ارتقاء بهره‌وری اساتید دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر رضایت‌مندی از خدمات دریافتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت صنعتی، گروه آموزشی مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه آموزشی مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد گروه آموزشی مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار گروه آموزشی امنیت ملی، دانشکده دفاع ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.

چکیده

هدف اصلی پژوهش کاربردی حاضر، تبیین و تشریح راه­کارهای"ارتقاء بهره­وری اساتید دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش مبتنی بر رضایت‌مندی از خدمات دریافتی"، بر اساس مدل کانو در قالب نیازهای اساسی، نیازهای عملکردی، نیازهای انگیزشی، نیازهای بی­اثر و نیازهای معکوس است. جمع‌آوری داده­‌ها از طریق روش­‌های میدانی و کتابخانه‌ای انجام شد. با توجه به مراحل استاندارد تکنیک کانو، سؤالات پرسشنامه در دو حالت مثبت (عملکردی) و منفی (غیرعملکردی) و بر اساس طیف لیکرت پنج‌گزینه‌ای استفاده شد. جامعه آماری، اساتید داخلی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران با رتبه علمی استاد، دانشیار، استادیار و مربی بود. یافته‌های تحقیق نشان داد که در صورت برآورده ساختن نیازهای عملکردی شانزده­‌گانه، میزان رضایت­‌مندی اساتید برابر با 80 درصد و در صورت عدم برآورده ساختن، میزان نارضایتی آنان برابر با (52-) درصد خواهد بود؛ در صورت برآورده ساختن نیازهای انگیزشی هشت­‌گانه مشخص­شده، میزان رضایت­مندی اساتید برابر با 73 درصد و در صورت عدم برآورده ساختن، میزان نارضایتی آنان برابر با (32-) درصد خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving the productivity of the professors of the Command and Staff University of the Islamic Republic of Iran Army based on satisfaction with the services received

نویسندگان [English]

 • Majid Rajabpour 1
 • Mohammad Ali Afshar Kazemi 2
 • Abbas Toloie Eshlaghy 3
 • Mohsen Moradiyan 4
1 Ph.D. Student, Industrial Management Dept. Faculty of Economics and management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
2 Faculty member of Islamic Azad University,, Tehran, Iran.
3 Industrial Manageent Dept.Faculty of Economics and management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
4 Faculty member of National Defense University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The main purpose of this applied research is to describe the methods of "improving the productivity of the professors of the command and staff university of the Islamic Republic of Iran Army on satisfaction with the services received", based on the Kano model in the form of basic needs, functional needs, motivational needs, ineffective needs and reverse needs. Data collection was done through field and library methods. According to the standard steps of the Kano technique, the questionnaire questions were used in two positive (functional) and negative (non-functional) modes and based on the five-choice Likert scale. The statistical population was internal professors of the Command and Staff University of the Islamic Republic of Iran Army with the academic rank of professor, associate professor, assistant professor, and instructor. The findings of the research showed that if the sixteen functional needs are met, the level of satisfaction of the professors will be equal to 80% and if they are not met, the level of their dissatisfaction will be equal to (-52)%; If the specified eight motivational needs are met, the level of satisfaction of the professors will be equal to 73%, and if they are not met, the level of their dissatisfaction will be equal to (-32) percent.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human resources productivity
 • Kano model
 • basic needs
 • functional needs
 • motivational needs
 • ineffective needs
 • reverse needs
 • اکبری، حسین (1393)، تحلیل شکاف بین انتظارات و ادراک دانشجویان دافوس آجا از کیفیت خدمات آموزشی با بهره­گیری از مدل پنج­بعدی سروکوال، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران.
 • امیریان، فرامرز (1394)، بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر بهره­وری نیروی انسانی (مطالعه موردی: ستاد مرکزی سازمان تأمین اجتماعی)، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده مدیریت و اقتصاد)، تهران.
 • آزادگان، مجید؛ بهشتی، سیامک (1396)، شناسایی و اولویت­بندی عوامل مؤثر بر رضایت­مندی مشتریان بانک­های ایران با استفاده از مدل کانو (مطالعه موردی بانک رفاه شهر اصفهان)، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق.
 • پرتوی، محمدتقی (1393)، طراحی سامانه اندازه­گیری بهره­وری دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران
 • جلیلی دمدل، قاسم؛ منصوری، علی (1394) بررسی عوامل مؤثر بر بهبود رضایت شغلی کارکنان در شرکت نئوپان خلخال با استفاده از مدل کانو)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
 • حسن­آبادی، سیاوش؛ سیداسماعیلی، محمد (1392) (مقاله تحت­عنوان: بررسی مؤلفه­های تأثیرگذار بر توانمندی اعضای هیأت علمی (مطالعه موردی یک دانشگاه نظامی))، فصلنامه علمی پژوهشی علوم و فنون نظامی دافوس آجا، صص 27-7
 • خدارحیمی، سیامک (1385)، بررسی وضعیت ارائه خدمات عمومی و بهینه­سازی آن، شهرداری شیراز، معاونت برنامه­ریزی، گروه مطالعات و پژوهش
 • ذکی، یاشار و دیگران (1395)، فصلنامه پژوهش­های جغرافیای برنامه­ریزی شهری، دوره 4، شماره 4، تهران
 • رضایی، بیژن؛ تارین، حمداله (1395)، فصلنامه مدیریت نظامی، سال 16، شماره 2، تهران
 • طاهری، شهنام (1390)، بهره­وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان­ها، انتشارات هستان، چاپ نوزدهم، تهران
 • فتاحی، پرویز (1390)، مدیریت کیفیت و بهره­وری، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ دوم، تهران
 • قربانی، محمد و دیگران (1389)، ارزیابی رضایت شهروندان مشهد از خدمات شبکه اتوبوسرانی مشهد، فصلنامه مشهدپژوهی، سال سوم، شماره 4
 • کاظمی، سیدعباس (1393)، بهره­وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان­ها، انتشارات سمت، چاپ هشتم، تهران
 • کتابچه معرفی دافوس آجا (1398)، انتشارات دافوس آجا، چاپ دوم، تهران
 • موسوی، سیدعبدالرحیم (1392)، فرآیند برنامه­ریزی راهبرد بهره­وری آموزش عالی، انتشارات دافوس آجا، چاپ اول، تهران
 • Bradley RB (2006): Analyzing Service Quality: The case of post-graduate Chinese students.
 • Chua C. (2006): Perception of Quality in Higher Education.
 • Galloway, L. (1998): Quality Perception of Internal and External Customers: A Case Study in Educational Administration; The TQM Magazine, 10(1), 20-26.
 • Oliverira O.D, J (2009): Adaptation And Application of the SERVEQUAL Scale in Higher Education, POMS 20th Annual Conference Orlando, Florida USA.
 • Tan & Kayc (2004): Service Quality in Higher Education Using an Enhanced SERVEQUAL Approach, Quality in Higher Education.