مطالعه تطبیقی تیپ‌های رزمی مستقر در قرارگاه منطقه‌ای شمال شرق نزاجا از منظر پدافندغیرعامل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

2 پژوهشگر علوم نظامی و فناوری، شیراز، ایران.

چکیده

امروزه تحول در روش‌های جنگی و توسعه جنگ افزارها بر ضرورت افزایش روش‌های دفاعی از جمله پدافند غیرعامل در راستای حفظ قدرت دفاعی یگان‌های رزمی می‌افزاید. لذا این پژوهش با هدف مطالعه تطبیقی تیپ‌های رزمی مستقر در قرارگاه منطقه‌ای شمال شرق نزاجا از منظر پدافندغیرعامل انجام شده است. با توجه به موقعیت مکانی برخی از تیپ‌های این قرارگاه در استان‌های مرزی و اهمیت ویژه آن‌ها، برخورداری از عمده قوا و منابع نظامی، رعایت ملزومات پدافند غیرعامل، تاثیر شایانی در حفظ قدرت دفاعی آن‌ها خواهد داشت. از این رو، در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، تعداد 10شاخص پدافندغیرعامل که به وسیله مطالعات کتابخانه‌ای انتخاب گردیده است، توسط 20 نفر از متخصصان حوزه نظامی در طیف لیکرت با یکدیگر مقایسه شده و سپس به وسیله تکنیک مکبث مورد ارزیابی قرار گرفته است که به دلیل ملاحظات امنیتی با کدگذاری به ارزیابی آن‌ها پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تکنیک بر اهمیت شاخص‌های پراکندگی و استتار بیش از سایر شاخص‌ها تاکید می‌نماید. کاربرد این معیارها با توجه به ضریب اهمیت آن‌ها در روش پرامیتی نشان داد که، تیپ 37 م از منظر رعایت شاخص‌های پدافند غیرعامل در رتبه اول قرار دارد. تیپ‌های 15ش و 27 ق نیز از منظر پدافند غیرعامل قابل قبول می‌نمایند. اما تیپ‌های 25 چ، 17 ت، 38 ت و 23 گ از منظر پدافندغیرعامل با بحران مواجه هستند. لذا تجدید نظر در وضعیت این تیپ‌ها باتوجه به تفاوت اهمیت شاخص‌های پدافند غیرعامل و در اولویت قرار دادن شاخص‌های مهم‌تر تاثیر به سزایی در افزایش قدرت پدافند غیرعامل در این تیپ‌ها خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of combat garrisons stationed in the northeastern regional of ground force from the perspective of passive defense

نویسندگان [English]

