اثربخشی آموزش تاب‌آوری خانوادگی برخودکارآمدی خانواده‌های نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین، نائین، ایران.

2 استادیار روانشناسی کودکان استثنائی، دانشگاه آزاد اسلام واحد نائین، نائین، ایران.

3 استادیار روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین، نائین، ایران.

4 استادیار روانشناسی دانشگاه افسری امام علی(ع)، تهران، ایران.

چکیده

واژه تاب‌آوری خانواده به فرایندهای انطباقی و مقابله ای خانواده به عنوان یک واحد کارکردی اشاره دارد. در سطوح مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی مفهوم سازی می‌کند که ؛ نه تنها خانواده‌ها را اصلاح می‌کند، بلکه آنها را آماده می‌سازد تا با چالش‌های آینده نیز روبه رو شوند. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش تاب‌آوری خانوادگی بر خودکارآمدی خانواده‌های نظامی در کوی سازمانی لویزان انجام گرفت. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با گروه کنترل و آزمایش بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 60 نفر به‌صورت داوطلبانه که دارای کمترین نمره تاب‌آوری را داشتند، انتخاب و به ‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارش گردیدند. سپس آموزش مؤلفه‌های تاب‌آوری خانوادگی برای گروه آزمایش به مدت 10 جلسه در گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل از هیچگونه درمانی برخوردار نشد. در این پژوهش از پرسشنامه سطوح خودکارآمدی شرر(1982) استفاده گردید و داده‌های به دست آمده به شیوه تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. نتایج حاکی از اثربخشی آموزش مؤلفه‌های تاب‌آوری خانوادگی بر روی میزان خودکار آمدی (61.76=F و 0.46= P= 0.000=Eta) خانواده‌های نظامی بود. بسته آموزش تاب‌آوری خانوادگی تدوین شده ارتباط مثبت معناداری با خودکارآمدی خانواده نظامی دارد. یافته‌های پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که کاربرد آموزش مؤلفه‌های تاب‌آوری در فضای کار برای خانواده‌های نظامی می‌تواند در ارتقاء مؤلفه‌های خودکارآمدی و همچنین افزایش آگاهی و بالا بردن میزان خودکار آمدی اجتماعی آن‌ها موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of family resilience training on the self-efficacy of military families

نویسندگان [English]

