دوره و شماره: دوره 12، شماره 37، آذر 1395 
چیستی جنگ ترکیبی، اشتباهی تکراری در مباحث نظامی

صفحه 91-110

کورش بقایی؛ مجید رجب‌پور؛ سیدرضا پرواس