نقش سرمایه اجتماعی مدیران در ایجاد تحول سازمانی (موردمطالعه: قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) آجا)

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهیپد ستاری

2 دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی میزان تأثیر سرمایه اجتماعی مدیران بر تحول سازمانی در قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) انجام پذیرفته است. به همین منظور، سرمایه اجتماعی به سه بعد ساختاری، رابطه‌ای و شناختی تقسیم و رابطه آن با تحول سازمانی بررسی ‌شد. این تحقیق بر مبنای هدف کاربردی بوده و بر مبنای روش تحقیق از نوع همبستگی می‌باشد که با روش پیمایشی داده‌های لازم جمع‌آوری گردیدند. جامعه آماری تحقیق، کارکنان ستاد قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) آجا بوده و جهت نمونه‌گیری از شیوه نمونه‌گیری تصادفی استفاده و حجم نمونه مورد مطالعه با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران، 72 نفر تعیین گردید. داده‌های لازم با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع‌آوری و با استفاده از آزمون‌های همبستگی اسپیرمن و رگرسیون تجزیه‌ و تحلیل گردید. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که یک رابطه خطی و مستقیم بین سرمایه اجتماعی و همه ابعاد و مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده آن با تحول سازمانی وجود داشته و هر سه بعد ساختاری، رابطه‌ای و شناختی این سرمایه، بر تحول سازمانی تأثیرگذار می‌باشند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of managers as a social capital in creating organizational change (Case study: Khatam-ol-Anbia Air Defense Base)

نویسندگان [English]

 • Ismail Asadi 1
 • Ali Farhadi 2
 • Mohammad Zakeri 3
چکیده [English]

This study aimed to determine the effect of managers as a social capital in creating organizational change at Khatam-ol-Anbia air defense base. For this purpose, social capital has been divided into three Structural, relational and cognitive dimensions and its relationship with organizational transformation was investigated. This research isapplied, based on the purpose and is correlation, based on the research method and the required data were collected by survey method.The statistical population of the study was personnel of the headquarters of Khatam-ol-Anbia Air Defense Base. A random sampling method was used and the sample size was determined using a Cochran sampling formula of 72 people. Data were collected using questionnaire and analyzed by Spearman correlation and regression tests. The findings of the research indicate that there is a direct linear relationship between social capital and all its dimensions and constituent components with organizational transformation. Managers as a social capital has a significant impact on organizational transformation, and all three structural, relational and cognitive aspects of this capital affect organizational transformation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • organizational transformation
 • Social Capital
 • Khatamalanbay Air Defense Base
 • منابع

