تعیین و اولویت‌بندی عوامل مزیت‌ساز لجستیک دفاعی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری ، تهران، ایران.

2 دانشکده مدیریت، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

10.22034/qjmst.2024.561434.1768

چکیده

 هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مزیت‌ساز لجستیک دفاعی ارتش جمهوری اسلامی ایران با رویکرد استفاده بهینه از منابع محدود سازمانی و اولویت‌بندی این عوامل انجام شده است.
روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی - پیمایشی می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای و میدانی (مصاحبه) بوده و روایی پرسش‌نامه به‌صورت محتوا (صوری) و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ به میزان0.834 مورد تأیید قرار گرفته است. تکنیک دلفی در دو مرحله بر پایه نظرات 15 نفر از خبرگان آمادی آجا تا رسیدن به اجماع کلی مبتنی بر آزمون ضریب هماهنگی کندال انجام پذیرفت.
یافته ها: در مجموع 43 شاخص در شش بعد شناسایی گردیده و37 شاخص تأیید و با استفاده از آزمون فریدمن رتبه‌بندی شدند که بر اساس نتایج بدست آمده در بین تمامی عوامل، توجه به سه شاخص نیروی انسانی متخصص، سرعت پاسخگوئی و شدت تحرک به ترتیب حائز بالاترین اولویت گردیدند.
نتیجه‌گیری: با بازنگری سیاست‌گذاری‌ها‌ و تمرکز بر روی عوامل شناسایی شده، چرخه عملکرد لجستیک دفاعی آجا به میزان چشمگیری بهبود خواهد یافت و منجر به ایجاد مزیت رقابتی پایدار خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining and prioritizing the advantageous factors of defense logistics of the Islamic Republic of Iran Army

نویسندگان [English]

