تبیین آسیب‌های دفاعی ایران در جنگ جهانی دوم و ارائه راهبردهای عدم تکرار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم دفاعی راهبردی، تهران، ایران.

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.

10.22034/qjmst.2024.549841.1674

چکیده

هدف: این تحقیق با هدف شناخت آسیب­‌های دفاعی ایران در خلال جنگ جهانی دوم و ارائه راهبردهای عدم تکرار آن­ها در آینده، انجام شده است.
روش: این تحقیق کاربردی ـ توسعه‌­ای با بهره‌­گیری از تحلیل محتوای اسناد تاریخی و با استفاده از روش تدوین راهبرد دانشگاه عالی دفاع ملّی و با تکیه بر نظرات خبرگی دفاعی انجام شده است.
یافته‌ها: آسیب­‌ها و خسارات جنگ جهانی دوم به کشور ما بسیار گسترده بوده و تبعات آن تا سال­‌ها گریبانگیر مردم این مرز و بوم بوده است. بنابراین شناخت آن­ها و آینده­‌نگری پیشگیرانه می­‌تواند کشور را از تکرار شرایط پیش گفته مصون نماید.
نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق نشان می‌­دهد که عمده آسیب‌­های کشور ایران در جنگ جهانی دوم شامل 1) عدم وجود قاطعیت در تصمیم­‌گیری و مردد بودن شخص اول مملکت، نبود وزیر در وزارت دفاع و آشفتگی و ضعف مدیریت در ارتش و دیپلماسی دفاعی ـ سیاسی کشور، 2) ضعف و وادادگی در برابر دو ابرقدرت­ وقت، 3) غافل­گیری و نبود راهبرد  در برابر هجوم متفقین، 4) عدم مقاومت خودجوش مردمی به­‌دلیل سرکوب عشایر و دوری مردم از حکومت و کمرنگی نقش آن­ها در دفاع از کشور منتج از سیاست مذهب زدائی و دیکتاتوری حکومت و گسترش خود بیگانگی و فضای رعب و وحشت و ناامیدی در جامعه، 5) عدم آمادگی ارتش برای مقابله با دشمن خارجی به‌­دلیل ضعف در آموزش و حرفه­‌ای بودن، عدم یکپارچکی و انسجام سازمانی، ضعف در وفاداری، انگیزش و روحیه کارکنان، 6) عدم وجود نخبگان سیاسی در رأس نظام سیاسی و دولت به­‌دلیل انتصابات غلط با گرایش­‌های خاص بوده و راهبردهای پیشنهادی این تحقیق می­تواند در آینده، کشور را از تکرار آن­ها مصون نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explain Iran's defense injuries in World War II and provide non-repetition strategies

نویسندگان [English]

 • Dariuosh Eskandari 1
 • Arastoo Towhidi 2
 • Mahmoud Baratian 3
1 PhD in Strategic Defense Sciences, Tehran, Iran.
2 Assistant professor and faculty member of Higher National Defense University, Tehran, Iran.
3 Phd. student of National Defense University and Higher Research Institute, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: This research was done with the aim of knowing Iran's defense damage during World War II and providing strategies to prevent their repetition in the future.
Method: This applied-developmental research was done by using the analysis of historical documents and using the method of developing the strategy of the National Defense University and relying on the opinions of defense experts.
Findings: The damage and losses of the Second World War to our country were very dangerous and its consequences have plagued the people of this region for many years. Therefore, their recognition and preventive foresight can prevent the country from repeating the aforementioned conditions.
 Conclusion: The results of the research show that the major damage to Iran in the Second World War includes 1) the lack of decisiveness in decision-making and the hesitancy of the country's first person, the absence of a minister in the Ministry of Defense, and the confusion and weakness of management in the army and diplomacy Defense and politics of the country, 2) weakness and commitment against the two superpowers of the time, 3) surprise and lack of strategy against the invasion of the allies, 4) lack of spontaneous resistance of the people due to the repression of the nomads and the distance of the people from the government and the diminution of its role. in the defense of the country resulting from the policy of desegregation and dictatorship of the government and the spread of alienation and the atmosphere of terror and despair in the society, 5) the lack of readiness of the army to confront the foreign enemy due to the weakness in training and professionalism, lack of organizational integrity and cohesion, weakness in loyalty, motivation and morale of employees, 6) The absence of political elites at the head of the political system

کلیدواژه‌ها [English]

