کاربردهای فناوری اینترنت اشیاء در جنگ سایبر و الکترونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد مدیریت دفاعی، دانشگاه فرماندهی‌و‌ستاد آجا، تهران،ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

3 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

10.22034/qjmst.2024.556192.1738

چکیده

هدف: این تحقیق با هدف تبیین کاربردهای فناوری اینترنت اشیاء در جنگ سایبر و الکترونیک انجام شده است.
روش: روش اجرای پژوهش توصیفی، از نوع کاربردی و با رویکرد آمیخته انجام شده است. جامعه آماری برای مصاحبه، شامل 7 نفر از خبرگان در حوزه الکترونیک، سایبر، مخابرات و جنگال آجا و آشنا به فناوری اینترنت اشیاء بوده‌ است که به روش هدفمند انتخاب و مصاحبه با ایشان تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. جامعه آماری برای پرسش‌نامه، شامل کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران در طیف درجات افسر ارشد و بالاتر هستند که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در رشته‌های ذکر شده بوده است. تعداد جامعه آماری 100 نفر (با اعمال ضریبی) است و از روش سرشماری برای توزیع پرسش‌نامه استفاده گردید. ابتدا با استفاده از ابزار مطالعه اسناد و مدارک و مصاحبه داده‌ها جمع‌آوری شد، سپس از ابزار پرسشنامه استفاده شد که پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ تأیید گردید. داده‌های کیفی با روش تحلیل محتوا تجزیه‌وتحلیل شدند و از نرم‌افزار SPSS برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های کمی استفاده گردید.
یافته‌ها: درمجموع نتایج تحقیق منتهی به احصاء چهار بعد آگاهی وضعیتی، سامانه‌های خودمختار،  جنگ‌افزارها  و کارکنان و 10 مؤلفه سی4‌آی‌اس‌آر، سامانه موقعیت‌یاب جهانی، نقشه‌های رقمی، سامانه‌های تشخیص و جلوگیری، ربات‌های انبوه، هدف‌گیری دقیق، سامانه‌های کنترل‌آتش، سامانه‌های هدایت‌پذیر بدون‌سرنشین، رزمندگان، فرماندهان و 27 شاخص گردید.
نتیجه‌گیری: در مجموع نتایج تحقیق نشان داد که با سطح اطمینان بالا می‌توان اذعان داشت که کاربردهای فناوری اینترنت اشیاء در جنگ سایبر و الکترونیک، به ترتیب اولویت در بعدهای جنگ‌افزارها، کارکنان، آگاهی موقعیتی و سامانه‌های خودمختار خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of Internet of Things technology in Cyber and Electronic Warfare

نویسندگان [English]

