شناسایی عوامل مؤثر در بروز سوانح آجا (با تأکید بر سوانح خودرویی و کارگاهی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، تهران، ایران.

چکیده

یکی از اقدامات اساسی جهت پیشگیری از حوادث، تجزیه‌وتحلیل حوادث به وقوع پیوسته و بررسی علل وقوع آن‌ها برای پیشگیری از بروز حوادث مشابه می‌باشد که هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر در بروز سوانح آجا (با تأکید بر سوانح خودرویی و کارگاهی) بود. نوع پژوهش از نوع کاربردی و روش اجرای آن روش دلفی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق، کلیه صاحب‌نظران بازرسی در یگان‌های تابعه ستاد آجا، بازرسی ستاد آجا و مدیریت سوانح بازرسی آجا که دارای سابقه خدمت بیش از 20 سال بوده و دارای مدرک کارشناسی ارشد می‌باشد در نظر گرفته شد و در زمینه حوادث و سوانح نیز دارای تجربه عملیاتی باشند و تعداد آن‌ها 6 نفر می‌باشد. روش جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق از طریق مصاحبه با صاحب‌نظران و بازبینی اسناد و مدارک می‌باشد. پرسشنامه دلفی در سه مرحله بین صاحب‌نظران پخش و با استفاده از طیف لیکرت ارزش‌گذاری شد و در هر مرحله با استفاده از محاسبه ضریب کندال هر عامل را مورد بررسی قرار دادیم و نتایج نشان داد که با توجه به نتایج پرسشنامه دلفی دور سوم، عدم توجه به جلو، عدم رعایت حق تقدم، تغییر مسیر ناگهانی، حرکت با دنده‌عقب، عدم رعایت فاصله طولی، عدم توانایی در کنترل وسیله، عدم رعایت فاصله عرضی، حرکت در خلاف جهت، از عوامل اصلی بروز سوانح خودرویی و همچنین با توجه به نتایج پرسشنامه دلفی دور سوم، سن، وضعیت تأهل، وضعیت تحصیلی، سابقه کار در کارگاه، سابقه کار در شغل فعلی نوبت‌کاری از عوامل اصلی حوادث کارگاهی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the effective factors in the occurrence of AJA accidents (with emphasis on car and workshop accidents)

نویسنده [English]

 • Eainolla Akbarpour
Faculty Member of Command and Staff University. Tehran. Iran.
چکیده [English]