 • Reza Jafarzadeh 1
 • Morteza Nikkou 2
1 MSc. in Defensive Management, AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
2 Researcher in Military Science and Technology Center, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Today, the evolution of methods of warfare and the development of weapons add to the need of increasing defense methods, including attention to the requirements of passive defense in order to increase the defense power of combat units. Therefore, this study was conducted with the aim of comparative study of combat garrisons stationed in the northeastern regional of ground force from the perspective of passive defense. Considering the location of some units of this base in the border provinces, having major forces and military resources and the special importance of these units, observing the requirements of passive defense, will have a significant impact on increasing their defense power. Therefore, in this descriptive-analytical study, the importance of 10 passive defense indices selected by library studies was compared by 20 military experts in the Likert spectrum and then evaluated by Macbeth technique, due to protective consideration, they have been analyzed by coding. The results of this technique emphasize the importance of scatter and camouflage indices more than other indices. The application of these criteria, considering their coefficient of importance in the Prometheus method, showed that the 37 M Brigade is in a very good position in terms of observing passive defense indicators. 15 Sh and 27 Q brigades are also acceptable. But the brigades of 25 ch, 17 T, 38 T and 23 G are facing a crisis in terms of passive defense.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Passive Defense
 • Combat garrisons
 • Northeastern Nezaja Camp
 • Mashhad
 • ارشادمنش، حمیدرضا. (1396). صیانت از جمعیت شهری در برابر تهدیدات دشمن با رویکرد پدافندغیرعامل (مورد مطالعه کلانشهر تهران)، نشریه مدیریت شهری. 16 (49): 429-409.
 • اکبری، عباس. (1385). پدافند غیر عامل، آشنایی با روش‌هایی از استتار. نشریه شماره9. تهران: نشر معاونت پدافند غیر عامل قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص).
 • باغبان، ساجده.؛ آراسته، مژگان؛ خاکپور، براتعلی و دانشور، مریم. (1400). طیف‌سنجی محلات منطقه 1 مشهد با مقایسه رویکردهای رشد هوشمند و پدافند غیرعامل و کاربرد تکنیک مکبث و الکتره، جغرافیا و توسعه فضای شهری.
 • باغبان، ساجده؛ آراسته، مژگان و امیرفخریان، مصطفی. (2018). تحلیل میزان تحقق پذیری اصول پدافند غیرعامل در بافت کالبدی_خدماتی خیابان خیام، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت شهری، مهندسی عمران و تکنولوژی در معماری مدرن، رم.
 • باقری، محمدحسن. (1387). جنگ آینده از منظر آماد و پشتیبانی، فصلنامه علوم و فنون نظامی، 5 (11): 91-69.
 • بیگ بابایی، بشیر. (1389). شهر و برنامه ریزی شهری. تهران: نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان.
 • پاشازاده، منوچهر؛ سیدین، افشار و پارسای مقدم، مهدی. (1396). تحلیل نقاط بهینه استقرارگاه‌های نظامی برمبنای ملاحظات دفاعی و امنیتی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: استان اردبیل)، فصلنامه مدیریت نظامی، 17(2): 23-51.
 • پور محمدی، محمدرضا. (1393). برنامه ریزی کاربری اراضی شهری. تهران: نشر تهران، سمت.
 • پیران، احمد؛ کاظمی، مجید و نصرالله زاده، یحیی. (1385). پدافند غیر عامل. تهران: نشر دانشگاه افسری امام علی(ع).
 • جعفرزاده، جعفر و ولی‌زاده کامران، خلیل. (1396). مکان یابی پادگان نظامی در شهر اردبیل با رویکرد پدافندغیرعامل (با استفاده از تلفیق سنجش از دور، GIS و روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره)، نشریه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 9(32): 41-52.
 • حسین زاده دلیر، کریم؛ ملکی، کیومرث و شفاعتی، آرزو. (1391). پدافندغیرعامل و توسعه پایدار شهری با تاکید بر کاربری‌های تهدیدپذیر کلانشهر تبریز از منظر جنگ، نشریه جغرافیا و پایداری محیط،2(5): 24-1.
 • حنفی، علی؛ بیات، حمیدرضا و نعمتی، امیرحسین. (1398). ارزیابی تاثیر عوامل جغرافیایی بر دفاع غیرعامل در مناطق مرزی ایران و افغانستان (با تاکید بر مکان‌یابی مراکز نظامی)، نشریه مدیریت نظامی، 19(3):60-33.
 • خبازی، مصطفی؛ صباحی گراغانی، یاسر و ناظری، بهاره. (1397). ارزایابی معیارهای مکان‌گزینی پادگان‌های نظامی بر اساس راهبردهای پدافند غیر عامل در برابر تهدیدات احتمالی آینده (مطالعه موردی: پادگان صفر پنج شیراز)، آینده پژوهی دفاعی، 3(9): 135-111.
 • دفتر مقررات ملی ساختمان. (1391). مبحث بیست و یکم: پدافند غیرعامل، تهران: توسعه ایران.
 • رحیم‌زاده مدنی، کاوه؛ فرجی راد، خدر و سیدعلیپور، سیدخلیل. (1398). شناسایی و ارزیابی و طراحی مراکز انتظامی با رویکرد پدافندغیرعامل (مورد مطالعه مراکز انتظامی شهر پردیس)، نشریه پژوهش‌های جغرافیای انتظامی، 7(27): 72-47.
 • زیاری، کرامت الله. (1379). برنامه ریزی شهرهای جدید. تهران: نشر تهران، سمت.
 • سیاست‌های کلی: ابلاغیه مقام معظم رهبری تا پایان سال 1393. (1398). معاونت پژوهش، اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل.
 • طهماسبی، پدرام. (1386). پدافندغیرعامل، استتار. تهران: نشر مرکز آموزشی مهندسی نزاجا.