 • ali alinezhad 1
 • davod azar 2
 • vahid sajadi 3
1 E.W & Cyber group Master. Command and Staff University,Tehran,Iran
2 Phd student of Defense Management. Command and Staff University, Tehran, Iran.
3 Faculty Member of AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: This research was carried out to aim of explaining the applications of Internet of Things technology in cyber and electronic warfare.
Method: The method of doing descriptive research is applied and with a mixed approach.Seven experts from the army's electronic, cyberspace, telecommunications and electronic warfare and familiar with Internet of Things technology were selected for interviews to theoretical saturation by purposeful sampling. The statistical population for the questionnaire included some staff of the army of the Islamic Republic of Iran with at least a bachelor's degree in in the mentioned fields. the statistical population included 100 people (using coefficients), so the census method was used to distribute the questionnaires. First, document study and interviews were used to collect data. After that, the questionnaire was used.The reliability of the questionnaire was confirmed with Cronbach's alpha. Qualitative data analysis was done using content analysis method and quantitative data was analyzed using SPSS software
      Findings: In total, the results of the research led to the statistics of four dimensions situational awareness, autonomous systems, weapons and personnel, 10 components C4ISR, GPS, digital maps, sence and avoid systems, swarm robots, precision targeting, fire control systems, unmanned guided systems, warriors, commanders, 27 indicators.
Conclusion: In total, the results of the research showed that with a high level of confidence, it can be acknowledged that the applications of Internet of Things technology in cyber and electronic warfare will be prioritized in the dimensions of weapons, personnel, situational awareness and autonomous systems.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Military Internet of Things
 • Cyber Electronic warfare
 • Situational Awareness
 • Autonomous Systems
 • Weopens
 • احمدی، لیلا و همکاران. (2016). بررسی مکانیسم‌های دفاعی و لجستیک در اینترنت اشیاء، پنجمین اجلاس بین‌المللی علم و مهندسی پاریس.
 • آذر، داود و محمدحسین، حمید. (1397). کلیات جنگ الکترونیک پیشرفته، تهران: انتشارات دافوس آجا.
 • اسدالله زاده، محمد. (1398). طرح‌ریزی تمرینات تاکتیکی جنگ الکترونیک، تهران: انتشارات دافوس آجا.
 • بختیاری، ایرج. (1399). تحلیل محیطی آینده فرماندهی و کنترل در حوزه دفاع هوافضایی از منظر چالش ها و فرصت ها. فرماندهی و کنترل، 4(2 ): 1-20.
 • بهشتی آتشگاه، محمد و همکاران. (1397). مفاهیم و چالش­های امنیتی اینترنت اشیاء نظامی با محوریت مکانیسم MIoT ایالات‌متحده آمریکا، فصلنامه علمی-پژوهشی فرماندهی و کنترل. 2 (3): 78-64.
 • پراکاش، آبیشور. (2018). ربات‌های انبوه: افق‌های جدید در تحقیقات نظامی، در دسترس از سایت (roboticsbusinessreview.com) به تاریخ 10/12/1400.
 • پورقهرمانی، نوروز؛ عبدی، فریدون و مقدم شهابی، افسانه. (1395). بررسی جنگ الکترونیک شبکه محور به عنوان یکی از نشانه های بلوغ جنگ سایبر درسالهای اخیر،کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در قلمرو فضای سایبر،مراغه،https://civilica.com/doc/649586.
 • غلام نژاد، پژمان، غلامی؛ محمود و پورمکاری، علیرضا. (1398). کاربردهای نظامی اینترنت اشیا با تأکید بر مأموریت های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. علوم و فنون نظامی، 15(49 ): 141-163.
 • حقگو، رضا. (1397). فضای مجازی (فرصت‌ها و تهدیدها)، معاونت تربیت و آموزش آجا، تهران.
 • سجادی اصیل وحید و آذر، داود. (1399). عملیات سایبری در طرح­ها و برنامه­های وزارت دفاع آمریکا، تهران: انتشارات دافوس آجا.
 • سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه کشور ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، سر فصل امور دفاعی و امنیتی، بندهای 52 و 53
 • شریفی تهرانی، امید و لشگریان، حمیدرضا.(1396). نقش پهپاد در حوزه جنگ الکترونیک، نیازها و چالش‌های تلفیق، سومین اجلاس ملی اویونیک ایران، تهران.
 • شعبانی، مهدی و همکاران. (1395). به‌کارگیری اینترنت اشیاء در شبکه C4I با تکیه‌بر آگاهی وضعیت، دانشگاه خوارزمی، نهمین اجلاس ملی فرماندهی و کنترل.
 • سلیمانزاده نجفی، نیره سادات ؛ عاصمی، عاصفه ؛ سهرابی، مظفر چشمه؛ شعبانی، احمد. (1397). مطالعه کتاب سنجی تولیدات علمی حوزه اینترنت اشیا در پایگاه مدلاین: تحلیل هم رخدادی واژگان. پایش. 1397; 17 (5) :507-520.
 • فرج‌پور، عباس. (1398). ارائه الگوی راهبردی بومی برای سازمان‌های شبکه‌ای در نیروهای مسلح با نگاه به جنگ‌های آینده، دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • فرح بخت، احمدرضا، و دهقانی، مهدی. (1398). همگرایی جنگ الکترونیک و جنگ سایبری و الزامات اجرای آن در سازمان های نظامی. امنیت ملی، 9(31 ): 199-219.
 • فلسفی، سپهدار؛ و صادقی، علی‌رضا. (1398). سناریوی جنگ الکترونیک نیروهای مسلح با استکبار جهانی مبتنی بر فناوری‌های نوظهور در افق 2030، پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی دفاعی، تهران، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع).
 • کرامتی مقدم و همکاران. (1400). مروری بر تأثیرات اینترنت اشیاء در زندگی مردم و آینده پیش روی آن، نشریه پژوهش‌های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب‌وکار، 2(6): 67-42.
 • کیخسروی، مصطفی. (1399). چگونگی به‌کارگیری سامانه فرماندهی و کنترل در فرماندهی جنگ الکترونیک راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران، پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران.
