بررسی رابطه هوش هیجانی با رهبری اثربخش در مدیران ستاد نزاجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه افسری امام علی (ع)، تهران، ایران

چکیده

مدیریت و فرماندهی از ارکان اصلی و جزء جدایی‌­ناپذیر نیروهای مسلح بوده و برای موفقیت در انجام مأموریت­‌ها و کسب پیروزی در نیروهای نظامی باید فرماندهانی لایق، مدیر و مدبر در تمامی سطوح آن وجود داشته باشد و انتخاب این افراد بر اساس معیارهای علمی و روان‌شناختی باشد. یکی از عواملی که می­‌تواند بر رفتار بعضی از فرماندهان تأثیر گذاشته و باعث شود تا در شرایط مساوی عملکرد بهتری داشته باشند؛ هوش هیجانی است. این تحقیق از نوع کاربردی است و روش آن توصیفی- همبستگی و گردآوری اطلاعات کتابخانه­‌ای و میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات، اسناد و مدارک، مصاحبه و پرسشنامه بوده و نیز تحلیل اطلاعات و داده‌­ها با دو روش کیفی و کمی (آمیخته) انجام‌شده است. جامعه آماری این تحقیق مدیران ستاد نزاجا و حجم نمونه آن با استفاده از فرمول کوکران 91 نفر تعیین و از پرسشنامه استاندارد سایبریا شرینگ برای سنجش هوش هیجانی استفاده‌شده که روایی سازه­ای آن با آزمون عزت‌نفس کوپر اسمیت در سطح 001/0= p معنادار بوده و روایی محتوایی آن توسط محقق محاسبه و برابر با 88/0 و مقدار ضریب پایایی آن 86/0 و نیز برای سنجش متغیر تابع از پرسشنامه محقق ساخته رهبری اثربخش استفاده‌شده، که روایی محتوایی آن نیز 86/0 و مقدار ضریب آلفای کرون باخ آن برابر با 88/0 بوده است. یافته‌­ها و نتایج کلی این تحقیق نشان داده که بین عوامل هوش هیجانی به‌­عنوان متغیرهای مستقل جزء (خودآگاهی 448/0=r ، خودتنظیمی 582/0= r، خود انگیزشی 527/0=r ، همدلی 447/0 =r و نیز عامل روابط اجتماعی با همبستگی 642/0=r) با رهبری اثربخش مدیران ستاد نزاجا در سطح خطا (05/0= p) رابطه مثبت و معناداری وجود داشته و نیز هوش هیجانی با متغیر رهبری اثربخش (728/0= r) در سطح خطای 05/0 مثبت و معنادار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between Emotional Intelligence and Effective Leadership among the Managers of the Islamic Republic of Iran Army staff

نویسندگان [English]

 • Gholamreza Nasirpour 1
 • Kamran Sadeghikia 2
1 Faculty Member Of AJA Command and Staff University, Tehran. Iran
2 Faculty member of Imam Ali University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to determine the relationship between emotional intelligence and its factors as an independent variable and effective leadership of managers of Nezaja headquarters as a dependent variable. This research is applied and its method has been descriptive-correlation and collection of library and field information and tools for data collection, documents, interviews and questionnaires.
The statistical population of this study was determined by the managers of Nezaja headquarters and its sample size was 91 using Cochran's formula. In this study, the standard Siberian Schering questionnaire was used to measure emotional intelligence, the structural validity of which was significant at p = 0.001, and its content validity was 0.88 and its reliability coefficient was 0.86. Assessing the function variable, the researcher-made questionnaire of effective leadership was used, and its content validity was 0.86 and Cronbach's alpha coefficient was 0.88. The findings and general results of this study have shown that among the factors of emotional intelligence as independent variables of the component (self-awareness = r = 0.448, self-regulation = r = 0.582, self-stimulation = r = 0.527, empathy is also 0.477 r and also The factor of social relations with correlation of r = 0.642 with the effective leadership of the managers of Nezaja headquarters at the error level (p = 0.05) there was a positive and significant relationship and also emotional intelligence with the variable of effective leadership (r = 0.728) at the level. The error of 0.05 is positive and significant

