الگوی ساختاری ذهن آگاهی و عملکرد شغلی با بررسی نقش میانجی‌گری رهبری متواضع و خلاقیت کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت، دانشکده فرماندهی و مدیریت، دانشگاه امام علی(ع)، تهران، ایران.

10.22034/qjmst.2024.561299.1767

چکیده

هدف: ذهن آگاهی به عنوان یک رویکرد مداخل‌ه­ای مناسب برای بهبود عملکرد شغلی، خلاقیت کارکنان و همچنین مسائل مربوط به سلامت روان است. تحقیق حاضر باهدف بررسی روابط ساختاری ذهن آگاهی، عملکرد شغلی، رهبری متواضع و خلاقیت کارکنان در یک مرکز نظامی انجام شد. بنابراین تأثیر ذهن آگاهی بر عملکرد شغلی با تعیین اثرات میانجی رهبری متواضع و خلاقیت کارکنان بررسی شده است.
روش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. برای آزمون فرضیه­‌های تحقیق از مدل­سازی معادلات ساختاری در نرم افزار Amos نسخه 22 استفاده شده است.
یافته­‌ها: نتایج بررسی ارتباط بین ذهن‌آگاهی با عملکرد شغلی، خلاقیت کارکنان و رهبری متواضع نشان داد که غالب فرضیه‌­ها قابل تایید است. بر اساس یافته­‌ها، تاثیر رهبری متواضع بر خلاقیت معنادار اما بر عملکرد شغلی معنادار نبود. همچنین نقش میانجی خلاقیت در رابطه ذهن آگاهی با عملکرد شغلی تایید شد اما نقش میانجی رهبری متواضع در این رابطه تایید نشد.
نتیجه‌­گیری: چارچوب کلی این تحقیق مبنایی را برای یک حوزه تحقیقاتی در حال ظهور فراهم می‌کند و مسیرهای کلیدی را برای تحقیقات آینده ترسیم می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The structural model of mindfulness and job performance by examining the mediating role of humble leadership and employee creativity

نویسنده [English]

 • Asghar Mohammadi fateh
Department of Management, Faculty of Command and Management, University of Imam Ali, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Mindfulness as an intervention approach is suitable for improving job performance, creativity of employees as well as issues related to mental health.. The present research aimed to investigate the structural relationships of mindfulness, job performance, humble leadership and creativity of employees in a military center. Therefore, the effect of mindfulness on job performance has been investigated by determining the mediating effects of humble leadership and employee creativity
Methodology: This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey and correlational in terms of method. To test the research hypotheses, structural equation modeling was used in Amos software version 22.
Findings: The results of examining the relationship between mindfulness and job performance, employee creativity and humble leadership showed that most of the hypotheses can be confirmed. Based on the findings, the effect of humble leadership on creativity was significant but not on job performance. Also, the mediating role of creativity in the relationship between mindfulness and job performance was confirmed, but the mediating role of humble leadership was not confirmed in this relationship.
Originality: The overall framework of this research provides a basis for an emerging research field and outlines key directions for future research.

.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mindfulness
 • humble leadership
 • creativity
 • job performance
 • فیضه، عبدالملک؛ دباغی، پرویز و گودرزی، ناصر. (1394). اثر بخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، در میزان استرس، اضطراب، افسردگی و بهزیستی روان‌شناختی در کارکنان نظامی. فصلنامه روانشناسی نظامی، 21 (6):14-5.
 • کاظمی حمید، شجاعی فرزانه، سلطانی زاده محمد.(1397). اثربخشی مداخله ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر انعطاف‌پذیری روانشناختی، تحمل پریشانی و تجربه مجدد ضربه در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه. علوم مراقبتی نظامی، ۴ (۴): ۲۴۸-۲۳۶ .
 • گلشاهی، بهنام؛ صادقی نسب، محسن و مرادی دمنه، غلامرضا. (1402). مدل ساختاری تحول در مدیریت سرمایه انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران. علوم و فنون نظامی، (63)19: 62-33 .  