  • افشانی، سیدعلیرضا، عسکری ندوشن، عباس، حیدری، محمد، نوریان نجف‌آبادی، محمد. (1391). «رابطة دین‌داری با سرمایة اجتماعی در شهر نجف آباد». فصلنامة علمی پژوهشی رفاه اجتماعی. سال دوازدهم. شماره 44. صفحات 284-259.
  • بختی، میلاد، ترابی، محسن، قلی پور، آرین، 1390. » رفتارهای شهروندی سازمانی به‌عنوان متغیر میانجی میان حمایت سازمانی ادراک‌شده و سرمایه اجتماعی«. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت بهبود و تحول. سال بیست یکم. شماره 66. صفحات 46-25.
  • بهار. مهری، میثمی، مهدی. (1391). «بررسی نقش دین‌داری در سرمایه اجتماعی کارکنان شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ماهشهر». فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات. سال هشتم. شماره 27. صفحات 59-38.
  • ترک‌زاده، جعفر، محترم، معصومه. (1391). «تدوین و ارائة الگویی یکپارچه از سرمایة اجتماعی و پیامدهای آن. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی». سال هفتم. شمارة 3. صفحات 434-413.
  • جعفری، محمد، شریف‌زاده، فتاح، قربانی زاده، وجه اله، رضایی منش، بهروز، دلخوش کسمایی، ابوالقاسم. (1391). «الگوی سرمایه اجتماعی. ابعاد و شاخص‌های آن در کلانتری‌های تهران بزرگ». فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی. سال هفتم. شمارة 3. صفحات 396-370.
  • خدمتگزار، حمیدرضا. (1389). «نگرشی نوین بر مدیریت تغییر و تحول سازمانی». ماهنامه کنترل کیفیت. شماره 37. صفحات 65-60.
  • رضایی منش، بهروز؛ عادلی، راحیل؛ بهرامی، داود؛ زندی، فیروز (۱۳۹۱). رابطه رهبری تحول آفرین و سرمایه اجتماعی در کسب و کارهای کوچک، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، ۲۲ (۶۹): ص ۱۵۱-۱۷۰
  • ریاحی، محمد اسماعیل. (1390). «چگونگی اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر سلامت جسمی و روانی شهروندان». مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی. شماره 286. صفحات 215-198.
  • زارع شاه‌آبادی، اکبر، ترکان، رحمت اله. (1391). «رابطه سرمایه اجتماعی و قانون‌گریزی در بین شهروندان شهر یزد». فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات. سال هشتم. شماره 27. صفحات 115-84.
  • زارع کاسب، معصومه. (1391). «سرمایه اجتماعی حلقه مفقودشده عقب‌افتادگی سازمان‌ها». ماهنامه کارآفرین. شماره 98. صفحات 61-60.
  • سید نقوی، میرعلی، میری، محبوبه. (1390). «نقش رهبری تحول‌آفرین در توسعه سرمایه اجتماعی با تأکید بر عدالت سازمانی». فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت. سال دوم. شماره 8. صفحات 27-9.
  • صفائیان فرد، شهرزاد (۱۳۹۲). بررسی تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر تحولات سازمانی در شرکت‌های کوچک و متوسط (شرکت سهامی بیمه البرز)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  • ضیایی، محمدصادق، منوریان، عباس، کاظمی کفرانی، ابراهیم. (1390). «بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و میزان آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش». نشریه مدیریت دولتی. دوره سوم. شماره 8. صفحات 198-179.
  • عباس زاده، محمد، نورآذر، مهرناز، محمّدپور، نیّر. (1390). «بررسی جامعه‌شناختی مفهوم سرمایه اجتماعی در سورة بقره». دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم. سال اول. شماره 4. صفحات 24-7.
  • عسگری، ناصر، جوکار، علی، محمدی فاتح، اصغر، خلعتبری معظم، مریم. (1390). «نقش سرمایه‌های اجتماعی در تسهیل اقدامات مدیریت دانش. فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت نظامی». سال یازدهم. شمارة 43. صفحات 188-165.
  • فرزانه، سیف اله، رمضانی، علی. (1391). «بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه شهری مطالعه موردی، قائم‌شهر». فصلنامه جامعه‌شناسی مطالعات جوانان. سال سوم. شماره 6. صفحات 132- 109.
  • کریمی زارچی، علی‌اکبر، توفیقی، شهرام، عامریون، احمد، چاقری، محمود. (1391). «تأثیرات متفاوت تغییر و تحول سازمانی بر شاخص‌های سلامت سازمان از دیدگاه کارکنان». فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج. سال پانزدهم. شماره 54. صفحات 96-83.
  • محمودی، رمضانعلی. (1392). «توانمندسازی منابع انسانی و تأثیر آن بر تحول سازمانی». ماهنامه علمی، تحقیقاتی بندر و دریا. شماره 203. صفحات 53-48.
  • مشایخی، مریم. (1390). «بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی در سازمان بازرسی کل کشور». فصلنامه دانش ارزیابی. سال سوم. شماره 8. صفحات 148-133.