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emotional intelligence
 • effective leadership
 • managers
 • Army staff
 • اکبرزاده، نسرین (1395)، هوش هیجانی: دیدگاه سالوی و دیگران، تهران: انتشارات فارابی.
 • آتشی، حسین (1391)، بررسی رابطه هوش هیجانی با وجدان بودن، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نظامی، شماره 45 سال دوازدهم، صص 121- 146
 • آقایار، سیروس و شریفی درآمدی، پرویز (1391)، هوش هیجانی (کاربرد هوش در قلمرو هیجان) چاپ دوم، تهران: انتشارات سپاهان.
 • بقایی، کوروش (1393)، بهبود هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه­های افسری آجا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دافوس آجا.
 • بهرامی، فاطمه (1391)، هوش هیجانی و نقش آن در نیروهای نظامی، تهران: انتشارات مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری­های دفاعی مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
 • پرداختی، وحیده، (1391) رابطه بین هوش هیجانی با رهبری تحول آفرین مدیران مدارس ناحیه 2 شهر زنجان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد جنوب.
 • حبی، محمدباقر و داداشی، فتاح (1395)، رابطه هوش عاطفی و سبک رهبری مشارکتی در فرماندهان و مدیران یک واحد نظامی، فصلنامه روانشناسی نظامی، دوره 7 شماره 26، صص 69- 86
 • رستمی، محمود (1386)، فرهنگ واژه­های نظامی، تهران: انتشارات آجا.
 • گلمن، دانیل (1391)، کاربرد هوش هیجانی در محیط کار، ترجمه نسرین پارسا، تهران: انتشارات گروه علمی رشد.
 • گلمن، دانیل (1394)، هوش هیجانی در کار، مترجمان، ابراهیمی، بهمن و جوینده، محسن، تهران: انتشارات بهین دانش.
 • گلمن، دانیل، بویاتزیس، ریچارد و مک­لی، آنی (1396)، هوش هیجانی در مدیریت و رهبری سازمانی، ترجمه ابراهیمی، بهمن، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
 • مختاری دینانی، مریم (1396)، طراحی الگوی هوشمندی­های مورد نیاز رهبری اثربخش مدیران ورزشی، فصلنامه پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، سال ششم، شماره 1، صص 73-88
 • مشبکی، علی اصغر و تیزرو، علی(1391)، تأثیر هوش هیجانی و هوش فرهنگی بر موفقیت رهبران در کلاس جهانی،فصلنامه پژوهش­های مدیریت، سال دوم، شماره سوم، صص 53-73
 • منصوری، بهزاد (1380)، هنجاریابی پرسشنامه هوش هیجانی سیبریاشرینگ در بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه­های تهران، پایانه نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
 • الوانی، مهدی (1393)، مدیریت عمومی، تهران: انتشارات نشر نی.
 • هاگس و دیگران، مارسیا (1396)، هوش هیجانی و رهبری سازمانی، ترجمه، گودرزی، علی‌محمد، تهران: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
 • هرسی، پال و بلانچارد، کنت‌اچ (1395)، مدیریت رفتار سازمانی: کاربرد منابع انسانی، ترجمه علاقه بند، علی، تهران: انتشارات موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر.
 • همتی، خیرالله (1385)، مجموعه فرماندهی و مدیریت گردان، تهران: انتشارات معاونت آموزشی نزاجا.
 • Bekendam, C. (2015). Family And Dimensious of Emotional Intelligence. Dissertation Abstraets International, 58 (4).
 • Calloway, J. D. A. (2010). Performance implications of emotional intelligence and transformational leadership: Toward the development of a self-efficacious military leader. Capella University.
 • Safari, A., & Golshahi, B. (2013). The Impact of Emotional Intelligence (EI) on the Organizational Entrepreneurship: mediating the effects of Leadership Style and Corporate Culture. Journal of Entrepreneurship Development6(3), 183-202.
 • Serota, D. K. (2015). Optimizing Cognitive Performance: The Relationship of Self-Theory to the Human Dimension Concept. Army Command And General Staff College Fort Leavenworth Ks.
 • Zheng, W., Yang, B., & McLean, G. N. (2010). Linking organizational culture, structure, strategy, and organizational effectiveness: Mediating role of knowledge management. Journal of Business research, 63(7), 763-771.