‌تحلیلی بر اثرات تغییر اقلیم بر فعالیت‌های نظامی در استان اصفهان بر مبنای شاخص میسنارد و سناریوهای آینده‌پژوهانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه افسری امام علی(ع)، تهران، ایران.

2 استادیار اقلیم شناسی، دانشگاه افسری امام علی(ع)، تهران، ایران.

چکیده

نظر به رابطه تنگاتنگ امور نظامی و تغییرات اقلیمی، سازمان‌های نظامی، ضروری است تا در برنامه‌ریزی‌ها و طراحی آینده خویش پتانسیل تأثیرات تغییر اقلیم را در این ارتباط مدنظر قرار دهند. در این پژوهش به‌منظور بررسی اثرات تغییر اقلیم بر فعالیت‌های نظامی در استان اصفهان، از داده شبیه‌سازی شده برونداد مدل جفت شده hadGEM2-ES از سری مدل‌های CMIP5، بر اساس سناریوهای واداشت تابشی RCP 8.5 (بدبینانه) و RCP 4.5 (خوش بینانه) استفاده شده است. همچنین با استفاده از شاخص اقلیم بیوکلیمایی میسنارد(ET) و همچنین با استفاده از نرم افزار GIS در درون‌یابی، تعمیم داده‌های نقطه‌ای به پهنه‌ای و ترکیب نقشه‌ها، زمان‌ها و مکان‌های مساعد جهت فعالیت نظامی برحسب فیزیولوژی بدن در استان اصفهان طی دوره آماری 20 ساله (2019-1999م) و برای دوره آینده (2059-2040م) مشخص شده است. تحلیل داده‌ها نشان داد که ماه سپتامبر بیشتر سطح استان در شرایط بهینه جهت فعالیت نظامی می‌باشد که میزان آن در دوره پایه بیشتر از دو سناریو بدبینانه و خوش‌بینانه است. بر اساس نتایج به دست آمده در فصل تابستان مناطق مرتفع و در فصل بهار مناطق کم ارتفاع استان جهت امور نظامی بهینه انتخاب شده است و در فصل زمستان و پاییز (نوامبر و دسامبر) شرایط سرد حاکم است که با توجه به داده به‌دست آمده از میزان شاخص میسنارد در سناریو بدبینانه به سمت کرانه پایین طبقه سرد تمایل دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the effects of climate change on military activities in Isfahan province based on the Misnard index based on future research scenarios

نویسندگان [English]

 • Davood Amini Gheshlaghi 1
 • hasan rezaei 2
1 Assistant Prof. at Department of Geography, Officer University of Imam Ali, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof. at Department of Geography, Officer University of Imam Ali, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Given the close relationship between military affairs and climate change, military organizations need to consider the potential effects of climate change in their future planning and design. In this study, in order to investigate the effects of climate change on military activities in Isfahan province, we used the simulated output of the hadGEM2-ES paired model from the CMIP5 model series, based on RCP 8.5 (pessimistic) and RCP 4.5 (optimistic) radiation induction scenarios. Has been. Also using Misnard Bioclimatic Climate Index (ET) and also using GIS software in interpolation, generalization of point-to-area data and combination of maps, times and places suitable for military activity in terms of body physiology in Isfahan province during a 20-year statistical period (2019-1999) and for the next period (2040-2059). Data analysis showed that September is mostly in the province in optimal conditions for military activity, which in the basic period is more than two scenarios pessimistic and optimistic. Based on the results obtained in the summer, the highlands and in the spring, the lowlands of the province have been selected for optimal military affairs, and in the winter and autumn (November and December) cold conditions prevail, which according to the data obtained from the amount in the pessimistic scenario, the Misnard index tends to the lower edge of the cold class.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Climate Change
 • Misnard Index
 • Military Affairs
 • Isfahan
 • افروشه، رضا؛ سعیدی، علی و مختاری، داود. (1391)، نقش عناصر آب و هوایی بر فعالیت نیروهای نظامی استان آذربایجان شرقی با استفاده از شاخص دمای فیزیولوژی PET، پنجمین کنگره بین‌المللی جغرافیدانان جهان اسلام، تبریز.
 • باعقیده محمدرضا و سروستان، رسول. (1398). بررسی اثر فراسنج های آب و هوایی بر عملکرد دفاعی نیروهای نظامی مطالعه موردی: استان خوزستان، فصلنامه علمی - پژوهشی اطلاعات جغرافیایی. 28(110): 193-181.
 • بیات، ناصر؛ اوصانلو، علی و امینی، داود. (1400). آب، جرم و امنیت انتظامی در ایران، تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین.
 • حاتمی‌نژاد، حسین؛ پوراحمد، احمد و نصرتی هشی، مرتضی. (1398). آینده‌پژوهی در بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی: ناحیه یک، منطقه 9 شهر تهران)، فصلنامه علمی پژوهشی اطلاعات جغرافیایی. 28 (109): 55-38.
 • حنفی، علی و خوشحال دستجردی، جواد. (1393). ارزیابی و پهنه‌بندی تقویم اقلیم نظامی مناطق مرزی همجوار با کشور عراق، فصلنامه مدیریت نظامی. 54(14): 178-155.
 • حنفی، علی. (1398). ارزیابی تنش‌های حرارتی و برودتی و تأثیر آن بر فعالیت‌های نظامی در استان آذربایجان غربی، فصلنامه علوم و فنون نظامی. 15(49): 46-29.
 • دفتر ملی هیأت بین‌الدولی تغییر اقلیم. (1396). گزارش فنی آشکارسازی و ارزیابی اثرات تغییر اقلیم و تشک‌انداز آن در ایران طی قرن بیست و یک، سازمان هواشناسی، پژوهشکده اقلیم‌شناسی.
 • ربیع‌زاده، عظیم. (1399). آینده‌پژوهی چیست؟ و چگونه به انسان کمک می‌کند؟، منتشر شده در سایت: https://www.azim.media.
 • رضایان قیه‌باشی؛ احد، پورعزت، علی‌اصغر و حافظ‌نیا، محمدرضا. (1397). آینده‌پژوهش تهدیدات نظامی- امنیتی ناشی از تغییر اقلیم در ایران؛ با استفاده از روش چرخ آینده، فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی. 2 (4): 166-141.
 • فلاح قالهری، غلام عباس و رضایی، حسن. (1395). تعیین شاخص اقلیم آسایش گردش‌گری استان خراسان رضوی با استفاده از GIS، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست. 18(ویژه نامه شماره 3 طراحی ومدیریت شهری)، 88-81.
 • کلهر، مهدی و ذبیحی، حسین. (1398). آینده پژوهی تاخیرات پروژه های شهری با رویکرد تحلیل لایه ای علت ها، فصلنامه آینده پژوهی مدیریت.30(116)؛ 199-185.
 • نجفی، محمد سعید. (1399). شبیه‌سازی اثر تغییر اقلیم بر تنش‌های گرمایی در ناحیه خزری، نشریه پژوهش‌های تغییرات آب و هوایی، 1(2): 12-1.