 • گروه مترجمین سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی آجا. (1399). برترین ریز پرنده‌های جهان، فصلنامه علمی تحقیقاتی محقق، شماره 90.
 • گروه مترجمین علوم، تحقیقات و فناوری آجا. (1400). پهپاد هاروپ، فصل‌نامه علمی تحقیقاتی محقق، شماره 91.
 • گروه مؤلفین معاونت فاوا آجا. (1400). سامانه مدیریت نبرد پیشرفته (ABMS) رهیافتی نوین در فرماندهی و کنترل هوشمند، گاهنامه علمی و خبری عصر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات، شماره دوم.
 • گروه نویسندگان مرکز تحقیقات اینترنت اشیاء ایران. (1400). ارتباط صنایع نظامی و اینترنت اشیاء، در دسترس از سایت (www.iotiran.com) به تاریخ 30/7/1400
 • لطفی، محمد. (1400). ارتقاء امنیت یگان‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از فناوری اینترنت اشیاء، پایان‌نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
 • لک، بهزاد. (1399). راهبردهای بکارگیری اینترنت اشیا در ماموریت های پلیس آگاهی. پژوهش های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی)، 15(1 ): 75-100.
 • محمدی، حافظ و کریمی قهرودی، محمدرضا. (1399). توسعه سامانه‌های «فرماندهی و کنترل سایبری» در جمهوری اسلامی ایران با فناوری «اینترنت اشیاء»، دوازدهمین اجلاس ملی فرماندهی و کنترل ایران.
 • مهدی‌نژاد نوری‌، محمد؛ جبار رشیدی، علی؛ احمدی حاجی آبادی، سید احمد و تیلا، شعبان ‌. (1396). تأثیر متقابل دفاع دانش‌بنیان و جنگ‌های آینده. مطالعات دفاعی استراتژیک. 15(67): 235-260.
 • موحدی صفت، محمدرضا. (1400). فضای سایبر، تحولات و تهدیدات. دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تک‌نگاشت شماره 8.
 • مینایی بیدگلی، بهروز و میرزایی قاضیانی، علی. (1398). مروری بر کاربرد­های نظامی و چالش‌های تحقیقاتی در زمینه امنیت اینترنت اشیاء. فصلنامه پژوهش­های کاربردی در فنی و مهندسی، 2 (10).
 • نامداری، امیر. (1399). چگونگی به‌کارگیری فناوری اینترنت اشیاء در فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت (آماد)، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
 • نصیری، موسی. (1399). به‌کارگیری خودروهای رزمی زرهی رباتیک توسط ارتش آمریکا، مجله محقق، جهاد و خودکفایی آجا، شماره 90.
 • نیازمند، میلاد. (1398). سخن سردبیر، فصلنامه فنی-تخصصی جنگ الکترونیک، فرماندهی جنگ الکترونیک نهاجا، شماره 20.
 • Barkan, Nir & et al. (2011). Robotics And Autonomous Systems, the Industrial college of the Forces (ICAF), National Defence University.
 • Bhatnagar, Rishi. (2020). Internet of Things (IoT) | The rise of the connected world, Confederation of indian industry 125 years since 1895,deloitte.
 • Bognar, Eszter Katalin. (2018). Possibilities and security challenges of using IoT for military purposes, Hadmérnök (Military engineer), XIII Volume 3.
 • Di Vito, Vittorio & et al. (2015). Sense and Avoid: Systems and Methods, Encyclopedia of Aerospace Engineering.
 • Fernández-Caramés, Tiago & Fraga-Lamas, Paula. (2018). Towards The Internet of Smart Clothing: A Review on IoT Wearables and Garments for Creating Intelligent Connected E-Textiles, Department Computer Engineering, Faculty of Computer Science, Universidade da Coruña Spain.
 • Fraga-Lamas, Paula & et al. (2016). A Review on Internet of Things for Defense and Public Safety. Department Electronics and Systems, Faculty of Computer Science, Universidade da Coruna. Sensors.
 • Giandomenico, Spezzano. (2019). Swarm Robotics, Special Issue Published in Applied Sciences.
 • Gupta, Nitin & Gupta, Jyoti. (2017). Internet of Things (IoT): a vision of any-time any-place for any-one, International Robotics & Automation Journal, india, Volume 2 Issue 6.
 • Gotarane, Vishal & Raskar, Sandeep. (2019). IoT Practices in Military Applications, Proceedings of the Third International Conference on Trends in Electronics and Informatics.
 • Jahanbakht, Mohammad & et al. (2021). Internet of Underwater Things and Big Marine Data Analytics–A Comprehensive Survey, IEEE communication Surveys & Tutorials.
 • Maksimović, Mirjana and ets. (2015). Raspberry Pi as Internet of Things hardware: Performances and Constraints, Conference: IcETRAN, Vrnjacka Banja, Serbia.
 • Nedjah, Nadia & SilvaJuniorba, Luneque .(2019). Swarm and Evolutionary Computation,Department of Electronics Engineering and Telecommunication, Faculty of Engineering, State University of Rio de Janeiro, Brazil, Volume 50
 • Priyanka, Sonam & et al. (2020). Human Tracking System Based on GPS and IOT (Internet of Things), Proceeding of the International Conference on Computer Networks, Big Data and IoT.
 • Priya, R. Vishnu & et al. (2016). GIS Enabled Internet of Things (IoT) Applications: An Overview, World Scientific News 41.
 • Rahul, mohd & Alhumiany, hesham. (2017) An Analysis of Internet of Things(IoT): Novel Architectures, Modern Applications,Security Aspects and Future Scope with Latest Case Studie, International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), Vol. 6 Issue.
 • Sifakis, joseph. (2018). Autonomous System-An Architectural Characterization, univ. Grenoble Alpes. Verimag laboratory.
 • Wani, Umer. (2019). An introduction to IoT, its architecture and various protocols. Chapter outline, Department of Computer Science & Engineering.
 • Zhu, L. & Majumdar, S. & Ekenna, C. (2020). An invisible warfare with the internet of battlefield things: A literature review, Department of Educational Psychology and Methodology.