ارزیابی عملکرد دانشگاه فرماندهی و ستاد آجابر مبنای کارت امتیازی متوازن BSC از سال 1382 تا 1395

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

2 استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

فعالیتهای سازمانی و راهبرد ها  تحت تأثیر گرایش­های راهبردی قرار می­گیرند. فرماندهان و مدیران بنا بر ضرورت­های ادراک­شده خود اولویت فعالیت­های سازمان را تعیین نموده و در این راستا منابع سازمان را متمرکز می­نمایند. توصیه اندیشمندان، توسعه متوازن سازمان می­باشد اما سازمان‌ها به فراخور شرایط و مقتضیات ملزم به اتخاذ گرایش راهبردی‌اند. هدف این پژوهش که از نوع توصیفی است، تعیین گرایش راهبردی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران در سه دوره اخیر می­باشد. به این منظور، عملکرد فرماندهان در سه دوره اخیر در بازه های 1385-1382 و 1390 – 1385 و  1395-1390 بر مبنای مدل(BSC) مورد ارزیابی قرار گرفت  و 59 شاخص برای سنجش ابعاد رشد و یادگیری، فرایندهای داخلی، ذینفعان و مالی احصاء گردید و بر اساس نتایج این سنجه‌ها تحلیل و نتیجه‌گیری به عمل آمد. نتایج نشان داد که در دوره اول استراتژی ثبات و تأکید بر حفظ وضع موجود گرایش راهبردی غالب بوده است و فرایندهای داخلی در اولویت توجه فرماندهان بوده است. در دوره دوم  فرماندهان به دنبال خروج از راهبرد تدافعی و ثبات در برخی ابعاد بوده­اند. اما در عمل راهبرد ثبات همچنان بر اغلب فعالیت­های دانشگاه در این دوره حاکم بوده است.در دوره سوم  آمارها بیانگر این امر است که این دوره، دوره توسعه منابع سازمانی، انسانی ،  اطلاعاتی، تجهیزاتی و  زیرساختی در دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا می­باشد. و راهبرد حاکم در دانشگاه در طول  این دوره استراتژی رشد و توسعه می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the performance of the Aja Command & Staff University based on the BSC Balanced Scorecard from 2003 to 2015

نویسنده [English]

  • Hossain Minaei 2
2 Command & Staff University
چکیده [English]

Organizational activities and strategies are influenced by strategic orientations. Leaders and managers, based on their perceived necessities, determine the priority of the organization's activities and, in this regard, put the all resources of the organization in a same purposeful direction. The advice of thinkers is the balanced development of an organization, but organizations are required to adopt a strategic orientation according to conditions. The purpose of this descriptive study is to determine the strategic orientation of AJA University of Command and Staff in the last three periods. For this purpose, the performance of commanders in the three recent periods (2003-2005, 2005- 2010, 2010- 2015) was evaluated based on the BSC model and 59 indicators were investigated to measure the dimensions of growth and learning, internal processes, stakeholders and financial and the results were analyzed based on the results of these measures. The results showed that in the first period of strategy, stability and emphasis on preserving the current situation, the strategic orientation was dominant, and internal processes were the priority of the attention of the commanders. In the second period, the commanders sought to exit the strategy of defense and stability in some aspects, but in practice, the strategy of stability continued to dominate most of the university's activities during this period. In the third period, the statistics indicate that this period is the period of development of organizational, human, information, equipment and infrastructure resources at AJA command and Staff University, and the governing strategy at the University during this period is the strategy of growth and development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balance score card strategic orientation
  • Performance Appraisal
  • AJA command and Staff University