponds to the size of the statistical population of 86 people. Finally, after collecting the data, the researcher performed Cronbach's alpha tests and T-test to investigate the relationships between variab les with noise reduction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Noise
 • Acoustic
 • Submarine
 • Sonar
 • آزاد، حسین. (1387). سلاح و تجهیزات زیرسطحی و مین، نوشهر: انتشارات دانشگاه علوم دریایی حضرت امام خمینی (ره)، نوشهر.
 • آزاد، حسین و حسینی، سید جواد. (1387). سلاح و تجهیزات زیرسطحی، نوشهر: دانشگاه امام خمینی (ره).
 • امیری، فرهاد. (1394). افزایش قابلیت اختفاء یگان‌های زیرسطحی نداجا در ابعاد آکوستیکی مغناطیسی و حرارتی، کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی دوره نهم دافوس آجا.
 • پارسا حسین، منوچهر. (1391). آشنایی با عملکرد سیستم گیربکس، تهران: نشر امیرعلی.
 • خورشیدی، شاپور. (1384). سیستم‌های کاهش آلودگی صوتی به‌صورت فعال و وفقی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، بهار.
 • راهی، مهدی و وحید، زارع پور. (1389). کاهش اثر صوتی کشتی‌ها و زیردریائی‌ها، دوازدهمین همایش صنایع دریایی، مهرماه.
 • سهیلی فر، محمدرضا. (1386). مقدمه‌ای بر سیستم سونار، ترجمه: نشر اتحاد تهران.
 • طحانی، غلامرضا و صفری‌نژاد، احمد. (1392). پدافند غیرعامل زیرسطحی، تهران: انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
 • عبدالله نژاد، مهدی. (1395). بررسی و تحلیل کاهش نویز در پروانه زیردریایی، مجموعه مقالات هجدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران.
 • فیضی چکاب، محمدامین و قدیمی، پرویز. (1393). بررسی تأثیرات افزایش تعداد پره و استفاده از داکت در کاهش نوفه صوتی پروانه‌های مغروق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مجله انجمن مهندسی صوتیات ایران.
 • قاسم‌کاشی، مجید. (1386). کارشناس فنی معاونت صنعت و معدن، بررسی منابع تولید نویز آکوستیکی در دریا، همایش صنایع دریایی مازندران.
 • مونسان، محمد و مهین روستا، کاظم. (1385). تاریخچه فناوری زیردریایی‌های آلمانی، تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
 • Defence, R. & Canada, D. (2002). Acoustic Signatures, www.atlantic.drdc.rddc.gc.ca.
 • Fischer, W. (2000). Noise Control Engineering, ty, nwww.noise-control.com.
 • A. Beatle. (1996). Submarine Stealth and Detection, by. NAVAL FORCE 10(3), 257-271.
 • Shar, P., & Li, X. R. (2000). Passive sonar fusion for submarine c/sup 2/systems. IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine, 15(3), 29-34.
 • Ships Silencing Program, Diuision Officer Training
 • William, H. (1998). Next generation stealth submarines. Sea Technology, 59-62.
 • Wolfgang Neigenfind. (1989). Noise Reduction Measures on Board Submarines" by, NAVAL FORCE: NO. V-VOL.X.