توسعه الگوی ارتقای اثربخشی کلاس‌های علمی-نظامی با درنظر گرفتن نقش میانجی و دوسویه ویژگی‌های بینشی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه افسری امام علی(ع)، تهران، ایران

چکیده

هدف این مقاله، توسعه الگوی ارتقای اثربخشی کلاس‌های علمی-نظامی با در نظر گرفتن نقش میانجی و دوسویه ویژگی‌های بینشی دانشجویان یک مرکز آموزش عالی نظامی است. برای این منظور یک فرضیه اصلی و هفت فرضیه فرعی طراحی شدند. این مقاله از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی-پیمایشی و مقطعی است. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه استادان مرکز آموزش عالی موردمطالعه در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399، است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه محقق‌ساخته‌ای است، که روایی آن به روش محتوا و پایایی آن نیز با محاسبه آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی نوع اول مورد تأیید قرار گرفت. تعداد 435 پرسشنامه تکمیل گردید. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج بیانگر آن است که فرضیه اصلی (بر اساس شاخص شمول واریانس) و همه فرضیه‌های فرعی تحقیق (بر اساس t-Value) مورد تأیید قرار گرفتند. به بیانی دیگر وجود کانال‌های ارتباطی کارآمد بین استادان و فرماندهان و نیز ویژگی‌های تربیتی، فردی، انضباطی و بینشی دانشجویان بطور مثبت و معناداری بر ارتقای اثربخشی کلاس‌های علمی-نظامی دانشجویان دانشگاه نظامی موردمطالعه تأثیر می‌گذارند. البته از میان این پنج بُعد، بُعد ویژگی‌های بینشی دانشجویان با ضریب مسیر 0.99، بیشترین تأثیر را در مدل دارد، زیرا تغییری به اندازه یک انحراف معیار در بُعد ویژگی‌های بینشی دانشجویان موجب ایجاد تغییری به اندازه 0.99 انحراف معیار در الگوی ارتقای اثربخشی کلاس‌های علمی-نظامی خواهد شد. همچنین ویژگی‌های بینشی دانشجویان، علاوه بر اثرگذاری مستقیم قوی (با مقدار ضریب مسیر 99%) نقش میانجیگری کامل بین ویژگی‌های تربیتی دانشجویان و ویژگی‌های فردی آنها با ارتقای اثربخشی کلاس‌های علمی-نظامی دانشجویان را ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a model for promoting the effectiveness of military-scientific classes by considering the mediating and two-way role of students' cognitive characteristics

نویسنده [English]

