طراحی الگوی اثربخش توانمندسازیِ روان‌شناختی کارکنان دانشگاه‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر تکنیک دلفی فازی (مطالعه‌ی موردی: دانشگاه فرماندهی و ستاد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، آموزش و پرورش استان همدان، همدان، ایران.

چکیده

کارکنان زمانی می‌توانند به‌خوبی از عهده وظایف محوله برآیند که از مهارت، دانش و توانایی لازم برخوردار بوده و اهداف سازمان را به‌خوبی بشناسند؛ ابزاری که می‌تواند در این زمینه به کمک مدیران بشتابد فرآیند توانمندسازی روان­شناختی است. پژوهش حاضر به بررسی ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های الگوی اثربخش توانمندسازیِ روان­شناختی کارکنان دانشگاه‌های آجا از دیدگاه خبرگان این سازمان پرداخت. پژوهش، ازنظر هدف، کاربردی، ازنظر رویکرد، کیفی و ازنظر روش تحقیق، توصیفی اکتشافی بود. مشارکت‌کنندگان در پژوهش را همه‌ی خبرگان دافوس آجا در حوزه‌ی توانمندسازی روان­شناختی که غنی از اطلاعات بودند و بینشی عمیق نسبت به پدیده موردنظر داشتند تشکیل دادند. روش انتخاب مشارکت‌کنندگان هدفمند بود و انتخاب تعداد ایشان تا رسیدن به حد اشباع نظری، ادامه یافت (در این پژوهش، اشباع نظری در حد 10 خبره به دست آمد). ابزار سنجش، یک پرسش‌نامه‌ی 60 سؤالی نیمه ساختاریافته پژوهشگر ساخته بود که با بررسی یافته‌های پیشین، گردآوری و سپس به کمک فن دلفی فازی در دو مرحله، برای خبرگان ارسال و درنهایت 61 سؤال نهایی حاصل شد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که الگوی اثربخش توانمندسازی روان­شناختی کارکنان دانشگاه‌های آجا، مشتمل بر 3 بعد فردی، سازمانی، فرا سازمانی و 12 مؤلفه‌ی صفات فردی، سلامت­ روان، اعتقادی، اخلاقی، توانایی‌های ویژه، راهبردهای مدیریتی، فرهنگ‌سازمانی، ساختار سازمانی، فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی، سیاسی–قانونی و فنآورانه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an effective model for psychological empowerment of military staff of the Islamic Republic of Iran based on the fuzzy Delphi technique (Case Study: Command and Staff University)

نویسندگان [English]

 • Ahmad Mohammadi 1
 • Ebrahim Ghasemi 1
 • Javad Mohammadi 2
1 Faculty Member of AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
2 MSc in Clinical Psychology, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