 • عبادی‌نژاد، سیدعلی و بهرام‌آبادی، بهروز. (1395). مکان‌یابی پاسگاه‌های مرزی و تعیین مناطق مستعد نفوذ با استفاده از سیستم استتنتاج فازی و GIS (مطالعه موردی: محدوده نوار مرزی شهرستان نهبندان)، فصلنامه مدیریت نظامی، 16(3): 92-63.
 • علی‌نژاد، مهدی و عابدی، یونس. (1393). تحلیل جغرافیایی نوار مرزی ایران و پاکستان از منظر دفاع و امنیت (بر اساس داده‌های GIS)، نشریه پژوهش‌نامه مطالعات مرزی، (5): 28-1.
 • فارسی، حمید و زوارزاده، غلامعلی. (1397). نقش حفاظت فیزیکی در حفاظت اماکن حیاتی و حساس. تهران: دانشگاه جامع امام حسین (ع).
 • کامران، حسن و حسینی امینی، حسن. (1391). کاربرد پدافند غیرعامل در برنامه­ریزی شهری و منطقه­ای (نمونه موردی: شهریار). فصلنامه علمی_ پژوهشی فضای جغرافیایی، 12(38): 237_215.
 • کامران، حسن و حسینی امینی، حسن. (1390). کاربرد پدافند غیر عامل در برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای (مطالعه موردی: شهریار). فصلنامه علمی_پژوهشی فضای جغرافیایی، 12 (38): 237-215.
 • کاملی، محسن؛ مطوف، شریف و حسینی، سیدباقر. (1396). الزامات معمارانه پدافندغیرعامل در طراحی ایستگاه مترو با استفاده از تکنیک دلفی، نشریه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی، 5(2): 81-91.
 • لطفی، احمد؛ حنفی، علی و عباس‌زاده، ناصر. (1395). مکان‌یابی نقاط بهینه برای اردوگاه‌های دانشگاه امام علی(ع) با استفاده از GISو مدل برنامه‌ریزی خطی. فصلنامه مدیریت نظامی، 16(2): 46-23.
 • محمدی، سعدی؛ سعیدی، مهدی و منوچهری، سوران. (1397). تحلیل و پهنه‌بندی فضایی استقرار نواحی روستایی مرزی با تاکید بر اصول پدافندغیرعامل. مطالعه موردی: روستاهای شهر مریوان، فصلنامه علمی-پژوهشی اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، 28(110): 239-225.
 • مصلی‌نژاد، عباس. (1393). نشانه شناسی هویت اررش‌های دینی و نوسازی در پدافندغیرعامل، فصلنامه سیاست، 44 (3): 526-505.
 • موحدی‌نیا، جعفر. (1386). اصول و مبانی پدافند غیرعامل، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
 • نصیرپور، غلام‌رضا و شاملو، رضا. (1398). ارتقاء توان رزمی گردان‌های زمین به هوای قرارگاه پدافندهوایی خاتم الانبیا (ص) آجا، فصلنامه علوم و فنون نظامی، 15(50): 8106-87.
 • نصیری، محمدرضا. (1388). ارائه مدل مکانیابی مراکزحساس وحیاتی با توجه به اصول پدافندغیرعامل، پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع گرایش سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه علم وصنعت دانشکده صنایع.
 • Amaral, T. M., & Costa, A. P. (2014). Improving decision-making and management of hospital resources: An application of the PROMETHEE II method in an Emergency Department. Operations Research for Health Care3(1), 1-6.
 • Bana e Costa, C. A., & Vansnick, J. C. (1997). A theoretical framework for measuring attractiveness by a categorical based evaluation technique (MACBETH). In Multicriteria analysis(pp. 15-24). Springer, Berlin, Heidelberg.
 • Cao, Y., & Zhang, Y. (2018). The fractal structure of the Ming Great Wall Military Defense System: a revised horizon over the relationship between the Great Wall and the military defense settlements. Journal of Cultural Heritage33, 159-169.
 • Clanahan, C. M. (2021). Urbanized defense communities: A literature review on the policies, politics, and planning of military readiness and local Land use in the United States. Journal of Planning Literature36(3), 358-372.
 • Corson, M., & Jasperro, C. (2007). An All-Hazards Approach to US Military Base Camp Site Selection. The Geographical Bulletin48(2), 75-84.
 • Ercan, C., & Kale, İ. (2017). The role of space in the security and defence policy of Turkey. A change in outlook: Security in space versus security from space. Space Policy42, 17-25.
 • Liu, Q., Ruan, X., & Shi, P. (2011). Selection of emergency shelter sites for seismic disasters in mountainous regions: Lessons from the 2008 Wenchuan Ms 8.0 Earthquake, China. Journal of Asian Earth Sciences40(4), 926-934.
 • Lopes, A. P. F., Muñoz, M. M., & Alarcón-Urbistondo, P. (2018). Regional tourism competitiveness using the PROMETHEE approach. Annals of Tourism Research73, 1-13.
 • McKenzie, S., & Massingham, E. (2021). Taking Care Against the Computer: Precautions Against Military Operations on Digital Infrastructure. Journal of International Humanitarian Legal Studies12(2), 224-250.
 • Mendoza, G. A., Anderson, A. B., & Gertner, G. Z. (2002). Integrating multi-criteria analysis and GIS for land condition assessment: Part 2—Allocation of military training areas. Journal of Geographic Information and Decision Analysis6(1), 17-30.
 • Ostovare, M., & Shahraki, M. R. (2019). Evaluation of hotel websites using the multicriteria analysis of PROMETHEE and GAIA: Evidence from the five-star hotels of Mashhad. Tourism Management Perspectives30, 107-116.
 • Seddiki, M., Anouche, K., Bennadji, A., & Boateng, P. (2016). A multi-criteria group decision-making method for the thermal renovation of masonry buildings: The case of Algeria. Energy and Buildings129, 471-483.
 • United States. National Energy Policy Development Group, & United States. President (2001-2009: Bush). (2001). Reliable, Affordable, and Environmentally Sound Energy for America's Future: Report of the National Energy Policy Development Group. US Government Printing Office.