 • محمدیان، بهزاد؛ زارعی متین، حسن؛ باباشاهی، جبار؛ یزدانی، حمیدرضا. (1396). تبیین فرآیند شکل‌گیری رهبری متواضعانه در کسب‌وکار با رویکرد فراترکیب. پژوهش نامه مدیریت تحول، 9(18): 24-46. ‏
 • مختاری فر، هادی؛ مهتری آرانی، محمد و شکرریز، جواد. (1402). تاثیر عوامل سازمانی و برون سازمانی بر توانمندسازی کارکنان با نقش تعدیلگر یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: مرکزآموزش توپخانه و موشک‌های نزاجا). علوم و فنون نظامی، (64)19: 141-111 .
 • Abbas, J., & Sağsan, M. (2019). Impact of knowledge management practices on green innovation and corporate sustainable development: A structural analysis. Journal of cleaner production, 229, 620-611
 • Acar, O. A., Tarakci, M., & Van Knippenberg, D. (2019). Creativity and innovation under constraints: A cross-disciplinary integrative review. Journal of Management, 45(1), 96-121
 • Amabile, T. M. (1983). The social psychology of creativity: A componential conceptualization. Journal of personality and social psychology, 45(2), 357.
 • Amabile, T. M. (1988). A model of creativity and innovation in organizations. Research in organizational behavior, 10(1), 123-167.‏
 • Amabile, T. M., Conti, R., Coon, H., Lazenby, J., & Herron, M. (1996). Assessing the work environment for creativity. Academy of management journal, 39(5), 1154-1184.‏‏‏
 • Anitha, J. (2014). Determinants of employee engagement and their impact on employee performance. International journal of productivity and performance management. ‏ Psychological management of individual performance, 23(1), 3-25
 • Baer, R. A. (2003). Mindfulness training as a clinical intervention: A conceptual and empirical review. Clinical psychology: Science and practice, 10(2), 125-143..
 • Baer, R. A., Smith, G. T., Hopkins, J., Krietemeyer, J., & Toney, L. (2006). Using self-report assessment methods to explore facets of mindfulness. Assessment, 13(1), 27-45.‏
 • Borman, W. C., & Motowidlo, S. M. (1993). Expanding the criterion domain to include elements of contextual performance. Psychology Faculty Publications. 1111.https://digitalcommons.usf.edu/psy_facpub/1111 ‏
 • Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2003). The benefits of being present: mindfulness and its role in psychological well-being. Journal of personality and social psychology, 84(4), 822.‏
 • Byars, L. L., & Rue, L. W. (2005). Human Resource. Management, Post & Telecom Press, Beijing, 227.
 • Calcagni.C, C., & Salanova, M. (2018). Mindfulness can make you happy-and-productive: A Mindfulness controlled trial and its effects on happiness, work engagement and performance. Journal of Happiness Studies: An Interdisciplinary Forum on Subjective Well-Being, 19(6), 1691–1711.  doi.org/10.1007/s10902-017-9892-8
 • Cheung, S. Y., Huang, E. G., Chang, S., & Wei, L. (2020). Does being mindful make people more creative at work? The role of creative process engagement and perceived leader humility. Organizational Behavior and Human Decision Processes.‏
 • Chiu, C. Y. C., Owens, B. P., & Tesluk, P. E. (2016). Initiating and utilizing shared leadership in teams: The role of leader humility, team proactive personality, and team performance capability. Journal of Applied Psychology, 101(12), 1705.