Employees can perform their tasks well when they have the necessary skills, knowledge and ability to know the goals of the organization well. One tool that can help managers in this regard is the process of psychological empowerment. The present study examines the dimensions, components and
indicators of an effective model of psychological empowerment of AJA university staff from the perspective of experts of this organization. The research was applied in terms of purpose, qualitative in terms of approach and descriptive in terms of research method. The statistical population of the study consists of all DAFOOS AJA experts in the field of psychological empowerment who have a thorough knowledge of the organization and its goals and tasks. The sampling method was purposive and the number of samples continued until the theoretical saturation (in this study, the theoretical saturation was 10 experts). The assessment tool was a semi-structured 60-item questionnaire that was collected by the researcher, which was collected after reviewing the previous findings and then sent to the experts in two stages using fuzzy Delphi technique, and finally 61 final questions were obtained. Findings indicate that the effective model of psychological empowerment of AJA University staff, consisting of 3 dimensions of individual, organizational, meta-organizational and 12 components of personal traits, mental health, belief, moral, special abilities, management strategies,Organizational culture, organizational structure, cultural - social, economic, political-legal and technological.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Psychological Empowerment
 • Fuzzy Delphi
 • Command and Staff University
 • Army of the Islamic Republic of Iran
 • ابوطالبی، مرضیه و صادقی بروجردی، سعید. (1395). تبیین توانمندسازی روان­شناختی کارکنان بر اساس سبک تفکر مدیران (مطالعۀ موردی: ادارۀ کل ورزش و جوانان استان اصفهان)، نشریه مدیریت ورزشی. 8(6): 975-957.
 • اسماعیلی­ثانی، محسن و بنسبردی، علی. (1397). تأثیر توانمندسازی روان­شناختی بر بهره‌وری نیروی انسانی (مطالعه موردی وزارت ورزش و جوانان)، چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت‌بدنی ایران، تهران.
 • اکبری، احمد؛ فتوحی، مرتضی؛ چرابین، مسلم و معقول، علی. (1399). ارائه الگوی توانمندسازی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه فرهنگیان، مجله­ی توسعه­ی آموزش جندی­شاپور فصلنامه­ی مرکز مطالعات و توسعه­ی آموزش علوم پزشکی.11(2): 232-219.
 • امیری، وحید و بیگی، کیهان. (1396). بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی در رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان ستادی بانک آینده)، کنفرانس بین‌المللی چالش‌ها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی، امارات-دبی، پژوهشکده مدیریت و توسعه پژوهشگاه فرهنگ و هنر.
 • آذر، عادل و فرجی، حسین. (1395). علم مدیریت فازی، تهران: کتاب مهربان نشر.
 • الباد، الهام و نورانی، سید عظیم. (1394). مبانی توانمندسازی منابع انسانی در سازمان­ها، کنفرانس جهانی افق­های نوین در علوم انسانی، آینده‌پژوهی و توانمندسازی.
 • بلانچارد، کنت؛ کارلوس، جان و راندولف، آلن. (1378). مدیریت توانمندسازی کارکنان، ترجمه مهدی ایران‌نژاد. تهران: نشر مدیران.
 • بهشتی­فر، ملیکه و شهبازیان، احد. (1398). ارائه الگوی اثربخش توانمندسازی روان­شناختی کارکنان (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز)، مجله توانمندسازی سرمایه انسانی. 3(2)؛ 223-211.
 • جسری، پیمان. (1390). توانمندسازی منابع انسانی، مجله‌ی مدیریت.
 • حامد محمدی. (1388). عوامل مؤثر در توانمندسازی منابع انسانی، فصلنامه­ی تعاون. 20(204 و 205): 19-1.
 • حریری، نجلا. (1396). اصول و روش‌های پژوهش کیفی، دانشگاه آزاد اسلامی زرند.
 • خامه­چی، حامد و رنگریز، حسن. (1400). فرا تحلیل پیشایندها و پیامدهای توانمندسازی روان­شناختی کارکنان، نشریه مدیریت فرهنگ‌سازمانی. 19(1)؛ 95-73.
 • دراکر، پیتر. (۱۳91). چالش‌های مدیریت در سده ۲۱، ترجمه­ی عبدالرضا رضایی‌نژاد، چاپ پنجم، تهران، سازمان فرهنگی فرا.
 • رحمانی، نیره و عزتی، میترا. (1393). شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی اعضای هیئت‌علمی از منظر اسلام، مدیریت در دانشگاه اسلامی. 3(2): 284-263.
 • رضایی جندانی، محبوبه؛ هویدا، رضا و سماواتیان، ایران­حسین. (1394). مفهوم توانمندسازی روان­شناختی و رابطه آن با سرمایه روان­شناختی معلمان، رویکردهای نوین آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان. 10(11): 76-21.
 • صادق­زاده قمصری، علی­رضا. (1391). الگوهای نظری با سبغه‌ی ایرانی-اسلامی: مروری بر روش‌شناسی بر تدوین سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش. نخستین کنفرانس الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت: نقشه راه طراحی و تدوین الگو، تهران: کتابخانه ملی، 10-11 خرداد.
 • عبدالهی، بیژن و حیدری، سریه. (1388). عوامل مرتبط با توانمندسازی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه (مطالعه موردی: دانشگاه تربیت‌معلم تهران)، آموزش عالی ایران. 2(1): 135-111.
 • فاضل، امیر؛ کمالیان، امین­رضا و روشن، سید علی­قلی. (1396). شناسایی ابعاد و مؤلفه­های مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی دانشگاهی با تأکید بر دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم با استفاده از رویکرد دلفی فازی: ارائۀ الگویی مفهومی، دوماهنامه علمی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. 144-117.
 • فیروزبخت، مهرداد و سامانی پور، حسین. (1396). بررسی افزایش توانمندسازی کارکنان با استقرار شش سیگما، فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی. 3(18):90-81.
 • فیروزفر، فهیمه و منصوری الهام. (1396). پیش­درآمدی بر ادبیات مفهوم توانمندسازی روانی اجتماعی، نشریه روانشناسی. 6 (2): 206-189.
 • قلی پور، آرین و حضرتی، محمود. (1388). تبیین ابزار سنجش رهبری خدمتگزار در سازمان‌های دولتی ایران. مجله پژوهش‌های مدیریت عمومی. 2 (3): 47-30.
 • کمالی، یحیی. (1394). ارائه مدلی برای بررسی عوامل توانمندسازی منابع انسانی، فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی. 6 (36): 120-95.
 • میرمحمدی، سید محمد؛ حسین­پور، داوود و قاسمی بنابری، حمیدرضا. (1396). عوامل کلیدی موفقیت توانمندسازی کارکنان، نشریه مطالعات مدیریت بهبود و تحول. 25 (83): 113-93.
 • نکویی مقدم، محمود و ملایی­فرد، علی. (1388). توانمندسازی منابع انسانی. فصلنامه عصر مدیریت، 4 (11): 87-84.
 • نوبخت محمدباقر؛ مظاهری محمدمهدی و اصفهانی مینا. (1392). ارائه الگوی توانمندسازی منابع انسانی در سازمان‌های فرهنگی (موردمطالعه: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران). مدیریت فرهنگی. 7 (19): 87-71.