 

 • Britt, T. W., Wilson, C. A., Sawhney, G., & Black, K. J. (2020). Perceived unit climate of support for mental health as a predictor of stigma, beliefs about treatment, and help-seeking behaviors among military personnel. Psychological services, 17(2), 141.
 • Crowe, J., van Wendel de Joode, B., & Wesseling, C. (2009). A pilot field evaluation on heat stress in sugarcane workers in Costa Rica: What to do next? Global Health Action, 2(1), 2062.
 • Ferris R, Ellis R, Wheeler T, Hadley P. Effect of high temperature stress at anthesis on grain yield and biomass of field-grown crops of wheat. Annals of Botany. 1998;82(5):631-39.
 • Filho W.L, Musa H, Cavan G, O'Hare P, Seixas J. (2016). Climate Change Adaptation, Resilience and Hazards. Springer. DOI 10.1007/978-3-319-39880-8.
 • Grehan, J. (2020). The Doolittle Raid: The First Air Attack Against Japan, April 1942. Air World.
 • (2007). Climate change synthesis report - summary for policymakers: Retrieved from Cambridge University Press.
 • Leonard M, Westra S, Phatak A, Lambert M, Hurk V.D B, McInnes K, Risbey J, Schuster S, Jakob D, Stafford-Smith M., (2014). A compound event framework for understanding extreme impacts. WIREs Clim Change.5:113–128. doi: 10.1002/wcc.252.
 • Malgoyre, A., Tardo-Dino, P. E., Koulmann, N., Lepetit, B., Jousseaume, L., & Charlot, K. (2018). Uncoupling psychological from physiological markers of heat acclimatization in a military context. Journal of thermal biology, 77, 145-156.
 • Mao,Caixia; Koide, Ryu; Brem,Alexander,(2020), Technology foresight for social good: Social implications of technological innovation by 2050 from a Global Expert Survey, Technological Forecasting and Social Change,Volume 153(8),pp.2-13.
 • Park, M. (2020). Investigating Target Tasks, Task Phases, and Indigenous Criteria for Military Aviation English Assessment. Language Assessment Quarterly, 17(4), 337-361.
 • Parsons, I. T., Stacey, M. J., & Woods, D. R. (2019). Heat adaptation in military personnel: mitigating risk, maximizing performance. Frontiers in Physiology, 10, 1485.
 • Peiffer J, Abbiss C. (2013). Thermal stress in North Western Australian iron ore mining staff. Ann Occup Hyg. 57(4):519-27.
 • Roshan, G., Almomenin, H. S., da Silveira Hirashima, S. Q., & Attia, S. (2019). Estimate of outdoor thermal comfort zones for different climatic regions of Iran. Urban Climate, 27, 8-23.
 • Tereshchenko I, Filonov A, Gallegos A, Monzón C, Rodrı́guez R. (2002). El Nino 1997–98 and the hydrometeorological variability of Chapala, a shallow tropical lake in Mexico. Journal of Hydrology. 2002;264(1):133-46.
 • Terziev, V., Latyshev, O., & Georgiev, M. (2018). The Warehousing as an Element of Army Logistics System in Conditions of Arctics (From Experience of Bulgarian.