تدوین راهبردهای میزبانی مسابقات ورزشی ارتش‌های جهان (سیزم) در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ، تهران، ایران.

10.22034/qjmst.2024.554132.1724

چکیده

هدف: هدف این پژوهش تدوین راهبردهای میزبانی مسابقات ورزشی ارتش‌های جهان (سیزم) در جمهوری اسلامی ایران بود.
روش: روش پژوهش، از نوع کیفی بود. این پژوهش، توصیفی و در حوزه مطالعات راهبردی قرار دارد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه افراد فعال در تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران، و متخصصین فعال در تربیت بدنی آجا و همچنین ورزشکاران و مربیانی که سابقه حضور در مسابقات سیزم را داشتند، بودند. نمونه آماری بصورت هدفمند از میان جامعه، انتخاب شد و تا حد اشباع نظری مصاحبه ادامه پیدا کرد (12 مصاحبه باز). ابزار مورد استفاده در این پژوهش مصاحبه و تبادل نظر با نخبگان، مطالعات کتابخانه‌ای بود. برای دستیابی به اهداف تحقیق با استفاده از روش دلفی فهرستی از نقاط قوت، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای اخذ میزبانی و برگزاری مسابقات ارتش‌های جهان در ایران تهیه و در سه مرحله با نظر متخصصان فهرست تهیه شده نهایی شد.
یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان داد که موقعیت راهبردی کشور در زمینه میزبانی مسابقات سیزم در وضعیت so یا رقابتی قرار داشت. همچنین 9 راهبرد کلی در زمینه میزبانی سیزم در کشور توسط شورای راهبردی پژوهش تدوین گردید.
نتیجه‌گیری: باید همکاری متقابل بین ورزش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سایر فدراسیون‌های ورزشی در رشته‌های مختلف بصورت یکپارچه و هماهنگ انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Compilation of hosting strategies for World Armies Sports Competitions (CISM) in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • , Hamid Omidi 1
 • Farideh Ashraf Ganjouei, 1
 • , Mohammad Reza Esmaili 2
1 Department of Sports Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Islamic Azad University, Tehran Center Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research was to develop strategies for hosting the World Armies Sports Competition (Cism) in the Islamic Republic of Iran.
Method: The research method was qualitative. This research is descriptive and in the field of strategic studies. The statistical population of the research included all people active in physical training of the Islamic Republic of Iran Army, and experts active in AJA physical training, as well as athletes and coaches who had a history of participating in Sizm competitions. The statistical sample was purposefully selected from the community and continued until the theoretical saturation of the interviews (12 open interviews). The tools used in this research were interviews and exchange of opinions with elites, library studies. To achieve the objectives of the research, using the Delphi method, a list of strengths, weaknesses, opportunities and threats of hosting and holding the World Army Games in Iran was prepared and finalized in three stages with the opinion of experts.
Findings: The results of this research showed that the strategic position of the country in the field of hosting Sizm competitions was in a so or competitive state. Also, 9 general strategies in the field of hosting Sysem in the country were formulated by the Research Strategic Council.
Conclusion: mutual cooperation between the sports of the armed forces of the Islamic Republic of Iran and other sports federations in different disciplines should be carried out in an integrated and coordinated manner.

کلیدواژه‌ها [English]

 • hosting
 • cism
 • army
 • Iran
 • باران چشمه، مهرعلی. صفانیا، علی محمد. باقریان فرح آبادی، محسن. نقشبندی، صلاح الدین. (1399). تدوین چارچوب توسعه دیپلماسی ورزشی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 10(20): 202-174.
 • جلالی فراهانی، مجید. (1389). مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • رحیمی، مهدی محمد. میری، هادی. میلانی، محمد. دادکان، محمدحسین. (1396). بررسی ورزش قهرمانی و حرفه ای نیروهای مسلح کشور به روش تحلیل (SWOT)، اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان، اهواز، دانشگاه علوم پزشکی آبادان.
 • رسولی، مهدی. باران چشمه، مهرعلی. (1399). تحلیل عملکرد ورزشکاران نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بازیهای نظامیان جهان (سیزم)، دوفصلنامه علوم ورزشی و توان رزم، 1(1): 65-55.
 • سنائی زاده، محمدصادق. طاهری، مجیدرضا. (1394). مطالعه شیوه‌های مناسب جهت ایجاد تفکر راهبردی در کارکنان آجا، فصلنامه علوم و فنون نظامی، 11(34): 38-21.
 • شعبانی، عباس. (1396). مطالعه تحلیل محیطی ورزش قهرمانی و حرفه‌ای نیروهای مسلح کشور، فصلنامه مدیریت نظامی، 17(2): 93-114.
 • شیروانی، حسین. بهادری، محمدکریم. رنجبر،محسن. درویشی، ابوالفضل. (1399). شناسایی و رتبه بندی عوامل توسعه ورزش کارکنان رسته بهداشت و در مان نیروهای مسلح ، مجله طب نظامی، ویژه نامه همایش ملی امادگی جسمانی در توان رزم. (22):51-39.
 • ظهرابی، احمدرضا. محمدیاری، سجاد. محبی، امیر. (1398). اهمیت تربیت بدنی در سلامت و سبک زندگی کارکنان آجا از دیدگاه مقام معظم رهبری، فصلنامه مدیریت نظامی، 19 (3): 106-95.
 • عالی نژاد، امیرحمزه. شمامی، نادر. (1400). طراحی مدل پیش بینی و تعیین سطح ورزش قهرمانی آجا با استفاده از سیستم استنتاج فازی عصبی-تطبیقی، آینده پژوهی دفاعی، 6 (23): 152-129.
 • کشاورز، لقمان. فراهانی، ابوالفضل. رضایی صوفی، مرتضی. ذکایی، حسین. (1394). تحلیل عاملی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصتهای  اخذ و میزبانی رویدادهای بزرگ بین المللی ورزشی در ایران، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 4(13): 11-24.
 • کوشا، محمد. عبدی، حسین. یوسفی، بهرام. (1397). تحلیل شکاف صنعت ورزش ایران از منظر میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی، مطالعات مدیریت ورزشی، (49): 15-36.
 • مصطفایی، مهرداد. (1393). گسترش ورزش‌های رزمی مصوب در دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌های آجا، فصلنامه علوم و فنون نظامی، 10 (29):115-91.
 • منوچهری، جاسم. باران چشمه، مهرعلی. منوچهری، محمدقاسم. (1398). فراتحلیل راهبرد توسعه ورزش نیروهای مسلح ج.ا.ایران، فصلنامه علمی راهبرد دفاعی، 17(67):150-124.
 • Ajadi M, Olaoye A, Alabidun M. (2017). Factors Militating Sports Development among Nigerian Army Force in Sobi Barrack Ilorin, Kwara State. KIU Journal of Social Sciences. 3(2): 343-350.
 • Christian Tabi Amponsah, Gouher Ahmed, Manoj Kumar and Samuel Adams (2018). The business effects of mega-sporting events on host cities: an empirical view. Problems and Perspectives in Management, 16(3), 324-336. doi:10.21511/ppm.16(3).2018.26
 • Diaey, T., Jérôme, J.,Tjusevs, P. , Zamboni G.(2011). Bidding: how can you win even if you lose ? : identifying the legacies of lost bids to host a sports mega event. FIFA master book. fifa.com/aboutfifa/footballdevelopment