 • Hamid Reza Zarghami 1
 • ali farhadi 2
 • Saeid Sattarpour 3
1 Faculty of Management, University of Shahid Sattari Aeronautical, Tehran, Iran.
2 Faculty of Management, University of Shahid Sattari Aeronautical Tehran, , Iran.
3 Graduated from Shahid Sattari Aviation Science and Technology University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The current research was conducted with the aim of identifying the advantageous factors of defense logistics of the Islamic Republic of Iran Army with the approach of optimal use of limited organizational resources and prioritization of these factors.
Methodology: This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of method. The method of collecting information is library and field (interview) and the validity of the questionnaire in the form of content (form) and its reliability has been confirmed by Cronbach's alpha test to the extent of 0.834. The Delphi technique was carried out in two stages based on the opinions of 15 Amadi Aja experts until reaching a general consensus based on Kendall's correlation coefficient test.
Findings: A total of 43 indicators were identified in six dimensions and based on a sample t-test test in SPSS software, 37 indicators were confirmed in the form of six dimensions. The confirmed indicators were ranked using the Friedman test. The three indicators of specialized human resources, speed of response and intensity of mobility were respectively given the highest priority.
Originality: Therefore, by correcting the policies and focusing on the identified factors, the defense logistics performance cycle of the Islamic Republic of Iran Army will be significantly improved and will lead to a sustainable competitive advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic Republic of Iran Army
 • defense logistics
 • competitive advantage
 • Delphi technique
 • آرمون آرش. (1395). مروری بر مفاهیم و ماهیت لجستیک نظامی، کنفرانس لجستیک و زنجیره تأمین، تهران دانشگاه علم و صنعت.
 • آقایی میلاد. (1395). چالش‌ها، چشم‌اندازها و راهبردهای لجستیک و زنجیره تأمین، تهران: انتشارات مرکز آموزش شهید دستواره.
 • باقری محمدحسن. (1387). جنگ آینده از منظــر آمــاد و پشتیبانــی. علوم و فنون نظامی. (11)5:69-91.
 • باقری منش محمد و همکاران. (1400). تبیین نقش فناوری اینترنت اشیاء در ارتقای قابلیت‌های آماد و پشتیبانی یک سازمان دفاعی. فصلنامه علمی-پژوهشی فرماندهی و کنترل. ۴ (۴):۱۱۵-۱۰۴.
 • تافلر الوین و هایدی (1375). جنگ و پادجنگ، ترجمه: بشارت، مهدی. تهران: انتشارات اطلاعات.
 • تقوا محمدرضا و همکاران(1395). الگوی توسعة لجستیک الکترونیک در نزاجا با رویکرد تشخیص و پاسخ.فصلنامه مدیریت نظامی. 16(61):28-1.
 • خلیلی سعید و امامیان سهیل. (1401). ترسیم نقشه علمی و تحلیل بروندادهای علمی حوزه‌های پژوهش لجستیک و جنگ آینده بر اساس مقالات نمایه شده در پایگاه اسکوپوس، اولین همایش سراسری آماد و پشتیبانی دفاعی در گام دوم انقلاب، تهران، دانشگاه امام حسین(ع).
 • رستمی محمود. (1386). فرهنگ واژگان نظامی، تهران: انتشارات چاپخانه ارتش جمهوری اسلامی ایران.
 • روشنی رضا. اکبری حسین. رضایی حمید رضا. (1400). تبیین آسیب‌پذیری‌های فناورانه سامانه مکانیزه لجستیک نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (ALS ) در برابر تهدیدات آینده و ارائه راهکارهای مناسب. فصلنامه علمی علوم و فنون نظامی، 17(55)، 27-50.
 • شاهقلیان قهفرخی رضا (1398). عوامل و زمینه‌های مؤثر در پیروزی عملیات بیت‌المقدس (کربلای3)، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر دانشگاه افسری و تربیت پاسدار امام حسین (ع). 167-199:1(1). ‌
 • صادقی امیر. ضرغامی، حمیدرضا و ابطحی خلیل. (1401). شناسائی و اولویت‌بندی الگوهای نوظهور مدیریت زنجیره تأمین دفاعی، اولین همایش سراسری آماد و پشتیبانی دفاعی در گام دوم انقلاب، تهران، دانشگاه امام حسین(ع).
 • صراف جوشقانی حسن و غفاری توران حسین. (1391). بهینه کاوی در مدیریت زنجیره تأمین نظامی نظامیMSCM، نشریه علمی مدیریت زنجیره تأمین،(36)14.
 • ضیغمی نژاد پرویز و همکاران. (1401). تدوین راهبردهای لجستیک (آماد و پشتیبانی) عملیات مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه علمی آینده‌پژوهی دفاعی، 7(24)، 81-107.
 • طاهری علی. (1395). مختصات الگوی تهدیدات صحنه نبردهای آینده در سال 1404 با استفاده از روش نظریه داده‌ بنیاد.فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی، (1)1: 127-109.
