تحلیلی بر شاخص‌های تأثیرگذار در اجرای تاکتیک‌ها و راهبردهای جنگ شهری موصل (2014 - 2017م)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه افسری امام علی(ع)، تهران، ایران.

چکیده

اشغال برق‌آسای شهر موصل از سوی نیروهای داعش و عملیات بازپس‌گیری پرزحمت آن، ابعاد جدیدی از جنگ شهری در قرن بیست و یکم را متبلور ساخت. در این تحقیق جهت تحلیل شاخص‌های تأثیرگذار در تاکتیک‌ها و راهبردهای جنگ شهری موصل، با تجزیه‌وتحلیل به‌عمل‌آمده از طریق مطالعه میدانی و طراحی پرسشنامه، ضریب پایایی 85 درصدی پرسشنامه اثبات کرد شاخص‌های چهارگانه در تاکتیک‌ها و راهبردهای جنگ شهری پیاده شده در صحنه عملیات موصل تأثیرگذار بوده است. در ادامه به‌منظور اولویت­بندی شاخص‌های چهارگانه تأثیرگذار در اجرای عملیات موصل(اشغال و آزادسازی)، از آزمون ناپارامتریک فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد که با اطمینان 95/0 درصد در سطح خطای 05/0، تفاوت معناداری بین ابعاد شاخص‌های چهارگانه وجود دارد. با مقایسه شاخص‌ها مشخص شد در اجرای عملیات اشغال و آزادسازی موصل در رتبه اول: نیروهای داعشی با میانگین (45/4)، در رتبه دوم: طرح‌های نظامی و امنیتی با میانگین (99/2)، در رتبه سوم: جمعیت ساکن شهر با میانگین (25/4) و در رتبه چهارم: شاخص‌های کالبدی و جغرافیایی شهر با میانگین (1/4) قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Influential Indicators in the Implementation of Urban Warfare Tactics by the ISIS Armed Forces in the Occupation of Mosul (2014-2017)

نویسنده [English]

 • Davood Amini
Assistant Professor, Department of Geography, Imam Ali (AS) Officer University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The occupation of Mosul by ISIS forces and its arduous retake operations marked new dimensions to the civil war of the 21st century. In this study, in order to analyze the effective indicators in the tactics and strategies of Mosul urban warfare, by analyzing the analysis through field study and designing a questionnaire, the 85% reliability of the questionnaire proved that there are four indicators in the tactics and strategies of urban warfare. In order to prioritize the four influential indicators in the implementation of the Mosul operation (occupation and liberation), the non-parametric Friedman test was used. The results showed that with 0.95% confidence at the error level of 0.05, there is a significant difference between the dimensions of the four indicators. Comparing the indicators, it was found that in the implementation of the occupation and liberation operations in Mosul, in the first place: ISIS forces with an average (4.45), in the second place: military and security plans with an average (2.99), in the third place: the population living in the city with Average (4.25) and in the fourth rank: physical and geographical indicators of the city with an average (4.1).

کلیدواژه‌ها [English]

 • War
 • City
 • Urban War
 • Mosul
 • ISIS
 • امینی، داود (1398)، تحلیلی بر تاکتیک‌ها و راهبردهای جنگ شهری موصل (از سال 2014 الی 2017م)، شماره 281، مرکز مطالعات راهبردی دانا.
 • حسین‌زادة دلیر، کریم؛ ملکی، کیومرث؛ شفاعتی، آرزو؛ حیدری‌فر، محمدرئوف (1391)، پدافند غیرعامل و توسعه پایدار شهری با تأکید بر کاربری‌های تهدید‌پذیر کلانشهر تبریز از منظر جنگ، فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط، شماره 5، صص 24-1.
 • دیمارکو، لویئزا (1399)، جهنم واقعی، جنگ شهری از استالینگراد تا عراق، ترجمه: سیّدعلی موسوی، انتشارات نسل روشن.
 • کالینز، جان. ام (1385)، جغرافیای نظامی (جغرافیای فرهنگی)، ترجمه محمدرضا آهنی و بهرام محسنی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه امام حسین(ع)، تهران.
 • کیلکالن، دیوید (1396)، خارج از کوهستان، نسل آینده جنگ‌های شهری، ترجمه: سیّدعلی موسوی، انتشارات نسل روشن.
 • موغلی، مرضیه؛ هاشمی فشارکی، سیّدجواد، حسینی‌امینی، حسن (1395)، راهبرد جنگ شهری داعش و تمهیدات پدافند غیرعامل، کنفرانس ملّی پدافند غیرعامل و توسعة پایدار، وزارت کشور، 12و 13 مهر 1395.
 • Arnold, Thomas D; Fiore, Nicolas.(2019), Five Operational Lessons from the Battle for Mosul, Published on: https://www.armyupress.army.mil/Journals
 • C. Michael, (2010). Military Operations on Urban Terrain, Strategic Studies Institute, Association of U.S Army.
 • IHL Symposium Report. (2018), Emerging military technologies applied to urban warfare, ICRC, Programme on the Regulation of Emerging Military Technologies, Asia Pacific Centre for Military Law, 21–22.
 • Johnson, David. (2019), Is Warfare In Citeis As Inevitable As We Think?, Published On: https://mwi.usma.edu/warfare-cities-inevitable-think.
 • Konaev, Margarita. (2019), The Future Of Urban Warfare In The Age Of Megacities, Focus Strategique, No. 88, March 2019.
 • Spencer, John(2021),The Eight Rules Of Urban Warfare And Why We Must Work To Change Them, Published on: https://mwi.usma.edu
 • Thomas D. Arnold, Nicolas Fiore. (2018). Five Operational Lessons from the Battle for Mosul, Military Review the Professional Journal of the U.S Army.
 • UN-Habitat Report (2018). Annual Progress Report 2018. For A Better Urban Future.
 • US Marine Corps, (2016). Military Operations on Urbanized Terrains (MOUT), Department of The Navy Headquarters United State Marine Corp.
 • West, Bing (2017), Global Urban Warfare, Then and Now From Hue to Mosul, the mechanics of fighting in cities remain much the same, Published on: https://www.theatlantic.com/international.
 • Yonas, Gerald and Moy, Timothy. (2001), Soldiers In Cities, Published by Strategic Studies Institute, US Army War College.