نقش مولفه های قدرت نرم در شکل گیری اندیشه نظامی جنگ آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی، گروه مشترک دانشکده .پشتیبانی ستاد دانشگاه دافوس آجا ،تهران ،ایران.

2 استاد دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهران ، ایران،.

10.22034/qjmst.2024.556677.1739

چکیده

هدف : محقق به دنبال آن است که از مجموع این عوامل صرفاً به بررسی نقش عوامل مهم‌تر از قبیل ایمان، رهبری و فرماندهی نظامی، روحیه و انگیزه در شکل‌گیری اندیشه نظامی جنگ آینده بپردازد.
روش : برای انجام این تحقیق از روش تحقیق توصیفی پیمایشی استفاده‌شده است.در بخش نظری از طریق مطالعة متون و منابع، ادبیات تحقیق بررسی و استخراج‌شده و در بخش میدانی داده‌ها، از طریق توزیع پرسشنامه در سطح کارشناسان و خبرگان، داده‌ها جمع‌آوری‌شده است.
یافته‌ها: با توجه به اینکه قدرت نرم به‌عنوان یک عامل برتر و مهم در جنگ به سبب نابرابری در امکانات و فناوری‌های نظامی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با قدرت‌های استکباری جهان محسوب می‌شود، لذا حفظ و تقویت انگیزه‌های معنوی قدرت نرم فرماندهان و نیروهای مسلح ج.ا.ا می‌تواند شکل‌دهنده اندیشه نظامی نیروهای مسلح کشور در جنگ آینده باشد.ل
نتایج: از بین کل عوامل قدرت نرم، چهار عامل ایمان و اعتقادات، رهبری و فرماندهی نظامی، روحیه و انگیزه و مجموع ۳۰ شاخص احصاء شده از این چهار عامل را موردسنجش قرار داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of soft power components in shaping the military thinking of the coming war

نویسندگان [English]

 • Alireza Hamedi senejani 1
 • Davood Agha mohamadi 2
1 Ph.D., joint department of the faculty, supported by the headquarters of Dafos Aja University, Tehran, Iran,
2 Professor of the Command and Headquarters University of the Islamic Republic of Iran Army, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The researcher seeks to investigate the role of more important factors such as faith, military leadership and command, morale and motivation in the formation of the military thought of the future war.Method: To conduct this research, a descriptive survey research method was used. In the theoretical part, the research literature was examined and extracted through the study of texts and sources, and in the field part of the data, data was collected through the distribution of questionnaires at the level of experts.
Findings: Considering that soft power is considered as a superior and important factor in war due to the disparity in military facilities and technologies in the armed forces of the Islamic Republic of Iran in the face of the arrogant powers of the world, therefore maintaining and strengthening the spiritual motives of soft power of commanders and troops Armed J.A. can shape the military thought of the country's armed forces in the future war
Orginality: Among the soft power factors, four factors of faith and beliefs, military leadership and command, morale and motivation, and a total of 30 indicators calculated from these four factors have been measured.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Soft power
 • military thinking
 • future war
 • قرآن کریم(۱۳۸۷)، ترجمة سیدمحمدرضا صفوی، دفتر نشر معارف.
 • نهج‌البلاغه امیرالمؤمنین(ع)، ترجمة محمد دشتی(۱۳۸۲)، قم، انتشارات لاهیجی.
 • صحیفة نور (بیانات و پیام‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی(ره)).
 • مجموعه بیانات امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) سایت khamenei.ir
 • الهامی‌نیا، علی‌اصغر،( ۱۳۸۳)، نقش ایمان مذهبی در آمادگی دفاعی، فصلنامة مربیان، شمارة ۱۳
 • اندیشگاه شریف(۱۳۹۸)، پارادایم‌های حاکم بر جنگ‌های آینده، تهران، مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی(مؤسسة تحقیقاتی دفاعی وزارت دفاع).
 • بیک بیلندی، علی‌اصغر ؛ حامدی،علیرضا(۱۴۰۰).تعیین ابعاد دانش اندیشه نظامی، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک،43(3):65-87
 • جمشیدی، محمدحسین(۱۳۸۹). مبانی اندیشه نظامی در اسلام. انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)
 • حسنلو، خسرو (۱۳۹۸)، مروری بر مفاهیم جنگ و قدرت، تهران، مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی(مؤسسة آموزشی،تحقیقاتی صنایع دفاعی وزارت دفاع).
 • رستمی‌،محمود(۱۳۸۶)‌،فلسفه‌ و مفاهیم نظامی، انتشارات دانشگاه عـالی دفـاع ملی.
 • رشید، غلامعلی؛پوردستان،احمدرضا؛رضایی،محسن(۱۴۰۰). ویژگی‌های نسل چهارم جنگ‌ها مؤثر بر جنگ‌های آینده، فصلنامه مطالعات استراتژیک ،43(2):49-25
 • سعیدی، امین؛مقدم، حمیدرضا(۱۳۹۳).منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران.فصلنامه مطالعات قدرت نرم، 12(2):112-98
 • سلیمانی‌خواه ، نعمت‌الله،(۱۳۸۲)، عوامل تقویت و کاهش روحیه دفاعی، فصلنامه عملیات روانی، 7(2):65-44.
 • ظریف منش، حسین؛باقری ، مهدی؛ حامدی، علیرضا(۱۴۰۰).نیازسنجی برنامه درسی دانش اندیشه نظامی.فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک،43(2):146-124.
 • فتاحی حسین ، امام‌جمعه زاده سید جواد و حسین هرسیج حسین(۱۳۹۷) تجزیه‌وتحلیل الگوی قدرت نرم در خاورمیانه ، فصلنامه پژوهش‌های جهان اسلام،8(1):113-.90
 • عبدی، هوشنگ(۱۳۹۱)، بررسی تأثیر عوامل برتر ساز توان رزم در پیروزی عملیات والفجر۸، تهران، دانشگاه جامع امام حسین(ع)
 • عسگری، محمود(۱۳۹۱)،چارچوب نظری اندیشه نظامی، نشریه اطلاعات راهبردی، 89(1):26-45.
 • محمودی، مهدی، عباسی، عطا(۱۳۹۴)، آینده‌پژوهی و نقش آن در سیاست‌گذاری علم و فناوری، تهران، مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی.
 • نیکجو، علی‌احسان، آقابابایی، زهره(۱۳۸۵)، نگرشی بر اصول و مبانی مدیریت نظامی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر نقش بیان ـ عصر فرزانگان.
 • Azar Gat(2019), Policy and War in Modern Military Thought (Tel Aviv: Maarachot).
 • Andrew F. Krepinevich(2019), “Cavalry to Computer: The Pattern of Military Revolution”, the National Interest.
 • Michael Handel(1986), “Clausewitz in the Age of Technology,” in Michael Handel (ed.), Clausewitz and Modern Strategy (London: Frank Cass).
 • Barro, R. J., & Lee, J. W. (2013). A new data set of educational attainment in the world, 1950–2010. Journal of development economics, 104, 184-.
 • David B. Kopel(2004), THE TORAH AND SELF-DEFENSE, University of Michigan.
 • Jomini,summ(1974), Summary of the Art of War (Urbana: University of Illinois Press.
 • Mary C. Fitzgerald(2019), “The Russian Military’s Strategy for Sixth Generation Warfare”.
 • Sandelowski, M.And Barros, J.(2007). Handbook for Synthesizing Qualitative Research. Springer publishing company Inc.