 • علیزاده عزیز. (1388). بررسی سناریوهای جنگ آینده با تأکید بر فناوری‌های دفاعی، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
 • فاضلی مهدی. (1401). روش تدارکات آمادی. تهران: انتشارات مرکز آموزش پشتیبانی نزاجا.
 • فشارکی مهدی و آقاجانی امین. (1391). لجستیک تشخیص و پاسخ، تهران: مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
 • کاظمیان مینا. شفیعی نیک آبادی محسن و فیض داود. (1399). آینده‌پژوهی صنعت بسته‌بندی مواد غذایی در ایران با رویکرد سناریونگاری در افق 1404. مدیریت بازرگانی، (4)12: 864-838.
 • کرباسی منصور و شهسواری مهرداد. (1394). آماد و پشتیبانی در جنگ‌های ترکیبی، همایش جنگ‌های ترکیبی دافوس آجا، تهران: دانشگاه فرماندهی و ستاد.
 • کرباسی منصور و شهسواری مهرداد. (1397). شناسایی و تبیین ویژگی‌ها و اولویت‌های آماد و پشتیبانی نزاجا با توجه به نوع و ماهیت جنگ‌های آینده، مرکز مطالعات، تحقیقات و تدوین آئین‌نامه‌های رزمی نزاجا.
 • کریمی علی. (1389). کاربرد فناوری اطلاعات در لجستیک. تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع).
 • گروه مطالعاتی سامانه‌های آمادی سلاح و تجهیزات آجا. (1397). طرح تحقیقاتی تبیین راهبردهای تحول آماد و پشتیبانی آجا برای مقابله با تهدیدات آینده. مرکز مطالعات راهبردی آجا.
 • لطفی مصطفی، غلامی محمود و گلرنگ، رهام. (1395). تبیین و تشریح وضعیت سامانه آماد و پشتیبانی نهاجا بر اساس مؤلفه‌های توان رزمی در دوران دفاع مقدس. علوم و فنون نظامی. (35)12: 91-118.
 • مشرفی زنوزی عباس، روشنی رضا و پیراسته مرتضی. (1394). مدیریت لجستیک. تهران: انتشارات دافوس.
 • مکارم شیرازی ناصر. (1376). قرآن مجید (چاپ سوم). تهران: دارالقرآن کریم، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی.
 • نصرت پناه سیاوش و کریمی احمد. (1394). ارائه الگوی پشتیبانی آمادی در مقابله با بحران. فصلنامه مدیریت و پژوهش‌های دفاعی. (77)13.
 • ویسی امید. حیدری جعفر. رزمی جعفر و شهسواری مهرداد. (1398). ارائه الگوی آماد و پشتیبانی متناسب با نوع و ماهیت تهدیدهای آینده. آینده‌پژوهی دفاعی.(12)4: 108-83.
 • Edwards, T. J., & Eden, R. (1999). Velocity management and the revolution in military logistics. RAND ARROYO CENTER SANTA MONICA CA.‏
 • Kazemian, M., Shafiei Nikabadi, M., & Feiz, D. (2021). The Future Estimation of Food Packaging Industry in Iran based on a Scenario-Oriented Approach with Respect to 2025 Perspective. Journal of Business Management, 12(4), 838-864.
 • Ogden, J. A., Petersen, K. J., Carter, J. R., & Monczka, R. M. (2005). Supply management strategies for the future: A Delphi study. Journal of Supply Chain Management, 41(3), 29-48.
 • ‏Zakeri, Amir. (2011). Logistics Future Trend. Logistics Operations and Management: Concepts and Models, Elsevier, London, 93-105.
 • ‏Göpfert, I., & Wellbrock, W. (2012). Innovative concepts for supply chain management. Analysis of the need and the development process. Formation of Market Economy. Special Edition. Strategic Imperatives of Modern Management, 290-308.
 • Hanağası, U. B., & Ercan, A. (2022). The historical evolution of military logistics and the analysis of Turkish Independence War in the scope of the Great Offensive (1922) stage: Askeri lojistiğin tarihsel gelişimi ve Türk İstiklal Savaşı’nın Büyük Taarruz (1922) safhası özelinde incelenmesi. Journal of Human Sciences, 19(2), 99-111.
 • Peterson, F. (2007).The comperhensive approach initiative: Future options for NATO, defence horizons,No58,PP1-5‏
 • ‏Golpîra, H., Khan, S. A. R., & Safaeipour, S. (2021). A review of logistics internet-of-things: current trends and scope for future research. Journal of Industrial Information Integration, 22, 100194.
 • Tkach, I., Kivlyuk, V., & Smolych, P. (2022). Actual problems of creating general logistics system in the Ukraine Defense Forces. Journal of Scientific Papers «Social development and Security», 12(3), 1-6.
 • Valtonen, I., Rautio, S., & Salmi, M. (2022). Capability development in hybrid organizations: enhancing military logistics with additive manufacturing. Progress in Additive Manufacturing, 1-16.‏
 • ‏Wang, Y., & Sarkis, J. (2021). Emerging digitalisation technologies in freight transport and logistics: current trends and future directions. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 148, 102291.