الگوی شایستگی‌های حرفه‌ای مدرسان نظامی مراکز آموزش نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران.

3 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

10.22034/qjmst.2024.560977.1775

چکیده

هدف: یکی از عوامل موفقیت مراکز آموزشی، شایستگی مدرسان است. هرچه مراکز آموزشی از نظر مدرسان، از کیفیت بالایی برخوردار باشند، به همان میزان، توفیق در نیل به اهداف را کسب خواهند کرد. هدف این تحقیق طراحی الگوی شایستگی‌های حرفه‌ای مدرسان نظامی مراکز آموزش نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است.
روش: نوع تحقیق حاضر کاربردی بوده، روش تحقیق تحلیل محتوا و رویکرد آن کیفی است.
یافته‌ها: جامعه آماری تحقیق شامل 15 نفر از خبرگان حوزه مدیریت منابع انسانی شاغل در مراکز آموزشی نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که با روش نمونه-گیری غیر‌احتمالی هدفمند انتخاب شدند. روش و ابزار گردآوری داده‌ها به‌صورت میدانی و مصاحبه نیمه‌ساختار یافته بود. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد.
نتیجه‌گیری: یافته‌های تحقیق حاکی از شناسایی شایستگی‌های حرفه‌ای مدرسان شامل شایستگی‌های کارکردی و وظیفه‌ای (7 مقوله)، اخلاقی (8 مقوله)، اجتماعی و ارتباطی (7 مقوله)، نظامی (4 مقوله) و شناختی (4 مقوله) است. و پیشنهاد شد شایستگی‌های اجتماعی مدرسان، شاخص‌های مهارت‌های ارتباط اثربخش، هوش هیجانی و هوش فرهنگی، ایجاد انگیزه در فراگیران و گرایش به کار تیمی از طریق فرایندهای آموزش و توسعه سرمایه‌های انسانی تقویت گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Model of professional competencies of military instructors of the Air Defense Army of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Eskandary 1
 • Naser Asgari 2
 • Alireza Rezgi rostami 3
1 PhD student in public administration, human resource management, Islamic Azad University, Roudhen branch, Tehran, Iran.
2 Associate Professor and faculty member of Shahid Sattari Aviation University of the Islamic Republic of Iran Army, Tehran, Iran.
3 Assistant professor and faculty member of Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: One of the success factors of educational centers is the competence of teachers. The higher the quality of educational centers from the teachers' point of view, the more successful they will be in achieving their goals. The purpose of this research is to design the model of professional competencies of military instructors of the air defense training centers of the Islamic Republic of Iran Army.
Method: The current type of research is applied, the research method is content analysis and its approach is qualitative.
Findings: The statistical population of the research consisted of 15 experts in the field of human resources management working in the training centers of the Air Defense Force of the Islamic Republic of Iran, who were selected by non-probability sampling method. The method and tools of data collection were field and semi-structured interviews. Content analysis method was used to analyze the data.
Conclusion: The research findings indicate the identification of teachers' professional competencies including functional and task competencies (7 categories), moral (8 categories), social and communication (7 categories), military (4 categories) and cognitive (4 categories) competencies. And it was suggested that teachers' social competences, indicators of effective communication skills, emotional intelligence and cultural intelligence, motivation in learners and tendency to team work should be strengthened through training processes and human capital development.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Professional qualifications
 • military instructors
 • Air Defense Force
 • military training centers
 • Islamic Republic of Iran Army
 • اسدی، اسماعیل.، رجبی فرجاد، حاجیه. و لطفی جلال آبادی، مصطفی. (1400). شناسایی مهارت‌های مدیریتی فرماندهان رده عملیاتی به روش داده بنیاد. فصلنامه علوم و فنون نظامی، 17(58)، 77-107.
 • حاجی کریمی، عباسعلی.، رضائیان، علی.، هادی زاده، اکرم. و بنیادی‌نائینی، علی. (1390). طراحی مدل شایستگی‌های مدیران منابع انسانی در بخش دولتی ایران، فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره10 صص 43-23.
 • دیالمه، نیکو. (1398). شناسایی مولفه­های شایستگی استادان اثربخش از منظر آموزه‌های اسلامی (رویکردی به دانشگاه انقلاب اسلامی). فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی، 8(2 (18) )، 295-314.
 • رضوی سعیدی، سید رضا. (1400). ارائه مدل و رتبه‌بندی شایستگی­های استادان مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. فصلنامه آموزش عالی ایران. ۱۳ (۲) :۱۸۸-۱۶۵.