 • Yaser Haji Aghanezhad 1
 • Mohamad Zareneystanak 2
 • Fatemeh Tabatabaei 3
 • Mehdi Dadashi 4
1 PhD student in General Psychology, Islamic Azad University, Nain Branch. Nain, Iran.
2 Assistant Prof. In General Psychology, Islamic Azad University, Nain Branch. Nain, Iran.
3 Assistant Prof. of General Psychology, Islamic Azad University, Nain Branch. Nain, Iran.
4 Assistant Prof. of General Psychology, Imam Ali Officer University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The term family resilience refers to the adaptive and coping processes of the family as a functional unit. At different levels of individual, family and social, it conceptualizes that; Not only does it reform families, it also prepares them to face future challenges. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of family resilience training on self-efficacy of military families in Lavizan organizational dormitory. The present study was a quasi-experimental with a control and experimental group. Using the available sampling method, 60 people who had the lowest resilience score were selected voluntarily and randomly assigned to the experimental and control groups. Then, the training of family resilience components for the experimental group was performed for 10 sessions in the experimental group and the control group did not receive any treatment. In this study, Scherer (1982) self-efficacy levels questionnaire was used and the obtained data were analyzed by analysis of covariance. The results showed the effectiveness of family resilience training on military self-efficacy (F = 61.76 and Eta = P = 0.46 = 0.000) of military families. The developed family resilience training package has a significant positive relationship with military family self-efficacy. The findings of the present study indicated that the application of self-efficacy components training in the workplace for military families can be effective in promoting self-efficacy components as well as increasing awareness and increasing their social self-efficacy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Family resilience
 • "
 • " self-efficacy"
 • " military family
 • افشار، علی. (1395). ارائه مدل، تدوین و اجرای بسته آموزشی به منظور ارتقای تاب‌آوری روانشناختی در نیروهای عملیاتی ناجا. پایان نامه جهت دریافت دکتری روانشناسی نظامی. دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج). دانشکده پزشکی. شماره ثبت1145.
 • اقدمی باهر، علیرضا.، نجارپور استادی، سعید. و لیوارجانی، شعله. (1388). رابطه احساس خودکارآمدی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، علوم تربیتی،2(7): 119-99.
 • پورفراهانی، منیره.، مرادیان، نجمه.، زمانی نیا، فاطمه.، کیمیایی، سیدعلی. و آقامحمدیان شعرباف، حمیدرضا. (1398). اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری و تاب‌آوری زوج‌های جوان. نشریه علمی زن و فرهنگ،11(40): 108-95.
 • شریفی، نیلوفر.، بشرپور، سجاد. و نریمانی، محمد. (1396). اثربخشی آموزش تاب آوری بر خودکارآمدی کارکنان آتش نشانی شهر اردبیل. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه محقق اردبیلی، ایران.
 • شولتز، دوآن.، شولتز. و سیدنی آلن. (1388). نظریه های شخصیت. ترجمه‌ی یحیی سیدمحمدی، تهران، نشر ویرایش. 
 • علایی خرایم، رقیه.، نریمانی، محمد. و علایی خرایم، سارا. (1391). مقایسه باورهای خودکارآمدی و انگیزه پیش رفت در میان دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله ناتوانی‌های یادگیری،1(3).
 • نظری، علی محمد. (1388). مبانی زوج درمانی و خانواده درمانی. تهران: علم.
 • نوذری،گل بر. (1397). پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس جو عاطفی خانوادگی و بهزیستی روانشناختی در زنان بعد از زایمان، پایان نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت، شیراز، ایران.
 • Ahmadi, Kh., Fathi Ashtiani, A. & Habibi, M. (2008). Mental health assessment in the families of military pilots. Journal of Behavioral Sciences, 2 (4): 308-305. (in Persian).
 • Allen, E., Knopp, K., Rhoades, G., Stanley, S. & Markman, H. (2018). Between-and within-subject associations of PTSD symptom clusters and marital functioning in military couples. Journal of Family Psychology32(1): 134.
 • Bartley, S. R. & Ingram, N. (2018). Parental modelling of mathematical affect: self-efficacy and emotional arousal. Mathematics Education Research Journal30(3): 277-297. ‏
 • Beardslee, W. R. (2002). Out of the darkened room: Protecting the children and strengthening the family when a parent is depressed (1st ed). Boston: Little, Brown and Company.
 • Benoit, C., Smith, M., Jansson, M., Magnus, S., Flagg, J. & Maurice, R. (2018). Sex work and three dimensions of self-esteem: self-worth, authenticity and self-efficacy. Culture, health & sexuality, 20(1): 69-83.
 • Bowen, M. (1978). Family therapy in clinical practice. New York: Jason Aronson.
 • De Burgh, H. T., C. J. White, N. T. Fear, and A. C. (2007). Iversen, “The impact of deployment to Iraq or Afghanistan on partners and wives of military personnel,” International Review of Psychiatry, 23(2): 2011, 192–200.
 • Delahaij, R., Kamphuis, W. & van den Berg, C. E. (2016). Keeping engaged during deployment: The interplay between self-efficacy, family support, and threat exposure. Military Psychology, 28(2): 78-88. ‏
 • Eller, L. S., Lev, E. L., Yuan, C. & Watkins, A. V. (2018). Describing self‐care self‐efficacy: Definition, measurement, outcomes, and implications. International journal of nursing knowledge, 29(1): 38-48.
 • Hauser, S., Vierya, M., Jacobson, A. & Wertlieb, D. (1985). Vulnerability and resilience in adolescence: Views from the family. Journal of Adolescence, 5: 81–100.
 • Kumar, U. & Archana, M. (2011). Military Excellence: Strengthening the Workforce through Resilience. Emerging Contours of Excellence, 228. ‏
 • Mancini, J. A., Bowen, G. L., O'Neal, C. W. & Arnold, A. L. (2015). Relationship provisions, self-efficacy and youth well-being in military families. Journal of Applied Developmental Psychology, 40: 17-25.
 • Mceland K. C, Sutton G. W, Schmm W. R. (2008). Marital satisfaction before and after deployments association with the global war on terror. Psychol Rep.
 • McNulty, P. A. F. (2010). Adaptability and resiliency of military families during reunification: Initial results of a longitudinal study. Federal Practitioner, 18–27.
 • Meyer, E. G., & Wynn, G. H. (2018). The importance of US military cultural competence. Military and veteran mental health, 15-33. ‏
 • Nichols, M. & Schwartz, R. (2005). Family therapy: Concepts and methods (7th ed.). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
 • O'Neal, C. W., Mallette, J. K. & Mancini, J. A. (2018). The importance of parents community connections for adolescent well‐being: An examination of military families. American journal of community psychology, 61(1-2): 204-217.
 • Oprins, E. A., Bosch, K. V. D., & Venrooij, W. (2018). Measuring adaptability demands of jobs and the adaptability of military and civilians. Military Psychology, 30(6): 576-589. ‏
 • Osofsky, J. D. & Osofsky, H. J. (2018). Challenges in building child and family resilience after disasters. Journal of Family Social Work, 21(2): 115-128. ‏
 • Pexton, S., Farrants, J. & Yule, W. (2018). The impact of fathers’ military deployment on child adjustment. The support needs of primary school children and their families separated during active military service: A pilot study; Clinical child psychology and psychiatry23(1): 110-124. ‏
 • Ponder W. (2009). Marital Satisfaction: Veterans from operation Iraqi freedom(OIF) and operation enduring freedom(OEF)[Dissertation]. Texas University.
 • Reychav, I., Beeri, R., Balapour, A., Raban, D. R., Sabherwal, R. & Azuri, J. (2019). How reliable are self-assessments using mobile technology in healthcare? The effects of technology identity and self-efficacy. Computers in Human Behavior, 91: 52-61.
 • Rutter, M. (1987). Psychosocial resilience and protective mechanisms. American Journal of Orthopsychiatry, 57: 316–331
 • Saltzman, W. R., Lester, P., Beardslee, W. R., Layne, C. M., Woodward, K. & Nash, W. P. (2011). Mechanisms of risk and resilience in military families: Theoretical and empirical basis of a family-focused resilience enhancement program. Clinical Child and Family Psychology Review, 14: 213-230.
 • Schramm, D. G., Marshall, J. P., Harris, V. W. & Lee, T. R. (2012). Religiosity, Homogamy, and marital adjustment: An examination of newlyweds in first marriages and remarriages. Journal of Family Issues, 33: 8567-1571.
 • Schumm W. R., Bell D. B. & Gade P. A. (2000). Effect of a military overseas peacekeeping deployment on marital quality, satisfaction- And stability. Psychol rep, 87(1):815-21.
 • Sixbey, D. M. (2005). Development of family resiliency assessment scale to identify family resiliency constructs. Doctoral dissertation, school of counselor education, univesity of florida.
 • Walsh, F. (2016). Strengthening Family Resilience, Third Edition.The Guilford Press. 370 Seventh Avenue, Suite 1200, New York, NY 10001.

Windle, G. (2011). What is resilience? A review and concept analysis. Clinical Gerontology, 21: 152–169.