مدیریت استعداد هوشمند: رویکردی نوین و عاملی برترساز در جنگ‌های آینده

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک

2 دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده

ترکیبآهنوکربنماده ایبه ناماستیلرابهوجود میآوردکهایننوآوریمنجربه تولید فلزی با مزیت های فراوانشده است. پژوهش حاضر نیزبرآن است کهبهطورمشابهمفاهیممفیدوسودمندمدیریتدانشومدیریتاستعدادمی­توانندباهمترکیبشوند وازاین در آمیختگیمفهومی قوی به نام»مدیریت استعداد هوشمند»را به وجود آورند که موجب افزایش اثربخشی و کارایی عملکرد فردی و سازمانی و همچنین افزایش مزیت رقابتی شود. با برداشت و پیش بینی که از جنگ های آینده می شود، دو عامل بسیار مهم در جنگ های آینده یعنی منابع انسانی و فناوری اطلاعات مورد توجه قرار می­گیرد. مدیریت استعداد هوشمند می­تواند با اثرگذاری بر این دو عامل مهم در سازمان های نیروهای مسلح، تبدیل به عاملی برترساز در جنگ های آینده شود و فقط با استفاده از مدیریت دانش یا مدیریت استعداد نمی توان به چنین عملکرد سازمانی و فردی بالایی دست یافت. در نهایت با ارئه مدل مفهومی کاربردی مدیریت استعداد هوشمند در جنگ های آینده به مزیت رقابتی در آن نائل می­گردیم. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intelligent Talent Management: A New Approach and superior maker mechanism in future wars

نویسندگان [English]

 • Vahid Moradi 1
 • Mohammad Amin Aeini 2
1
2
چکیده [English]

The combination of iron and carbon creates a material called Steel, which has led to the production of metal with many advantages. The present research also suggests that similarly useful concepts of knowledge and talent management can be combined and create a strong concept called "intelligent talent management" that increases the effectiveness and efficiency of individual and organizational performance as well as increasing competitive advantage. With predictions of future wars, two crucial factors in the upcoming wars - human resources and information technology - are considered. Intelligent talent management can be a major factor in future wars by influencing these two important factors in the armed forces and such a highly personalized and organizational performance cannot be achieved with the use of knowledge or talent management. Finally, by providing a conceptual model of intelligent talent management in future wars, we gain a competitive advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • talent management
 • knowledge management
 • intelligent talent management
 • Future War
 • منابع

  • آقائی کوهساره، موسی (1391)، مدیریت دانش و سازمانهای یاد گیرنده ، نخستین همایش ملی علوم مدیریت نوین، استان گلستان, گرگان.
  • امیری، افشار (1387)،جنگ‌های آینده و فنآوری پیشرفته ، ماهنامه نگرش راهبردی، شماره 89 و 90.
  • امیری، مجتبی و جشنی آرانی، مجتبی و خالوئی، غلامعلی (1391)، پیوند مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش، نخستین همایش ملی علوم مدیریت نوین استان گلستان, گرگان.
  • حسینی تاش، سید علی (1387)، بررسی مفهومی پدیده جنگ زمینی آینده، ماهنامه نگرش راهبردی، شماره 89 و 90.
  • رضایی، احمد (1391)، مدیریت استعداد هوشمند ، نخستین همایش ملی علوم مدیریت نوین استان گلستان, گرگان. ص 62-35
  • سلاجقه، سنجر و پورجعفری، مریم (1391)، بررسی جایگاه مدیریت دانش در سازمانهای یادگیرنده"، نخستین همایش ملی علوم مدیریت نوین استان گلستان, گرگان.
  • فریدی چلابی، لطفعلی و نادری درشوری، وحید (1391)، مدیریت دانش یا مهندسی مجدد، نخستین همایش ملی علوم مدیریت نوین استان گلستان, گرگان.
  • مدهوشی، مهرداد و نیازی، عیسی (1390)، ارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاههای منتخب، پژوهش نامه مدیریت تحول، سال سوم، شمارة 6، ص 137-116
  • محمدی، محمود (1385)، نقش فناوری اطلاعات در جنگ‌های آینده ، تهرا ن، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی طرح فرا سازمانی فاوا نیروهای مسلح.
  • ولی‌وند زمانی، حسین و ایمانی سطوت علی (1389)، نقش هویت در صورت بندی رزم ایرانی و تأثیر آن بر جنگ آینده ، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 44، ص 146-101
   • Barron, Paul. (2008). "Education and talent management: implications for the hospitality industry", International Journal of Contemporary Hospitality Management, Emerald Group, Vol. 20 No. 7, pp. 730-742
   • Becker, B.E., Huselid, M.A. and Ulrich, D. (2001), The HR Scorecard, Harvard Business School Press, Boston, MA
   • Berger, L. and Berger, D. (2003), The Talent Management Handbook McGraw Hill, Cleveland.
   • Bhatnagar, Jyotsna. (2007). "Talent management strategy of employee engagement in Indian ITES employees: key to retention", Emerald Group, Employee Relations, Vol. 29, No. 6, pp. 640-663.
   • Byars, L., and Rue, W. (2008). "Human Resource Management", Published by McGraw-Hill/Irwin. Ninth edition.
   • Ciganek, A. P.; Moa, E., & Srite, M. (2010). Organizational culture for knowledge management systems: a study of corporate users, IGI Global.
   • Chuai, X., and Preece, D., and Iles, P. (2008). "Is talent management just ‘‘old wine in new bottles’’?: Emerald Group, Management Research News, Vol. 31, No. 12, pp. 901-911.
   • Hales, S. (2001). Dimensions knowledge and its management, Available at: www.insight.co.uk
   • Hughes, J.C., and Rog, E. (2008). "A strategy for improving employee recruitment, retention and engagement within hospitality organizations": Emerald Group.
   • Kamoche, K., & Maguire, K. (2011), 'Pit sense: appropriation of practice-based knoweldge in a UK coalmine', Human Relations, vol. 64 no. 5, pp. 725-744.
   • Lewis, R., and Heckman, R. (2006). "Talent management: A critical review: Science Direct", Human Resource Management Review 16, 139–154.
   • Newman,B.and conard,d. (1999).The knowledge management forum.Avai- hable at:www. Km-forum.org.
   • Phillips, R., and Roper, O. A, (2009),framework for talent management in real estate: Emerald Group, Journal of Corporate Real Estate, Vol. 11 No. 1, pp. 7-16
   • Vaiman, Vlad and Vance, Charles (2008). " Smart Talent Management: Building Knowledge Assets for Competitive Advantage", Edward Elgar Publishing, 1st edition, pp.15-35.
   • -Wellins, S., and Smith, B., and Rogers, W. Talent Management. (2006)Development