 • Colzato, L. S., Szapora, A., & Hommel, B. (2012). Meditate to create: the impact of focused-attention and open-monitoring training on convergent and divergent thinking. Frontiers in psychology, 3, 116.‏
 • Cunliffe, A. L. (2009). The philosopher leader: On relationalism, ethics and reflexivity: A critical perspective to teaching leadership. Management Learning, 40(1), 87-101
 • Dust, S. B., Liu, H., Wang, S., & Reina, C. S. (2022). The effect of mindfulness and job demands on motivation and performance trajectories across the workweek: An entrainment theory perspective. Journal of Applied Psychology, 107(2), 221
 • Gip, H., The Khoa, D., Guchait, P., Fernando Garcia, R. L., & Pasamehmetoglu, A. (2022). Employee mindfulness and creativity: when emotions and national culture matter. The Service Industries Journal, 42(5-6), 383-411
 • Gonçalves, L. R. P. & Rego, A.(2016). How Leader’s Humility Predict Team Creatuvity: An Empirical Study. In International Management Conference (pp. 377-380).‏‏
 • Good, D. J., Lyddy, C. J., Glomb, T. M., Bono, J. E., Brown, K. W., Duffy, M. K., ... & Lazar, S. W. (2016). Contemplating mindfulness at work: An integrative review. Journal of management, 42(1), 114-142
 • Henriksen, D., Creely, E., & Henderson, M. (2019). Failing in creativity: The problem of policy and practice in Australia and the United States. Kappa Delta Pi Record, 55(1), 4-11
 • Hu, J., Erdogan, B., Jiang, K., Bauer, T. N., & Liu, S. (2018). Leader humility and team creativity: The role of team information sharing, psychological safety, and power distance. Journal of Applied Psychology, 103(3), 313.
 • Hunter J, &. Scherer, S. (2009). Knowledge Worker Productivity and The Practice of Self-Management" available at : mindfulnet.org    
 • Jnaneswar, K., & Ranjit, G. (2022). Explicating intrinsic motivation's impact on job performance: employee creativity as a mediator. Journal of Strategy and Management.‏ 15(4),. 647-664
 • Kempster, S., Stewart, J. (2010). Becoming a leader: A co-produced autoethnographic exploration of situated learning of leadership practice. Management Learning, 41(2), 205-219
 • Khan, S. M., & Abbas, J. (2022). Mindfulness and happiness and their impact on employee creative performance: Mediating role of creative process engagement. Thinking Skills and Creativity, 44, 101027
 • Kim, D. J., & Pendola, A. (2022). (Re) Envisioning Mindfulness for Leadership Retention. NASSP Bulletin, 106(1), 5-31.
 • Mao, J., Chiu, C. Y., Owens, B. P., Brown, J. A., & Liao, J. (2019). Growing followers: Exploring the effects of leader humility on follower self‐expansion, self‐efficacy, and performance. Journal of Management Studies, 56(2), 343-371.‏
 • Moore, A., & Malinowski, P. (2009). Meditation, mindfulness and cognitive flexibility. Consciousness and cognition, 18(1), 176-186.
 • Ngo, L. V., Nguyen, N. P., Lee, J., & Andonopoulos, V. (2020). Mindfulness and job performance: Does creativity matter?. Australasian Marketing Journal (AMJ).‏28(3),. 117-123
 • Ost, L.G. (2008). Efficacy of the third wave of behavioral therapies: a systematic review and meta analysis. Behavior Research and Therapy, 460 296 – 321.