 • زاهدی­فر، فریبا.، لبادی، زهرا. و پرسته، فاطمه. (1400). شناسایی و تدوین مدل توسعه شایستگی‌های کارآفرینانه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها. مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی. ۱۴ (۴۴) :۵۱-۴۳.
 • طولابی فرد، سمیه.، برزگر، نادر. و علیزاده، سعید. (1401). واکاوی ابعاد و مولفه‌های شایستگی‌های تحقیقی معلمّان از نظر صاحب نظران و خبرگان خارجی و داخلی: یک تحقیق کیفی، فصلنامه تحقیق‌های برنامه‌ریزی درسی و آموزشی، 12(1)، صفحه 162-143.
 • غضنفری، سکینه خاتون.، یوسفی سعیدآبادی، رضا. و فلاح، وحید. (1399). مدلسازی مولفه‌های موثر نظام مدیریت منابع انسانی بر انتصاب مدیران در مراکز آموزش عالی مازندران از دیدگاه اعضای هیات علمی. فصلنامه توسعه آموزش جندی شاپور اهواز، 11(ویژه نامه)، 128-142.
 • کیذوری، امیر حسین.، محمدی حسینی، سید احمد. و سلیمانی، الهام. (1398). ادراک دانشجویان از شایستگی‌های تدریس اعضای هیات علمی در آموزش عالی(مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد). فصلنامه تدریس پژوهی، 7(4)، 131-107.
 • محجوب عشرت آبادی، حسن. (1397). شناسائی شایستگی‌های استادان در حوزه هوانوردی: خلبانان شکاری، نشریه علمی تحقیقی مهندسی هوانوردی، 20(1)، 48-37.
 • موذن جمشیدی، میر هادی. (1398). شناسایی شایستگی‌های کلیدی مدیران در راستای تحقق تعالی منابع انسانی در شرکت‌های تولید لوازم خانگی. مطالعات منابع انسانی، 9(1)، 1-24.‎
 • مهدوی نسب، حسین. و نظری فرخی، ابراهیم. (1400). شناسایی و رتبه‌بندی مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای استادان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه افسری امام علی (ع). فصلنامه مدیریت نظامی، 21(84)، 83-114.
 • مهرعلیان، امیرمحمد. و مقامی، حمیدرضا. (1401). شایستگی‌های مورد نیاز مدرس مطلوب الکترونیکی در نظام آموزشی. دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 12(1)، 16-1.
 • نریمانی، علیرضا.، مسعودی ندوشن، عصمت. و شاه‌محمدی، نیره. (1397). توانمندی آینده‌پژوهی مبتنی بر مدیریت زمان و فرآیند آموزش ضمن خدمت کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی، 3(11)، زمستان 1397.
 • نقوی، شمسعلی.، گلرد، پروانه. و محبی، سراج‌الدین. (1400). واکاوی پیشرآن‌های کلیدی مدیریت عملکرد با رویکرد بهره‌وری کارکنان (مورد مطالعه: صنعت هواپیمایی ایران). فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی، 6(20)، 137-161.
 • یوزباشی، علیرضا. و پژوهی، سکینه. (1397). شناسایی شایستگی‌های حرفه‌ای استادان در محیط‌های آموزش الکترونیک، فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 34، 26-5.
 • یونسی، امیر.، عباسی، عفت.، حسینی­خواه، علی. و خنیفر، حسین. (1401). شناسایی شایستگی­ها و راهبردهای بالندگی اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان در ارتباط با برنامه درسی:یک مطالعه کیفی. تحقیق در نظام­های آموزشی، 16(56)،22-33.
 • Alsina, Á. & Mulà, I. (2019). Advancing towards a transformational professional competence model through reflective learning and sustainability: The case of mathematics teacher education. Sustainability, 11(15), 4039.
 • Blomeke, S. (2017). ‘Modelling teachers’ professional competence as a multi-dimensional construct’, in Guerriero (ed.), Pedagogical Knowledge and the Changing Nature of the Teaching Profession, Paris: OECD, pp. 119–135.
 • Bülent, A. L. A. N. & Güven, M. (2022). Determining Generic Teacher Competencies: A Measurable and Observable Teacher Competency Framework. International Journal of Psychology and Educational Studies, 9(2), 308-331.
 • Chan, C. K. & Luk, L. Y. (2022). A four-dimensional framework for teacher assessment literacy in holistic competencies. Assessment & Evaluation in Higher Education, 47(5), 755-769.
 • Childs, J. Thoirs, K. Quinton, A. Osborne, B., Edwards, C. Stoodley, P., ... & Halligan, T. (2022). Development of a professional competency framework for Australian sonographers—perspectives for developing competencies using a Delphi methodology. International Journal for Quality in Health Care, 34(2), mzac017.