­­­­­

 • ­­­Abualoush, S. H., Obeidat, A. M., Tarhini, A., & Al-Badi, A. (2018). The role of employees’ empowerment as an intermediary variable between knowledge management and information systems on employees’ performance. VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems.
 • Akyuz, E. and Celik, E. (2015). A fuzzy DEMATEL method to evaluate critical Operational hazards during gas freeing process in crude oil tanker Journal of LossPrevention in the Process Industries, 38, 243-253.
 • Ambad S, Bahron, A. (2012). Psychological Empowerment: The Influence on Organizational Commitment among Employees in the Construction Sector, the Journal of Global Business Management, Vol.8, No.2, Pp.73-81.
 • Ariadna Monje Amor, José PabloAbeal Vázquez, José AndrésFaíña. (2020). Transformational leadership and work engagement: Exploring the mediating role of structural empowerment. European Management Journal, Volume 38, Issue 1, February 2020, PP 169-178.
 • Bowen, D. E. Lawler, E. E. (1995). The empowering service workers. Sloan Management Review. Vol. 36, pp. 81-95.
 • Carter Mc. (2001). Strategic planningin nonprofil or for profil Organitions.
 • Cartwrith, R. (2006). Empowerment, Easton publishing.
 • Cheng, Ching-Hsue & Lin, Yin. (2002). "Evaluating the best mail battle tank using fuzzy decision theory with linguistic criteria evaluation", European Journal of Operational Research, vol.142, p.147
 • Cheong, M., Yammarino, F. J., Dionne, S. D., Spain, S. M., & Tsai, C. Y. (2019). A review of the effectiveness of empowering leadership. The Leadership Quarterly30(1): 34-58.
 • Conger, j. A. Rabindra & N. Kanungo. (1998).The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice"; Academy of Management Review, Vol. 13, No., pp.3. 471-482. 21.
 • Drost EA. Validity and Reliability in Social Science Research. Education Research & Perspectives 2011, 38(1):105-123.
 • Edwards J, Green K, Lyons C. (2002). Personal empowerment efficacy and environmental characteristics. JEA, 9(40): 67-86.
 • Ford, Robert C. & Myron D. Fottler. (1995). Empowerment: A Matter of Degree. Academy of Management Executive, 19(3): 21-31.
 • Foy, N. (1997). Empowering People at Work; Cambridge: Gower.
 • Heravi-Karimooi M, Anoosheh M, Foroughan M, Sheykhi MT, Hajizadeh E. (2010). Designing and determining psychometric properties of the Domestic Elder Abuse Questionnaire. Iran J Ageing; 5(15): 7-21.
 • Littrell, R. F. (2007). Influences on employee preferences for empowerment practices by the “ideal manager” in China. International journal of intercultural relations31(1), 87-110.
 • Mailloux, C. G. (2006). The extent to which students’ perceptions of faculties’ teaching strategies, students’ context, and perceptions of learner empowerment predict perceptions of autonomy in BSN students. Nurse Education Today26(7), 578-585.
 • Mullins, Laurie J. (2007), “Management and Organizational Behavior”, Fifth Edition, Hall. Available At: http://www. Booksites.ne. 53.
 • Newman, I., Lim, J., & Pineda, F. (2013). Content validity using a mixed methods approach: Its application and development through the use of a table of specifications methodology. Journal of Mixed Methods Research7(3): 243-260.
 • Nursalam, N., Fibriansari, R. D., Yuwono, S. R., Hadi, M., Efendi, F., & Bushy, A. (2018). Development of an empowerment model for burnout syndrome and quality of nursing work life in Indonesia. International journal of nursing sciences5(4): 390-395.
 • Polit, D. F., & Beck, C. T. (2006). The content validity index: are you sure you know what's being reported? Critique and recommendations. Research in nursing & health29(5), 489-497.
 • Quinn, R. E., & Spreitzer, G. M. (1997). The road to empowerment: Seven questions every leader should consider. Organizational dynamics26(2): 37-49.
 • Rothermel, R., & LaMarsh, J. (2012). Managing change through employee empowerment. Global Business and Organizational Excellence31(2): 17-23.
 • Short, P. M., Greer, J. T., & Melvin, W. M. (1994). Creating empowered schools: Lessons in change. Journal of Educational Administration.
 • Spreitzer, G. M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation. Academy of management Journal38(5): 1442-1465.
 • Thomas, K. W., & Velthouse, B. A. (1990). Cognitive elements of empowerment: An “interpretive” model of intrinsic task motivation. Academy of management review15(4): 666-681.
 • Thorndyke, L. E., Gusic, M. E., George, J. H., Quillen, D. A., & Milner, R. J. (2006). Empowering junior faculty: Penn State’s faculty development and mentoring program. Academic medicine81(7): 668-673.
 • Whetten, D. Kim, S. Cameron. (1998). Developing Management Skills; New York: Addison – Wesley, Wheelan.