 • Owens, B. P., and Hekman, D. R. (2016). How does leader humility influence team performance? Exploring the mechanisms of contagion and collective promotion focus. Manag. J. 59, 1088–1111
 • Owens, B. P., Johnson, M. D., & Mitchell, T. R. (2013). Expressed humility in organizations: Implications for performance, teams, and leadership. Organization Science, 24(5), 1517-1538
 • Owens, B. P., Wallace, A. S., & Waldman, D. A. (2015). Leader narcissism and follower outcomes: The counterbalancing effect of leader humility. Journal of applied psychology, 100(4), 1203.‏
 • Peeraullee, B. S., Farooq, M., & Viapulam, S. M. (2020). EMOTIONAL INTELLIGENCE AND JOB PERFORMANCE OF MAURITIAN EMPLOYEES IN THE ERA OF TRANSFORMATIVE MARKETING. Proceedings on Engineering, 2(1), 59-72
 • Petrou, P. (2021). When do daily unattained tasks boost job performance? The moderating role of employee reflexivity and mindfulness. The International Journal of Human Resource Management, 1-22
 • Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior research methods, 40(3), 879-891
 • Reb, J., Narayanan, J., & Ho, Z. W. (2015). Mindfulness at work: Antecedents and consequences of employee awareness and absent-mindedness. Mindfulness, 6(1), 111-122.‏
 • Rego, A., Owens, B., Leal, S., Melo, A. I., e Cunha, M. P., Gonçalves, L., & Ribeiro, P. (2017). How leader humility helps teams to be humbler, psychologically stronger, and more effective: A moderated mediation model. The Leadership Quarterly, 28(5), 639-658
 • Richard, O. C., Avery, D. R., Luksyte, A., Boncoeur, O. D., & Spitzmueller, C. (2019). Improving organizational newcomers’ creative job performance through creative process engagement: The moderating role of a synergy diversity climate. Personnel Psychology72(3),421-444
 • Rothouse, M. J. (2018). Facilitating team creativity and collaboration using mindfulness and contemplative arts.Doctoral dissertation, Saybrook University.
 • Rothouse, M. J. (2020). Individual-Level Mindfulness and Organizational Creativity. A Mindful Approach to Team Creativity and Collaboration in Organizations, (55-67). Springer
 • Rothouse, M. J. (2020). Terms and Concepts: Mindfulness, Creativity, and Contemplative Arts. In A Mindful Approach to Team Creativity and Collaboration in Organizations (pp. 17-38). Palgrave Pivot, Cham.
 • Sanyal, C., & Rigg, C. (2021). Integrating mindfulness into leadership development. Journal of Management Education, 45(2), 243-264.
 • Sathiyaseelan, A., Balasundaram, S., & Zirkler, M. (2022). Is Mindfulness a Key Characteristic of a Jugaad Leader? In Mindful Leadership in Practice (pp. 57-73). Springer, Cham.‏
 • Vaculík, M., Vytásková, J., Procházka, J., & Zalis, L. (2016, May). Mindfulness, job satisfaction and job performance: Mutual relationships and moderation effect. In 21st International Scientific Conference Economics and Management (pp. 148-156).‏
 • Vince, R. (2010). Anxiety, politics and critical management education. British Journal of Management, 21(1),26-39
 • Vratskikh, I., Masa'deh, R., Al-Lozi, M., & Maqableh, M. (2016). The Impact of Emotional Intelligence on Job Performance via the Mediating Role of Job Satisfaction. International Journal of Business and Management [online] 11(2), 69.
 • Walsh, M. M., & Arnold, K. A. (2020). The bright and dark sides of employee mindfulness: Leadership style and employee well‐ Stress and Health, 36(3), 287-298.
 • Wang, T., Wang, D., & Liu, Z. (2021). Feedback-seeking from team members increases employee creativity: the roles of thriving at work and mindfulness. Asia Pacific Journal of Management, 1-20.
 • Yamin, M. A. Y. (2020). Examining the effect of organisational innovation on employee creativity and firm performance: moderating role of knowledge sharing between employee creativity and employee performance. International Journal of Business Innovation and Research, 22(3), 447-467.‏
 • Ye, B. H., Tung, V. W. S., Li, J. J., & Zhu, H. (2020). Leader humility, team humility and employee creative performance: The moderating roles of task dependence and competitive climate. Tourism Management, 81, 104170.‏
 • Yilmaz, O. D. (2015). Revisiting the impact of perceived empowerment on job performance: Results from front-line employees. Turizam, 19(1), 34-46
 • Zhang, Y., He, W., Long, L., & Zhang, J. (2022). Does pay for individual performance truly undermine employee creativity? The different moderating roles of vertical and horizontal collectivist orientations. Human Resource Management, 61(1),21-38
 • Zhou, J., & George, J. M. (2001). When job dissatisfaction leads to creativity: Encouraging the expression of voice. Academy of Management journal, 44(4), 682-696.