دوره و شماره: دوره 12، شماره 35، خرداد 1395 
بررسی وضعیت کارآیی یگانهای نگهداری و تعمیر در نزاجا

صفحه 119-139

علیرضا امیری؛ غلامرضا ملکی؛ عباس مشرفی زنوزی