  • معصومی راد، رضا. (1390). «تبیین اهمیت سرمایه اجتماعی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه پایدار در ایران». فصلنامه ره نامه سیاست‌گذاری. سال دوم. ش 4. صفحات 56-27.
  • مقیمی، سید محمد، امامی، فرزانه، کاظمی، معصومه. (1390). «ارزیابی و اولویت‌بندی شاخصه‌های سرمایه اجتماعی و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی در نظام دانشگاهی». مدیریت فرهنگ‌سازمانی. دورة نهم. شماره 2. صفحات 60-29.
  • مهدیان راد، امیر احمد، فضلی، صفر. (1390). «بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی در توسعه مدیریت دانش». پژوهشنامه مالیات. شماره 12. (مسلسل 60). صفحات 321- 291.
  • نوروزی، حسین؛ موحدی فر، عرفان؛ احمدیه چلانسفلی، ابراهیم (۱۳۹۵). تأثیر سرمایه اجتماعی بر مرحله آگاهی از نیاز به تغییر: مطالعه نقش میانجی تسهیم دانش، فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی، ۳ (۳): ص ۴۱۵-۴۳۴
  • وصالی، سعید، توکل، محمدمهدی. (1391). «بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر کیفیت زندگی در شهر تهران. فصلنامه مطالعات شهری». سال دوم. شماره 2. صفحات 220-197.
  • یزدانی، امیرعباس، توکلی مقدم، رضا، طیبی، حسین (1390). «تحول سازمانی با ایجاد یکپارچگی در زنجیره تأمین». فصلنامه مدیریت زنجیره تأمین. سال سیزدهم. ش 31. ص 41-30.
   • Adhikari, K. P, Goldey, P. (2009). “Social Capital and its “Downside”: The Impact on Sustainability of Induced Community-Based Organizations in Nepal”. World Development. 38(2). PP 184-194.
   • Amornsiriphong, S, Piemyat, S. (2012). “Social Capital: Means of Social Safety Net and Social Protection in Thai Communities”. Procedia Engineering. 32. PP 1152-1156.
   • Bennis, Warren (1969). Organization Development: Its Nature, Origins and Prospects. Reading, MA: Addison-Wesley, p. 301
   • Ganiron Jr, T.U. (2013). “Social Capital and Career Success of Civil Engineers towards Designing Career Paths”. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 102. PP 611-621.
   • Gant, J; Ichniowski, C and Shaw, K L. (2002). Social Capital and Organizational Change in High‐Involvement and Traditional Work Organizations, Journal of Economics & Management Strategy, Vol. 11, Issue 2, pp. 289-328, 2002. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2897187  or http://dx.doi.org/10.1111/jems.2002.11.2.289
   • Hall, S.G, Ahmad, M. (2013). “Can Trust Explain Social Capital Effect on Property Rights and Growth?”. Procedia Economics and Finance. 7. PP 55-64.
   • Elliott, G. C. Kao, S. and Grant, A. M. (2004). Mattering: Empirical validation of a social psychological construct. Self and Identity, 3: 339-354.
   • Kirkbesoglu, E. (2013). “The Impact of Social Capital on Managerial Reputation”. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 99. PP 439-445.
   • Pochebut, L.G, Mararitsa, L.V. (2013). “Individual Strategies of Managing Social Capital: a New Look at the Psychology of Interpersonal Relationships”. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 86. PP 557-562.
   • Prayitno, G, Matsushima,K, Jeong,H, Kobayashi,K. (2014). “Social Capital and Migration in Rural Area Development”. Procedia Environmental Sciences. 20. PP 543-552.
   • Shoji, M, Aoyagi, K, Kasahara, R, Sawada, Y, Ueyama, M. (2012). “Social Capital Formation and Credit Access: Evidence from Sri Lanka”. World Development. 40(12). PP 2522-2536.
   • Skinner, D; Saunders, MNK and Thorn hill, A. (2002). Human resource management in a changing world. Strategic Change 11(7): 341-345.
   • Teney, C, Hanquinet, L. (2012). “High political participation. high social capital? A relational analysis of youth social capital and political participation”. Social Science Research. 41. PP 1213-1226.
   • Zhao, L, Lu, Y, Wang, B, Chau, P.Y.K, Zhang, L. (2012). “Cultivating the sense of belonging and motivating user participation in virtual communities: A social capital perspective”. International Journal of Information Management. 32. PP 574-588.