بومی‌سازی فرآیند طرح‌ریزی عملیات مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش کاربردی حاضر، بومی‌­سازی فرآیند طرح­ریزی عملیات مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران (با شناسایی و تعیین گام­‌های ­فرآیند بومی طرح­ریزی عملیات مشترک آجا و اقدامات هر کدام از گام­‌ها) است تا فرماندهان، افسران ستاد مشترک و طراحان عملیات مشترک بتوانند از آن بهره‌­برداری لازم را به‌­عمل آورند. در این تحقیق به‌منظور جمع‌­آوری اطلاعات از ابزارهای مصاحبه، پرسشنامه و مطالعه اسناد و مدارک استفاده ‌شده است. روش تحقیق توصیفی و موردی زمینه‌­ای و رویکرد آن آمیخته است. نتایج پژوهش نشان داد 8/96 درصد از جامعه نمونه معتقدند گام­‌های هفت­‌گانه: مأموریت، تشکیل فرماندهی و ستاد مشترک، توسعه تدابیر، تحلیل تدابیر و بازی جنگ، تصمیم و تدبیر فرمانده، تهیه طرح یا دستور، بازنگری، تصویب و انتشار طرح یا دستور، و اقدامات مرتبط با هر یک از این گام­‌ها در فرآیند بومی طرح­ریزی عملیات مشترک آجا اثرگذار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Localization of the joint operations planning process of the Army of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • Alireza Shaykh 1
 • Hamid Hasanpour 2
 • Hossein Dadvand 3
1 Faculty Member of AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
2 Ph.D. Student in Military Strategic Management, National Defense University, Tehran, Iran.
3 Master of Defense Management, AJA University of Command and Staff, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This paper aimed to localize the joint operation planning process of the Army of the Islamic Republic of Iran by identifying and determining the steps of the local AJA joint operation planning process and the actions of each step so that commanders, officers of the Joint Staff and joint operation planners can use it. In this study, interviews and questionnaires were used to collect data. The results showed that 96.8% of the sample population believe in seven steps: mission, formation of joint command and staff, development of decisions, analysis of tactics and war game, decision and strategy of the commander, preparation of plan or order, review, approval of plan or order, and the actions associated with each of these steps are effective in the native process of planning AJA joint operations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Planning
 • Joint operations
 • Army of the Islamic Republic of Iran
 • پورشاسب، عبدالعلی و همکاران. (1383). آیین­نامه عملیات مشترک و مرکب، تهران: انتشارات آجا.
 • حاتمی، محسن. (1382). دکترین عملیات مشترک آمریکا، تهران: انتشارات سپاه پاسداران.
 • حسن­پور، حمید. (1398). جنگ کلاسیک (طرح­ریزی و اصول قواعد رزم)، تهران: انتشارات دافوس.
 • حسن­پور، حمید. (1398). طرح­ریزی عملیات مشترک هوابرد، تهران: انتشارات دافوس آجا.
 • حسن­پور، حمید. (1399)، نقش بازی جنگ در ارتقاء تصمیم­گیری فرماندهان نیروهای مسلح، تهران: فصلنامه بازی جنگ دافوس آجا.
 • حیدری، کیومرث. (1390). جنگ­های آینده، تهران: انتشارات دافوس.
 • رستمی، محمود. (1386). فرهنگ واژه­های نظامی، تهران: انتشارات ایران سبز، چاپ دوم.
 • شیخ، محمدرضا و پرواس، سیدرضا. (1398). راهنمای افسران عملیات، تهران: انتشارات دافوس.
 • گروه مؤلفین. (1376). آئین­نامه سازمان و روش ستاد (5-101)، چاپ دوم، تهران: انتشارات ارتش جمهوری اسلامی ایران،.
 • گروه مؤلفین. (1398). عملیات مشترک و مرکب، تهران: انتشارات دافوس آجا.
 • مرادیان، محسن. (1395). آیین­نامه مرجع نزاجا، انتشارات مرکز مطالعات راهبردی و تحقیقات و ارزیابی آیین­نامه­های رزمی نزاجا.
 • مرادیان، محسن. (1398). بازی جنگ در رده لشکر، تهران: انتشارات دافوس.
 • Allied Joint Doctrine for the Planning of Operations (UK joint doctrine), Edition A Version 2, with UK national elements, MAY 2019.
 • Doctrine of joint operation planning, England, Edition A Version 2, with UK national elements, 2019.
 • Erdeniz, Robert, (2017), Military Operations Planning and Joint Operations Methodology, Swedish Defence University (SEDU) Stockholm.
 • Joint Operation Planning Process (JOPP) (1998), United States.
 • Joint Operation Planning Process (JOPP), (2013), United States Army, Naval War College.
 • Joint Operation Planning Process (JOPP), (2017), United States Army War College.
 • Przybelski, Tom. (2010). Analyzing Warfare, Newport, RI: Naval War College.

Williamson, J. (1996). Offensive operation Doctrine.England.