 • Choi, J. (2020). Development of a Competency for Infection Control Nurses in Korea. American Journal of Infection Control, 48(8), S36.
 • Demkina, N. I. Kostikov, P. A. & Lebedev, K. A. (2019). Formation of professional competence of future specialists in the field of information environment. Espacios, 40(23), 3.
 • Domingos Fernandes Campos; José Tarcísio de Andrade Lima Jr; Anielson Barbosa da Silva, António Jorge Fernandes(2019). "Professional competencies in supply chain management in the mid-sized supermarket sector in Brazil", Supply Chain Management: An International Journal, https://doi.org/10.1108/SCM-02-2018-0081.
 • Hamalainen, R. Nissinen, K. Mannonen, J. Lämsä, J. Leino, K & Taajamo, M. (2021). Understanding teaching professionals' digital competence: What do PIAAC and TALIS reveal about technology-related skills, attitudes, and knowledge? Computers in Human Behavior, 117, 106672.
 • Helfat, C.E. &Peteraf, M.A. (2015). “Managerial cognitive capabilities and the microfoundations of dynamic capabilities”, StrategicManagement Journal, Vol. 36, No. 6, pp. 831-850.
 • Horváthová, P. Čopíková, A & Mokrá, K. (2019). Methodology proposal of the creation of competency models and competency model for the position of a sales manager in an industrial organisation using the AHP method and Saaty’s method of determining weights, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 32(1), 2594-2613.
 • Isyanov, R. Rustamov, K. Rustamova, N & Sharifhodjaeva, H. (2020). Formation of ICT competence of future teachers in the classes of general physics. Journal of Critical Reviews, 7(5), 235-239.
 • Kaiser, G & Konig, J. (2019). Competence measurement in (mathematics) teacher education and beyond: Implications for policy. Higher Education Policy, 32(4), 597-615.
 • Kotzab, H. Teller, C. Bourlakis, M & Wünsche, S. (2018). “Key competences of logistics and SCM professionals – the lifelong learning perspective”, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 23, No. 1, pp. 50-64.
 • Krauss, S. Lindl, A. Schilcher, A. Fricke, M. Go¨hring, A & Hofmann, B. (eds) (2017) FALKO: Fachspezifische Lehrerkompetenzen: Konzeption von Professionswissenstests in den Fa¨chern Deutsch, Englisch, Latein, Physik, Musik, Evangelische Religion und Pa¨dagogik, Mu¨nster:Waxmann.
 • Mandal, S. (2018). The competencies of the modern teacher. International Journal of Research in Engineering, Science and Management, 1(10), 351-360.
 • Mikkonen, K. Kuivila, H. M. Sjögren, T. Korpi, H. Koskinen, C. Koskinen, M & ääriäinen, M. (2022). Social, health care and rehabilitation educators' competence in professional ducation—Empirical testing of a model. Health & Social Care in the Community, 30(1), e75-e85.
 • Osagie, E. R. Wesselink, R. Blok, V. Lans , M & Mulder, M. (2016). Individual competencies for corporate social responsibility: A literature and practice erspective, Journal of Business Ethics, 135(2), 233–252. Doi: 10.1007/s10551-014-2469-0.
 • Shulman, L. S. (1987) ‘Knowledge and teaching: Foundations of the new reform’, Harvard Educational Research 57: 1–22.
 • Skantz-Åberg, E. Lantz-Andersson, A. Lundin, M & Williams, P. (2022). Teachers’ professional digital competence: an overview of conceptualisations in the literature. Cogent Education, 9(1), 2063224.
 • Supriyanto, A. Hartini, S. Syamsudin, S & Sutoyo, A. (2019). Indicators of professional competencies in research of Guidance and Counseling Teachers. Counsellia: Jurnal Bimbingan dan Konseling, 9(1), 53-64.
 • Swanson, E., Kim, S., Lee, S. M., Yang, J. J. & Lee, Y. K. (2020). The effect of leader competencies on knowledge sharing and job performance: Social capital theory. Journal of Hospitality and Tourism Management, 42, 88-96.
 • Weinert, F.E. (2001) ‘Concepts of competence: a conceptual clarification’, in D.S. Rychen and L.H. Salgnik (eds). Defining and selecting key competencies, Go¨ttingen: Hogrefe and Huber, pp. 45–66.
 • Wester, K. L & Borders, L. D. (2014). Research competencies in counseling: A Delphi study. Journal of Counseling & Development, 92(4), 447-458.