One of the basic measures to prevent accidents is to analyze the accidents that have occurred and investigate the causes of their occurrence to prevent similar accidents. The purpose of this study was to identify the factors affecting the occurrence of accidents in AJA (with emphasis on car and workshop accidents). The type of research is applied and the method of implementation is Delphi method. The statistical population of this study was all inspection experts in the affiliated units of AJA Headquarters, AJA Headquarters Inspection and Accident Management AJA Inspector who has more than 20 years of service and has a master's degree and has experience in accidents. They are operational and their number is 6 people. The method of data collection in this research is through interviews with experts and review of documents.The Delphi questionnaire was distributed among experts in three stages and evaluated using the Likert scale. In each stage, we examined each factor using the Kendall coefficient calculation and the results showed that according to the results of the third round Delphi questionnaire, Forward, non-observance of the right of way, sudden change of direction, movement with the rear gear, non-observance of longitudinal distance, inability to control the vehicle, non-observance of transverse distance, movement in the opposite direction, Third round, age, marital status, educational status, work experience in the workshop, work experience in the current job shift work are the main causes of workshop accidents.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Accidents
 • Car Accidents
 • Workshop Accidents
 • AJA Accidents
 • امین منصور، بهرام. (1379). نقش فاکتورهای موثر در تصادفات جاده ای و شهری در استان اصفهان، نشریه پژوهش در علم پزشکی. 5 (2): 126-123.
 • آیتی، اسماعیل و واحدی، جواد رضا. (1386). ایجاد مدل شاخص ایمنی ترافیکی در محل پل‌ها در راه‌های ایران، نشریه دانشکده مهندسی (ویژه‌نامه عمران). 19 (1): 152-135.
 • آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. (1369). تهران: چاپخانه ارتش جمهوری اسلامی ایران.
 • بریری، محمد و اسماعیلی، علی. (1387). نقش ویژگی‌های شخصیتی در رانندگی پرمخاطره، مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، معاونت حمل‌ونقل ترافیک شهرداری تهران.
 • بهروزی، کمال. (1381). دایره‌المعارف مهندسی ترافیک، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد.
 • پور معلم، ناصر و قربانی، مهران. (1390). سیمای ایمنی راه‌ها، وزارت راه و ترابری، تهران: دفتر مطالعات فناوری و ایمنی.
 • پیوندی، پریوش؛ نصیری، احسان؛ عموزاده، علی. (1384). بررسی تحلیلی حوادث رانندگی مدیریت شده توسط هلال‌احمر استان سمنان و مقایسه آن با کل تلفات در سال 83، مجموعه مقالات نخستین کنفرانس بین‌المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای، تهران، دانشگاه تهران.
 • تیماس، سجاد. (1383). سال 2030 سال مخاطرات حمل‌ونقل جاده‌ای، مجله‌ی راه‌های پیارک. 6.
 • حاجی حسینی، علیرضا. (1389). مهندسی خطاهای انسانی، روش‌های شناسایی و ارزیابی خطای انسانی به انضمام دستورالعمل‌های سیستم‌های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، چاپ دوم، تهران: انتشارات فن آوران.
 • حاجی شیرازی، عبدالحمید. (1392). آشنایی با راهنمایی و رانندگی، تهران: انتشارات حمید.
 • خاکی، غلامرضا. (1390). روش تحقیق با رویکرد پایان‌نامه نویسی، تهران: بهمن.
 • زاهدی، فاطمه و رضایی ارجرودی، عبدالرضا. (1385). برآورد هزینه خارجی بخش جاده‌ای کشور بر محیط‌زیست اجتماعی (با تأکید بر تصادفات جاده‌ای)، علوم و تکنولوژی محیط‌زیست. 8 (3): 35-42.
 • سلمانی، محمد. (1387). بررسی عوامل مؤثر بر تصادفات جاده‌ای و ارائه راهکارهایی برای کاهش آن، مورد مطالعه منظومه روستایی جنوب خور و بیابانک، پژوهش‌های جغرافیای انسانی. 40(65): 104-87.
 • سلمانی، محمد؛ رمضان زاده، مهدی؛ دریکوند، مسلم و ثابتی، فرخ. (1387). بررسی عوامل مؤثر بر تصادفات جاده‌ای و ارائه راهکارهایی برای کاهش آن، مورد مطالعه منظومه روستایی جنوب خور و بیابانک، پژوهش‌های جغرافیای انسانی. 40 (65): 104-87.
 • شعبان‌زاده، فرامرز. (1387). ایمنی و حفاظت فنی، چاپ سوم، تهران: انتشارات کیومرث.
 • فرج‌اللهی، پرمون. (1395). ایمنی و بهداشت، تهران: انتشارات برآیند پویش.
 • قراخانی‌نیا، مسعود. (1395). علل سوانح و حوادث، مجله الکترونیکی ویستا.
 • کاری، محمد. (1392). پیشگیری حوادث ناشی از کار، چاپ سوم، تهران: انتشارات سازمان بین‌المللی کار.
 • کاظمی، بابک. (1395). ایمنی و بهداشت کار (حفاظت صنعتی)، تهران: برآیند پویش.
 • گزارشات متوفیات تصادفات ترافیکی پزشکی قانونی کشور، 1389.
 • مختاری، محسن. (1388). سالنامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان، 52-37.
 • Gjerde, H., Normann, P. T., Christophersen, A. S., Samuelsen, S. O., & Mørland, J. (2011). Alcohol, psychoactive drugs and fatal road traffic accidents in Norway: a case–control study. Accident Analysis & Prevention43(3), 1197-1203.
 • Keay, K., & Simmonds, I. (2006). Road accidents and rainfall in a large Australian city. Accident Analysis & Prevention38(3), 445-454.
 • Kingham, S., Pearce, J., Dorling, D., & Faulk, M. (2008). The impact of the graduated driver licence scheme on road traffic accident youth mortality in New Zealand. Journal of Transport Geography16(2), 134-141.
 • Older, S. J., & Spicer, B. R. (1976). Traffic conflicts—a development in accident research. Human factors18(4), 335-350.
 • Parker, D., Lajunen, T., & Stradling, S. (1998). Attitudinal predictors of interpersonally aggressive violations on the road. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour1(1), 11-24.
 • Silcock, R. (2003). Guidelines for estimating the cost of road crashes in developing countries. London: Department for International Development.
 • Vahdati, K., Sarikhani, S., Arab, M. M., Leslie, C. A., Dandekar, A. M., Aletà, N., ... & Mehlenbacher, S. A. (2021). Advances in rootstock breeding of nut trees: objectives and strategies. Plants10(11), 2234.