 • Defense pathology
 • strategy
 • World War II
 • Islamic Republic of Iran
 • آبادیان، حسین. (1390). آمریکا و اهمیت نظامی ایران در جنگ جهانی دوم. نشریه تاریخ روابط خارجی. 12 (47)، 30-1.
 • اداره پنجم ستاد مشترک ارتش. (1378). افول سازمانی. فصلنامه خبری و آموزشی فرماندهی و ستاد. 2 (5)، 41-24.
 • اسفندیاری، عاطفه و نکویی مقدم، محمود و محمدی، زینب و نوروزی، سمانه و امیراسماعیلی، محمدرضا. (1390). آسیب­شناسی منابع انسانی در ستاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان با استفاده از مدل سه‌شاخگی. فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده بهداشت یزد. 10 (4 و 3)، 12-1.
 • افضلی، رسول. (1386). جنگ­جهانی­دوم. نشریه دانشنامه جهان اسلام. 11 (11)، صص110-100.
 • اکبرزاده، نسرین. (1375). تحول شناختی و مسئله شکل­گیری هویت. مجله علمی-پژوهشی روانشناسی. 1 (3)، 231-224.
 • الهی، همایون. (1369). اهمیت استراتژیکی ایران در جنگ جهانی دوم. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 • بشیریه، حسین. (1374). جامعه‌شناسی سیاسی، تهران: نشر نی.
 • پارسونز، سر­آنتونی. (1372). غرور و سقوط. ترجمه محمود طلوعی، تهران: انتشارات علم.
 • توحیدی، ارسطو. (1389). نشریه آموزشی طرح­ریزی راهبردی، برنامه­ریزی و بودجه­بندی دفاعی. تهران: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی، دانشکده دفاع ملی.
 • توکلی­دارستانی، شقایق. و شهبازمرادی، سعید. (1388). آسیب‌شناسی مدیریت منابع انسانی با هدف بهبود و توسعه. فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی. 2 (4)، 110-94.
 • جنیدی­جعفری، مهدی و بیگی­نیا، عبدالرضا. (1388). آسیب‌شناسی منابع انسانی با هدف بهبود و توسعه (مورد مطالعه: بانک ملت)، پنجمین کنفرانس ملی منابع انسانی. تهران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و مؤسسه مطالعات بهره­وری و منابع انسانی.
 • حافظ­نیا، محمدرضا. (1380). نقش ژئواستراتژیک ایران در جنگ جهانی دوم. فصلنامه روابط خارجی. 2 (9)، 72-61.
 • دانش­آشتیانی، محمدباقر. (1391). مدیریت راهبردی دفاعی-امنیتی، تهران: انتشارات مرکز آموزشی پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی.
 • راعی­گلوجه، سجاد. (1391). بررسی مداخله انگلیسی‌ها در امور اقتصادی ایران در جریان جنگ جهانی دوم. فصلنامه تاریخ اسلام و ایران. 22 (16)، 55-33.
 • زهدی، یعقوب. (1394). سیاست دفاعی، تهران: مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی.
 • سرمد، زهره و بازرگان، عباس و حجاری، الهه. (1377). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگه.
 • شیپری، مریم. و میرزایی چاه­باغ، حسین. (1393). تحلیلی بر روابط خارجی و مسائل داخلی ایران در جنگ جهانی دوم بر پایه گزارش­های سِر ریدر بولارد. فصلنامه تاریخ روابط خارجی. 15 (61)، 131-95.
 • عبدالهی، محمد. (1381). اولین همایش ملی آسیب­های اجتماعی در ایران، تهران: نشر انجمن جامعه شناسی ایران.
 • عصاریان­نژاد، حسین. (1383). آسیب­شناسی استراتژی­های امنیتی، تهران: سلسله درس­های دانشگاه فارابی.
 • عصاریان ن‍‍ژاد، حسین. و صنیعی، حسین. (1386). مدیریت آسیب­ و کارآمدی دفاعی در نیروهای مسلح. فصلنامه مطالعات دفاعی­استراتژیک. 8 (30)، 129-87.
 • کرونین، استفانی. (1383). رضاشاه و شکل­گیری ایران نوین: دولت و جامعه در زمان رضاشاه، ترجمه مرتضی ثاقب­فر، تهران: انتشارات جامی.
 • لطفیان، سعیده. (1380). ارتش و انقلاب اسلامی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
 • مقی، ابراهیم. و موسوی، سیده­لیلا. (1394). علل کارآمدی نسبی سیاست خارجی ایران در جنگ جهانی دوم. فصلنامه سیاست. 45 (3)، 799-781.
 • مرادی، محمدحسن. (1392). آسیب­شناسی جو سازمانی نیروی انتظامی با استفاده از مدل شش بعدی وایزبرد. فصلنامه توسعه سازمانی پلیس. 10 (45)، 62-41.
 • مشبکی، اصغر. (1375). نقش شورای عالی اداری کشور در بالندگی سازمان­های اداری. فصلنامه کنترولر آجا. 1 (2)، 47-24.
 • ممی زاده، جعفر. (1375). دانش بهسازی و نوسازی، تهران: انتشارات روایت.
 • مهدوی، عبدالرضا هوشنگ. (1393). سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی 1357-1300. چاپ دهم، تهران: نشر پیکان.
 • میرزایی­اﻫﺮﻧﺠﺎﻧﯽ، حسن. (1381). طرح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮش اﻓﻘﯽ ﻧﻮ در شناخت سازﻣﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان (آب منطقه‌ای ﻏﺮب)، تهران: مرکز پژوهش‌های کارﺑﺮدی داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
 • مینتزبرگ، هنری. (1367). مدیریت استراتژیک، ترجمه محمد صائبی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 • وودهاوس، سی.ام. (1368). اسرار کودتای 28 مرداد، ترجمه نظام­الدین دریابندری، چاپ دوم، تهران: انتشارات راهنما.
 • هانری، میشل. (1370)، جنگ جهانی دوم، ترجمه عباس آگاهی، مشهد: نشر آستان قدس رضوی.
 • یکرنگیان، میرحسین. (1384). سیری در تاریخ ارتش ایران از آغاز تا پایان شهریور 1320، تهران: انتشارات خجسته.
 • Birkland, Thomas. (2001). An Introduction to the Policy Process; Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making, New York, M. Sharpe.
 • Harrison MI. (2005). Diagnosing organizations: Methods, Model, and Process, Applied Social Research_ Methods series; 3rd ed, v8, California: SAGE publication.
 • Sage, G. H., & Eitzen, D. S. (2016). Sociology of North American sport, 10th ed. New York, NY: Oxford.
 • https://dataak.com/blog/
 • http://karshenasan.blogfa.com/post/2404