 • Mohammad Abasiyan
Assistant Prof. Officer University of Imam Ali, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this article is to develop a model for improving the effectiveness of military-scientific classes by considering the mediating and two-way role of students' cognitive characteristics in a military higher education center. For this purpose, one main hypothesis and seven sub-hypotheses were designed. This article is applied in terms of purpose and descriptive-survey and cross-sectional in terms of method. The statistical population of the study includes all professors of the higher education center studied in the second semester of the academic year 1399-1400. The data collection tool is a researcher-made questionnaire, the validity of which was confirmed by content method and its reliability was confirmed by calculating Cronbach's alpha and factor analysis. 435 questionnaires were completed. Structural equation model was used to test the research hypotheses. The results indicate that the main hypothesis (based on the Variance Accounted For index) and all sub-hypotheses of the research (based on t-value) were confirmed. In other words, the existence of effective communication channels between professors and commanders as well as educational, personal, disciplinary and cognitive characteristics of students have a positive and significant effect on promoting the effectiveness of military-scientific classes of military university students under study. Of these five dimensions, however, the dimension of students' cognitive characteristics with a path coefficient of 0.99 has the greatest impact on the model, because a change of as much as a standard deviation in the dimension of students' cognitive characteristics will cause a change of as much as 0.99 standard deviation in the pattern of improving the effectiveness of scientific-military classes. Also, students' cognitive characteristics, in addition to a strong direct effect (with a path coefficient of 99%) play the role of complete mediation between students' educational characteristics and their individual characteristics by promoting the effectiveness of students' scientific-military classes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Evaluation
 • Effectiveness Promotion
 • Military-Scientific Classes
 • Cognitive Characteristic
 • ابراهیمی، مریم؛ هواسیان، سارینا؛ زارعی ممر، پرستو و شکریان چم سورک، مریم. (1400). بررسی نقش و اهمیت معلمان و والدین در بهبود کیفیت آموزش مجازی در مقطع ابتدایی، اولین کنفرانس بین‌المللی علوم تربیتی، روانشناسی و علوم انسانی.
 • تقی‌پور، حسینعلی؛ کشاورز لشکناری، روح‌اله و یوسف رشیدی، علی‌اصغر. (1396). دانش محتوایی روش‌های معلمی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، کنفرانس پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی، دوره 1.
 • جعفری سرخه دیزج، سعیده. (1400). بررسی رابطه کمال‌گرایی والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان، اولین کنفرانس بین‌المللی علوم تربیتی، روانشناسی و علوم انسانی.
 • حسین‌پور، رضا؛ رضایت، ‌غلامحسین و صیادنقاب، قربان. (1398). طراحی الگوی ارزشیابی اثربخشی دوره‌های تربیتی و آموزشی سازمان نظامی، پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی. 44 (27): 25-57.‎
 • کاویانی، حسن و نصر، احمدرضا. (1395). سنتزپژوهی چالش‌های برنامه‌های درسی آموزش عالی کشور در دهه اخیر و راهکارهای پیش‌رو، دوفصلنامه مطالعات برنامه آموزش عالی، 7 (13): 34-7.
 • کاویانی، حسن؛ لیاقت‌دار، محمدجواد؛ زمانی، عشرت و عابدینی؛ یاسمین. (1396). فرآیند یادگیری در کلاس معکوس: بازنمایی از برنامه درسی تجربه شده در آموزش عالی. دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 8 (15): 214-179.
 • کاویانی، حسن؛ لیاقت‌دار، محمدجواد؛ زمانی، عشرت و عابدینی؛ یاسمین. (1396). چارچوب نظری کلاس ‌معکوس: ترسیم اشاره‌هایی برای یادگیری فراگیرمحور، پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت، 7 (2): 59-78.‎
 • کاویانی، حسن؛ لیاقت‌دار، محمدجواد؛ زمانی، عشرت و عابدینی؛ یاسمین. (1397). الگوی برنامه‌ریزی درسی در کلاس معکوس: سنتزپژوهی روش‌ها، دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، 6 (11): 203-271.‎
 • کاویانی، حسن؛ لیاقت‌دار، محمدجواد؛ زمانی، عشرت و عابدینی؛ یاسمین. (1397). بازنمایی تجارب دانشجویان از یادگیری فعال در کلاس معکوس: پژوهشی پدیدارشناسانه. فصلنامه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 8 (4) (پیاپی 32): 111-138.
 • میکائیلو، غلامحسین و انتصارفومنی، غلامحسین. (1391). بررسی رابطه بین فعالیت‌های بعد از مدرسه (انجام تکلیف، میزان مطالعه و شرکت در کلاس‌های خصوصی) با پیشرفت تحصیلی ریاضی، نشریه علمی آموزش و ارزشیابی. 5 (19): 25-13.
 • Atieno, Lydia (2018), why parent-teacher connection is important, Available in: https://www.newtimes.co.rw/children-education/why-parent-teacher-connection-important.
 • Brathwaite, K. J. (2018). Effective in battle: conceptualizing soldiers’ combat effectiveness. Defence Studies18(1), 1-18.
 • Cano, S. R., Alonso, P. S., Benito, V. D., & Villaverde, V. A. (2021). Evaluation of motivational learning strategies for children with dyslexia: A FORDYSVAR proposal for education and sustainable innovation. Sustainability13(5), 2666.
 • Dan, A., & Simon, E. (2021). WhatsApp: Communication between Parents and Kindergarten Teachers in the Digital Era.
 • Drain, J. R., Sampson, J. A., Billing, D. C., Burley, S. D., Linnane, D. M., & Groeller, H. (2015). The effectiveness of basic military training to improve functional lifting strength in new recruits. The Journal of Strength & Conditioning Research29, S173-S177.
 • Kline, R.B. (2011). Principles & Practice of Structural Equation Modeling. Second Edition, New York: The Guilford Press.
 • Lin, Y., Su, H. Y., & Chien, S. (2006). A knowledge-enabled procedure for customer relationship management. Industrial marketing management35(4), 446-456.
 • Maqableh, M., Jaradat, M., & Azzam, A. (2021). Exploring the determinants of students’ academic performance at university level: The mediating role of internet usage continuance intention. Education and Information Technologies26(4), 4003-4025.
 • Serdyukov, P. (2017). Innovation in education: what works, what doesn’t, and what to do about it?. Journal of Research in Innovative Teaching & Learning.
 • Taris, T. W. (2002). BM Byrne, Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum, 2001 0-8058-3322-6. European Journal of Work and Organizational Psychology11, 243-246.
 • Toddler & Twos (2016), The Importance of Parent-Teacher Communication,Availablein:https://www.thecompassschool.com/blog/parent-teacher-communications.
 • khamenei.ir., www.leader.ir. & www.aja.ir.